Stavebné bytové družstvo Brezno - Podrobnosti

Vložka číslo
141/S
Dátum vzniku
02.02.1960
Predmety činnosti
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • montáž určených meradiel
 • maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
 • nákup a predaj mimo viazaného a koncesovaného
 • rozmnožovacie - kopírovacie služby
 • prevádzkovanie televíznych rozvodov STA
 • oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
 • prideľuje družstevné byty vrátane v rodinných domčekov a nebytové priestory do nájmu svojim členom, prípadne prenajíma právnickým alebo fyzickým osobám
 • vykonáva tieto remeselné činnosti
 • * zámočníctvo
 • * vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 4.12.2003 bola schválená zmena stanov.
 • . Uznesením zhromaždenia delegátov konaného 7.11.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovné úplné znenie.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 25.4.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
 • Na zhromaždení delegátov konanom dňa 23.5.2001 bola schválená zmena stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov dňa 18.5.2000 bola schválená zmena stanov.
 • . Zhromaždenie delegátov družstva prijalo zmenu stanov družstva dňa 06.05.1999.
 • . Zhromaždenie delegátov, konané dňa 23.04.1998, schvá- lilo zmenu stanov družstva.
 • . Zhromaždenie delegátov, konané dňa 14.5.1997, schválilo zmenu stanov družstva.
 • . Zhromaždenie delegátov konaníé dňa 18.4.1996 schválilo zmemnu stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 27.04.1995 bola schválená zmena stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 27.4.1994 bola schválená zmena stanov.
 • . Zhromaždenie delegátov družstva prijalo zmenu stanov družstva dňa 5.11.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. podľa zák. č. 42/92 Zb.
 • Družstvo vzniklo na základe vzorových stanov Staveb- ných bytových družstiev a na základe uznesenia z ustanovujúcej členskej schôdze konanej dňa 2.2.1960. . Zhromaždenie delegátov konané dňa 18.4.1991, schvá- lilo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. . Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.4.1992, schvá- lila zmenu stanov v čl. 14. Starý spis: Dr 429
Uložené listiny
 • účtovná závierka - 2001
 • zápis zo zhromaždenia delegátov
 • zápisnica
 • ÚZ 2002
 • zápis zo zhromaždenia
 • podpisové vzory
 • stanovy
 • zápisnica z ČS
 • STANOVY
 • Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
 • oznámenie o voľbe člena predstavenstva
 • vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
 • zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • podpisový vzor
 • Účtovná závierka 2003
 • Správa audítora 2003
 • Výročná správa 2003
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov
 • rozhodnutie o registrácii
 • živnostenský list
 • oznámenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti
 • rozhodnutieš o registrácii
 • výročná správa 2004
 • účtovná závierka 2004
 • návrh na zápis zmeny
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov stavebného bytového družstva
 • správa návrhovej komisie
 • návrh na zápis zmien
 • výpis zo živnostenského registra
 • príloha k uznesenizu ZD č.11/06
 • výročná správa 2006
 • účtovná závierka 2006
 • správa audítora 2006
 • účtovná závierka 2007
 • výročná správa 2007
 • správa audítora 2007
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov+prílohy
 • účtovná závierka 2008
 • výročná správa 2008
 • Zápisnica zo zhromaždenia
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • výročná správa 2009
 • účtovná závierka 2009
 • ÚZ 2010
 • Zápisnica zo zhromž. delegátov SBD
 • Stanovy SBD, Brezno
 • Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
 • Účtovná uzávierka 2011
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • ÚZ 2012 + zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Správa delegátov + Návrh na zmenu stanov
 • Stanovy
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • osvedčenie + potvrdenie o ukonč. činn.
 • čestné vyhlásenie
 • zápisnice
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
21.04.2019