COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo - Podrobnosti

Vložka číslo
71/L
Dátum vzniku
13.09.1953
Predmety činnosti
 • výroba tepla, rozvod tepla (od 6.2.2015)
 • výroba tepla, rozvod tepla (od 6.2.2014)
 • výroba tepla (od 23.5.2009)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 29.10.2004)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 29.10.2004)
 • vydávanie periodickej a neperiodickej tlače (od 12.11.2003)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 12.11.2003)
 • reklamné činnosti (od 5.2.2002)
 • sprostredkovanie obchodu (od 22.3.2001)
 • výroba a predaj chleba a pekárenských výrobkov (od 20.3.2000)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov (od 20.3.2000)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 20.3.2000)
 • obchod so zmiešaným tovarom (od 30.8.1993)
 • obchod s mäsom a mäsovými výrobkami (od 30.8.1993)
 • obchod s potravinami (od 30.8.1993)
 • aranžérske služby (od 30.8.1993)
 • obchod so stavebninami, železiarskym a priemyselným tovarom (od 30.8.1993)
 • výkup lesných a záhradných plodov pre spracovateľské závody (od 30.8.1993)
 • prenájom zariadení predajní, požičovňa strojov stavebníkom (od 30.8.1993)
 • opravy motorových vozidiel (od 30.8.1993)
 • mäsiarstvo - údenárstvo (od 30.8.1993)
 • cestná nákladná doprava (od 30.8.1993)
 • pohostinská činnosť (od 30.8.1993)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie závodnej kuchyne (od 22.3.2001 do 3.6.2020)
 • činnosť cestovnej kancelárie (od 12.11.2003 do 1.8.2014)
 • činnosť cestovnej agentúry (od 12.11.2003 do 1.8.2014)
 • vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia (od 30.8.1993 do 21.3.2001)
 • Pre splnenie svojich úloh a celospoločenských cieľov družstvo s úlohami štátneho plánu a princípmi socialistickej zákonnosti plní najmä tieto úlohy: (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu i veľkoobchodu (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • poskytuje obchodné a iné platené a neplatené služby obyvateľstvu i organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny, zabezpečuje predaj vlastných výrobkov (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • nakupuje, spracováva a predáva poľnohospodárske produkty, suroviny, domáce výrobky, lesné, záhradné a voľne rastúce plody, slimákov, divinu, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • za účelom rozvoja materiálno-technickej základne a rozvoja služieb a cestovného ruchu zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukcie, modernizácie a údržbu a to dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou, údržbárskou a dielenskou činnosťou (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • vykonáva závodnú dopravu včetne opravárenskej činnosti (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • vykonáva práce a služby výpočtovej techni- ky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďaľšie spotrebné družstvá a iné organizácie (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu ako aj k účasti na riadení a kontrole družstva (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultúrno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
 • v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť (od 30.6.1992 do 29.8.1993)
Štatutárny orgán
 • člen družstva poverený členskou schôdzou:
 • Ing. Ján Šlauka
  Šoltésovej 1172/15
  03101 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Iveta Ághová
  Agátová 485/10
  03104 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: Podpredseda
 • JUDr. Anna Dávideková
  632
  03105 Bobrovec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Katarína Hrušková
  Pod slivkou 512/3
  03104 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Ladislav Trnka
  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1584/8
  03101 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Miroslav Šlauka
  Hurbanova 1243/18A
  03101 Liptovský Mikuláš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Ján Buroci
  Za Šestnástkou 1521/17
  05201 Spišská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: člen
 • Jozef Dolný
  Osloboditeľov 25/25
  05361 Olcnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: člen
 • Peter Šoltys
  Rázusova 750/5
  05311 Smižany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2020
  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí predstavenstva dňa 25.9.2003 bola schválená zmena stanov.
 • Na zhromaždení delegátov dňa 14.4.2003 bola schválená zmena Stanov družstva.
 • Na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 23.2.2001 bola schválená zmena stanov. Na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 23.2. 2001 družstva Jednoty, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. 1.mája 54, a na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 19.2. 2001 družstva Spotrebné družstvo NOVOGEMER, so sídlom Čerenčianska 24, Rimavská Sobota, došlo k zlúčeniu uvedených družstiev dňom 1.3. 2001, pričom práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušeného družstva Spotrebné družstvo NOVOGEMER, so sídlom Čerenčianska 24, Rimavská Sobota, IČO: 31 646 701, preberá družstvo Jednota, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 963.
 • Družstvo bolo založené ustanovujúcim Valným zhromaždením konaným dňa 13.9.1953. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 26.9.1992.. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 42/1992. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 457 Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.4.1996 bola schválená zmena stanov. Nedeliteľný fond: 116.234.823,- Sk Družstvo zriadilo Stedisko praktického vyučovania v Liptovskom Mikuláši, ul. 1. mája 14. Toto stredisko je samostatnou hospodárskou jednotkou v rámci Jednoty spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš a v zmysle Vyhl. 262/1991 Zb. je poverené zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou mládeže na povolanie. Stredisko bolo zriadené Zriaďovacou listinou Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave v zmysle Zák. 29/84 Zb. § 10 ods. 3 v znení Zák. 171/91 Zb. v zmysle príslušných úprav Zák. č. 522/1990 Zb. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 11.4.1997 bola schválená zmena stanov. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 22.2.2000 bola schválená zmena stanov. Dňom 1.3.2000 došlo k zlúčeniu družstiev BUDÚCNOSŤ - spotrebné družstvo Spišská Nová Ves, IČO 36 168 491 a Jednota spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 963.
Uložené listiny
 • Úz. stanov, protokol zo zhromaždenia delagátov,
 • Stanovy z 18/4/07
 • Úplné znenie stanov z 14/4/03, živnostenský list,
 • čiastková zmena stanov zo dňa 3/4/09
 • účt. záv., výr. spr.,
 • Úz. stanov, 2x zápis čl. schôdze, 8x pod. vzor, protokol,
 • Stanovy, protokol zo zhromaždenia delegátov,
 • Úz. stanov, zápis čl. schôdze,
 • Stanovy v znení zmien zo dňa 30.04.2020
 • Stanovy 23.04.2021.asice
 • Stanovy DR z 7/4/17
 • Stanovy+zmena z 20/4/18
 • stanovy zo dňa 3/4/09
 • podpisový vzor I. Ághová
 • Podpisový vzor: Ing. K. Hrušková
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ladislav Trnka z 27.4.20
 • Podpisový vzor člena predstavenstva: V. Chovanec, J. Dolný, V. Majerčík, Ing. Iveta Ághová,
 • Výročná správa 2003,
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • 2x výroč. správa, účt. závierka 2002, správa audítora,
 • Účtovná závierka 2012+výročná správa za rok 2012+správa nezávislého audítora+poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • zápis., pl,
 • VS + SNA 2000
 • Účtovná závierka 2010+pozn.+výročná správa+SNA
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Výročná správa
 • účtovná závierka 2008 + poznámky + výročná správa + SNA
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Výročná správa 2004,
 • Výročná správa 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa 2007
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • konsolidovaná účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • znalecký posudok č. 354/2015 zo dňa 26/11/2015
 • Zápisnica z KK z 21/12/16
 • Zápisnica z Predstavenstva z 2/4/15
 • Protokol z ZD z 2/4/15
 • zápisnica z MVZ zo dňa 17/12/2014
 • Protokol zo ZD z 20/4/18
 • zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 13/10/2016
 • Protokol z ZD z 7/4/17
 • Protokol z ZD z 18/4/07
 • Protokol z riadneho zhormaždenia delegátov zo dňa 3/4/09
 • zápisnica z VZ zo dňa 29/7/2011
 • Protokol z riadneho ZD z 9/4/10
 • výpis zo zápisnice členskej schôdze zo dňa 2/12/2015
 • kúpna zmluva zo dňa 4/12/2015
 • Zápisnica Zhromaždenia delegátov 23.04.2021.asice
 • Prezenčná listina Zhromaždenia delegátov 23.04.2021.asice
 • Protokol z schôdze predstavenstva 22/12/04
 • Zápisnica z 1.riadneho zasadnutia Predstavenstva 31.3.2020 + listina prítomných
 • Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Kontrolnej komisie z 31.3.2020, listina prítomných, prezenčná listina zo zhromaždenia delegátov
 • Výpis zo zápisnice 30.4.2020
 • Zápisnica kontrolnej komisie, predstavenstva a zhromaždenia delegátov: 28.4.2005,
 • Povolenie č. 2006T 0214 z 10/12/13
 • Rozhodnutie úradu pre regulásiu sieťových odvetí - povelenie č. 2006/T 0214,
Dátum aktualizácie
15.11.2022
Domény