Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
196/B
Dátum vzniku
12.11.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
Základné imanie
32 531 780,00 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov. (od 18.9.2019)
 • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. (od 4.4.2018)
 • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 21.1.2016)
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 21.1.2016)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore kapitálového trhu (od 2.3.2017 do 17.9.2019)
 • vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. (od 21.1.2016 do 3.4.2018)
 • vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku (od 28.1.2015 do 20.1.2016)
 • vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia (od 28.1.2015 do 20.1.2016)
 • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 28.1.2015 do 20.1.2016)
 • uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach (od 28.1.2015 do 20.1.2016)
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 28.1.2015 do 20.1.2016)
 • vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku (od 16.1.2015 do 27.1.2015)
 • vykonávanie poistenia týkajúceho sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia (od 16.1.2015 do 27.1.2015)
 • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 16.1.2015 do 27.1.2015)
 • uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach (od 16.1.2015 do 27.1.2015)
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 16.1.2015 do 27.1.2015)
 • vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku (od 5.7.2011 do 15.1.2015)
 • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 5.7.2011 do 15.1.2015)
 • uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach (od 7.11.2003 do 15.1.2015)
 • sprostredkovanie investičných služieb (od 19.7.2007 do 4.7.2011)
 • vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky (od 21.7.2006 do 4.7.2011)
 • vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchodného styku a zaistenie (od 7.11.2003 do 4.7.2011)
 • poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu povolenia vydaného na základe zákona (od 7.11.2003 do 13.8.2010)
 • prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom v licencii vydanej podľa osobitného zákona (od 7.11.2003 do 27.7.2004)
 • poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT v rozsahu podľa povolenia vydaného na základe zákona (od 26.10.1999 do 6.11.2003)
 • prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu udelenom podľa osobitného zákona (od 30.4.1999 do 6.11.2003)
 • poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia. (od 30.6.1998 do 6.11.2003)
 • zmenárenská činnosť (od 6.11.1996 do 6.11.2003)
 • poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb (od 30.10.1995 do 6.11.2003)
 • Poisťovanie všetkých druhov majetku, zodpovednosti za škodu, poistenie osôb ako aj poistenie vyplývajúce z medzinárodného obchodného styku a zaistenie.Pri vykonávaní posistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádzanie škodám vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti súvisiace a slúžiace rozvoju poistenia. (od 1.11.1991 do 29.6.1998)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 6,00 €
 • Počet: 3238630
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 02.03.2017
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 480 000,00 €
 • Počet: 20
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 02.03.2017
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1,00 €
 • Počet: 3500000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 02.03.2017
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • JUDr. Radovan Nárožný , PhD.
  Alexandra Nográdyho 561/2
  96001 Zvolen
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.06.2022
 • Mario Ferrero
  Schöffelgasse 11/4
  01180 Viedeň
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 22.04.2022
 • Petros Papanikolaou
  Waldschmidtstrasse 2
  82319 Starnberg
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 26.06.2019
 • Kay Müller
  Oberföhringer Str. 34
  81925 Mníchov
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 26.06.2019
 • Savoula Demetriou
  Forstenrieder Allee 229
  81476 Mníchov
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 21.04.2021
 • Ing. Jozef Repiský
  60
  96611 Hronská Dúbrava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.11.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 373/2019, Nz 21701/2019, NCRls 22214/2019 zo dňa 09.07.2019.
 • Deň skončenia funkcie člena dozornej rady Alexandera Protsenka - 26.6.2018.
 • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2016.
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.4.2016.
 • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.02.2016.
 • Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 05.11.2015.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.10.2015.
 • Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.07.2015.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.04. 2015.
 • Notárska zápisnica N 1376/2014, Nz 60089/2014, NCRls 60998/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07. 2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.2014.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.07.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
 • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 634/2012 Nz 23501/2012 zo dňa 28.06.2012.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
 • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 20.12.2011.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 15.06.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 386/2011 Nz 23763/2011 zo dňa 28.06.2011.
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 04.08.2010.
 • Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia č. N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010 zo dňa 22.06.2010.
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.2.2010.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009.
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 05.02.2009.
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008 spísanej dňa 04.07.2008.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
 • Notárska zápisnica N 289/2007, 27139/2007, NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2007.
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 19.03.2007.
 • Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2006.
 • Notárska zápisnica č. N 344/2006, Nz 27404/2006 zo dňa 11.07.2006 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
 • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 09.01.2006.
 • Notárska zápisnica N 154/2005, Nz 31562/2005, NCRls 31176/2005 zo dňa 08.07.2005 - osvedčenie priebehu valného zhromaždenia, konaného dňa 30.06.2005 - odvolanie a voľba člena dozornej rady.
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady písomnou cestou (per rollam) zo dňa 18.02.2005. Funkcia člena predstavenstva Mag.Christopha Mareka skončila 28.02.2005.
 • Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.08.2004. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 06.09.2004. Odvolanie prokúry udelenej JUDr. Magde Stankovej ku dňu 06.09.2004.
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 19.8.04. Funkcia člena dozornej rady Ch. S. Műllera zaniká dňa 31.8.2004.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 393/04 Nz 55828/04 dňa 01.07.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 07.07.2004.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20. 10. 2003.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry. Zmena stanov spoločnosti a zmena v orgánoch spoločnosti, ktoré boli schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 787/03, NZ 72386/03 spísaná notárkou JUDr. Danielom Šikutovou.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002.Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č 6k UFT - 019/2003/STPO - zo dňa 27.1.2003 právoplatné 29.1.2003 - súhlas s prokuristami.
 • Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 15.12.2002. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.12.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva JUDr. Imricha Feketeho CSc. dňa 15.12.2002. Zápisnica č. 43a /2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Manuela Bauera dňa 31.12.2002. Doložka k notárskej zápisnice N 745/02, N 721/02 spísaná dňa 26.2.2003. Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.3.2003. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 11.3.2003.
 • Spoločnosť Allianz poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 813 73 Bratislava , IČO: 35 703 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1197/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B, ktorá je jej právnym nástupcom. Celé imanie spoločonosti Allianz poisťovňa, a.s. jej práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu jej výmazu t.j. ku dňu 1.1.2003 z obchodného registra spoločnosť Slovenská poisťovňa, a.s. Zrušenie spoločnosti Allianz a jej zlúčenie so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s. bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2002, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 13.12.2002. Zmena obchodného mena ( pôvodné Slovenská poisťovňa, a.s. ) a zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 745/02, Nz 721/02 z dňa 13.12.2002.
 • Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.7.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 372/02, N 358/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.09.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Výpis zo zápisnice č. 10/2002 zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.07.2002, na ktorom bolo prerokované odstúpenie členov dozornej rady zo svojej funkcie, ako aj odstúpenie člena predstavenstva zo svojej funkcie. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 29/2002 zo zasadnutia predstavenstva dňa 22.07.2002, na ktorom bol zvolený podpredseda predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.07.2002 na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady a bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva z funkcie. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.08.2002, na ktorom prebehla voľba člena predstavenstva. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.11.2002. Notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 zo dňa 10.09.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
 • Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Vrtiaka CSc. - 6.3.2002 a JUDr. Vladimíra Hudeca dňom 6.2.2002. Výpis z uznesenia č. 4/2002 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 6.2.2002. Výpis zo zápisnice č. 7/2002 zo zasaadnutia Dozornej rady zo dňa 28.5.2002.
 • Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
 • Notárska zápisnica N 288/2001 Nz 279/2001 zo dňa 10.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšenie základného imania.
 • Zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, konanom dňa 6.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1040/99, Nz 982/99 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Zápisnica č.6/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 6.3.2000. Zápisnica č.7/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.2000. Zápisnica č.11/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.4.2000. Zápisnica č.16/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.6.2000.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1040/99, Nz 982/99 zo dňa 6.12.1999 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov.
 • Na valnom zhroamaždení dňa 14.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 400/99, Nz 400/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Floriánovou bola schválené zmena stanov.
 • Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 343/98, Nz 273/98.Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.10.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 465/98, Nz 363/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1998. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 554/98, Nz 445/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva konaného dňa 11.12.1998.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 319 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.3.1993. Valné zhromaždenie konané dňa 16.2.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N 101/94. Notárska zápisnica č. N 106/95 zo dňa 15.6.1995. Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.4.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.1996. Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28.8.1996, zápisnica zo dňa 10.12.1994 z mimoriadného valného zhromaždenia. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997, notárska zápisnica N 217/97, Nz 216/97 zo dňa 28.5.1997a stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 6/97 zo dňa 11.6.1997. Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Uznesenie č. 4/15 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.1998, uznesenie č. 6/3 z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.6.1998, uznesenie č. 6/2 písm. a), b), zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.6.1998, vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov dozornej rady Slevenskej poisťovne, a.s. Bratislava volených zamestnancami zo dňa 27.5.1998, protokol o výsledku volieb členov dozornej rady Slovenskej poisťovne, a.s. zo dňa 27.5.1998 a zápisnica č. 7/1998 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.6.1998 - uznesenie 7/13.
Uložené listiny
 • Stanovy a.s.
 • Notárska zápisnica N 289/2007 Nz 27139/2007 NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007
 • Notárska zápisnica N 651/2014 Nz 24984/2014 NCRls 25449/2014
 • Notárska zápisnica N 1376/5014 Nz 60089/2014 NCRls 60998/2014 zo dňa 19.12.2014
 • Stanovy zo dňa 25.06.2014
 • Notárska zápisnica N 576/2016 Nz 23898/2016 NCRls 24590/2016 zo dňa 01.07.2016
 • Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení a.s. zo dňa 23.06.2016
 • Notárska zápisnica N 444/2017, Nz 23825/2017, zo dňa 10.7.2017
 • Stanovy a.s. - aktuálne znenie
 • Podpisový vzor
 • Zapisnica DR12.2021_podpisany_podpisany.pdf
 • Výpis zo zápisnice č. 10/2002
 • Zápisnica zo zasadania Dozornej rady dňa 22.7.2002
 • Zápisnica zo zasadania Dozornej rady z 8.8.2002
 • Notárska zápisnica N 372/02, Nz 358/02
 • Notárska zápisnica N 452/02, Nz 434/02
 • Notárska zápisnica N 373/2019 Nz 21701/2019
 • Listina prítomných akcionárov zo dňa 24.6.2019
 • Notárska zápisnica N 175/2018 , Nz 7808/2018
 • Listina prítomných akcionárov z 6.3.2018
 • Zápisnica z dozornej rady z 5.8.2016
 • listina prítomných
 • Notárska zápisnica N 448/2018 , Nz 22431/2018
 • Notárska zápisnica N 1285/2015, Nz 59269/2015, NCRls 60304/2015 z 30.12.2015, zasadnutie valného zhromaždenia.
 • Listina prítomných na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti k 22.12.2015.
 • Výpis z uznesenia predstavenstva z 11.1.2016.
 • Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015
 • Listina prítomných akcionárov z valného zhromaždenia z 24.6.2015
 • Notárska zápisnica N 89/2017, Nz 5655/2017, NCRls 5759/2017
 • Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení a.s. z 15.2.2017
 • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016
 • Zápisnica z rozhodovania dozornej rady spoločnosti.zep
 • Výpis zo zápisnice č. 7/2002
 • Zápisnica č. 34a/2002 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva
 • Výpis uznesenia zo zápisnice č. 3/2002
 • Výpis uznesenia zo zápisnice č. 4/2002 zo dňa 13.5.2002
 • Notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02
 • vyhlásenie
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 25.3.2015
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 30.4.2015
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.10.2015
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.1.2014
 • Prezečná listina z 22.1.2014
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 31.7.2013
 • Notárska zápisnica N 386/2011, Nz 23763/2011, NCRls 24357/2011
 • Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 15.7.2011
 • Notárska zápisnica N 745/02, Nz 721/02
 • Notárska zápisnica N 634/2012, Nz 23501/2012, NCRls 24017/2012, listina prítomných
 • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 23.08.2004
 • Záúpisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008
 • Notárska zápisnica N 625/2013, Nz 22046/2013, NCRls 22485/2013, listina prítomných akcionárov
 • Prijatie uznesení dozornej rady z 10.1.2003
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady 31.12.2002
 • Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 19.11.2002
 • Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 17.6.2008
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 5.2.2009
 • Notárska zápisnica N 229/2009, Nz 22782/2009, NCRls 23183/2009
 • Notárska zápisnica N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008
 • Zápisnica zo dňa 27.03.2007
 • Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2007
 • Prezenčná listina z valného zhromaždenia z 23.6.2009
 • Zápisnica zo dňa 13.12.2007
 • Zápisnica zo dňa 04.05.2007
 • Rozhodnutie zo dňa 11.07.2007
 • Prezenčná listina akcionárov prítomných na riadnom valnom zhromaždení a.s. zo dňa 22.06.2007
 • Notárska zápisnica N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010
 • Prijatie uznesení dozornej rady z 4.3.2003
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 4.8.2010
 • Prezečná listina zo dňa 22.04.2004
 • Výpis z uznesenia predstavenstva zo ápisnice č. 20/2003 zo dňa 20.10.2003
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady odňa 19.08.2004
 • Výpis z uznesenia zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 06.09.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009
 • Prezečná listina akcionárov prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení zod ňa 24.11.2009
 • Prezečná listina akcionárob prítomných na mimoriadnom valného zhromaždení zo dňa 24.11.2009
 • Výpis z uzn. predstavenstva z 9.1.2006 /Zápisnica č. 1/2006/
 • Notárska zápisnica N 344/2006, Nz 27404/2006, NCR1S 27378/2006 z 11.7.2006
 • zápisnica č.13a/2003 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003
 • notárska zápisnica N 787/03, Nz 72386/03 zo dňa 20.8.2003
 • Doložka k notárskej zápisnici N 745/02, Nz 721/02
 • Zápisnica č. 43 b/2002 zo zasadania predstavenstva zo dňa 20.12.2002
 • Stanovy akciovej spoločnosti
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 18.2.2005
 • Notárska zápisnica N 154/2005, Nz 31562/2005, NCRls 31176/2005 zo dňa 8.7.2005
 • Výpis z uznesenia zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.3.2007
 • Výpis uznesenia zo zápisnce č. 29/2002
 • Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 11.3.2003
 • Zápisnica č. 43 a/2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-006/2005/PSFS z 6.9.2005
 • Stanovy a.s. z 23.6.2009
 • stanovy zo dňa 20.8.2003
 • Úplné znenie stanov zo dňa 08.01.2009
 • Úplné znenie stanov a.s. z 22.6.2010
 • Stanovy a.s. z 17.6.2008
 • Stanovy z 15.6.2011
 • Stanovy a.s. z 14.6.2012
 • Stanovy zo dňa 26.6.2018
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 24.6.2019
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 23.6.2016
 • úplné znenie stanov
 • Úplné znenie stanov po zmenách schválených na valnom zhromaždení dňa 20.04.2021.zep
 • Stanovy z 6.3.2018
 • Čestné_vyhlásenie_podpisany_podpisany.pdf
 • podpisový vzor Ing. Pavol Pitoňák 21.11.2012 - 2x
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Quis, z 22.8.2016
 • Podpisový vzor - Ing. Marek Jankovič zo dňa 10.7.2002
 • Podpisový vzor - Ing. Eva Štefániková z 3.6.2002
 • Odvolanie prokúry - Ing.Jozef Cesnek, RNDr. Eva Mičovská, udelenie prokúry - Ing. Alica Végh, z 17.2.2016
 • Podpisové vzory - Dr. Werner Zedelius, Dr. Klaus Junker, Torsten Leue, Manuel Bauer, Ing. Čír Bohuslav, Ing. Hroššo Peter, Mag. Christoph Marek
 • Podpisový vzor - Ing. Marek Jankovič z 3.6.2002
 • Podpisový vzor - Ing. Eva Štefániková z 10.7.2002
 • Podpisový vzor - Ing. Miroslav Pacher zo dňa 07.02.2007
 • Podpisový vzor - Ing. Marek Jankovič
 • Hlasovacia listina
 • Podpisový vzor - Marián Bilík
 • Podpisový vzor - Stefan Markschies
 • Podpisový vzor - Ing. Todor Todorov
 • Podpisový vzor - Miroslav Kočan zo dňa 27.04.2007
 • Podpisové vzory - Manuel Bauer, Ing. Viktor Cingel, CSc., Christian Sebastian Müller, Hannes Shariputra Chopra
 • Podpisové vzory - JUDr. Magda Stanková, Ing. Rudolf Prešinský, Ing. Jozef Piroha, Ing. Pacher Miroslav, Doc. Ing. Oto Malý, Csc., Ing. Marta Kausichová, Ing. Július Hečko, Ing. Ferdinand Funta, JUDr. Martin Daubner, Ing. Peter Bohuš, Ing. Jozef Bachniček
 • podpisový vzor zo dňa 8.9.2003 Kurt Geiger
 • správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2004
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora za rok 2004
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2001
 • Výročná správa za rok 2008
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005 a výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2006
 • Výročná správa a účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2001
 • Výročná správa za rok 2009
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu z 8.7.2010
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2010
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 1999
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
 • Výročná správa za rok 2012
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2021
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
 • Zmluva o zlúčení z 13.12.2002 medzi Slovenskou poisťovňou, a.s. a Allianz poisťovňa, a.s.
 • Zmluva o zlúčení Allianz poisťovne, a.s. so Slovenskou poisťovňou, a.s.
 • Prezenčná listina - dozorná rada dňa 6.3.2002
 • Prezenčná listina akcionárov z 10.9.2002
 • Protokol o výsledku 2. kola volieb
 • Prezenčná listina - dozorná rada dňa 6.2.2002
 • Plnomocenstvo
 • Prezenčná listina z 19.7.2002
 • Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 5.11.2015
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 6.9.2005
 • Prezenčná listina
 • Rozhodnutie č. OPK-7821-2/2010 Národnej banky Slovenska z 29.11.2010
Dátum aktualizácie
20.11.2022
Domény