Stavebné bytové družstvo Brezno - Podrobnosti

Vložka číslo
141/S
Dátum vzniku
02.02.1960
Predmety činnosti
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 21.7.2016)
 • montáž určených meradiel (od 21.7.2012)
 • maľovanie, lakovanie a sklenárske práce (od 27.9.2005)
 • nákup a predaj mimo viazaného a koncesovaného (od 27.9.2005)
 • rozmnožovacie - kopírovacie služby (od 27.9.2005)
 • prevádzkovanie televíznych rozvodov STA (od 24.11.2003)
 • oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia (od 6.3.2000)
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (od 19.3.1998)
 • zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom (od 30.7.1993)
 • prideľuje družstevné byty vrátane v rodinných domčekov a nebytové priestory do nájmu svojim členom, prípadne prenajíma právnickým alebo fyzickým osobám (od 30.7.1993)
 • vykonáva tieto remeselné činnosti (od 30.7.1993)
 • * zámočníctvo (od 30.7.1993)
 • * vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo (od 30.7.1993)
 • zobraziť ukončené
 • správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 21.7.2012 do 20.7.2016)
 • obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového fondu (od 15.2.2005 do 20.7.2012)
 • oprava a montáž meračov pretečeného množstva vody (od 15.2.2005 do 20.7.2012)
 • výroba tepla (od 6.3.2000 do 20.7.2012)
 • overovanie meradiel (od 26.9.1994 do 20.7.2012)
 • vykonáva výrobu kľúčov (od 30.7.1993 do 2.7.2009)
 • stolárske práce (od 27.9.2005 do 16.3.2006)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie na zákazku (od 27.9.2005 do 16.3.2006)
 • automatizované spracovanie dát (od 27.9.2005 do 16.3.2006)
 • obkladačské práce (od 27.9.2005 do 16.3.2006)
 • pokrývačské práce (od 27.9.2005 do 16.3.2006)
 • klampiarske práce (od 27.9.2005 do 16.3.2006)
 • murárske práce (od 27.9.2005 do 16.3.2006)
 • opravy vyhradených plynových zariadení (od 26.8.1996 do 16.3.2006)
 • * podlahárstvo (od 30.7.1993 do 16.3.2006)
 • * tepelné a hlukové izolácie (od 30.7.1993 do 16.3.2006)
 • * sklenárstvo, maľovanie, lakovanie (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • vykonáva obchodnú činnosť (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • predaj a vývoj programového vybavenia (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • kopírovecie služby (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • * stolárstvo (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • * murárstvo, obkladačské práce (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • * pokrývačstvo (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • * klampiarstvo (od 30.7.1993 do 26.9.2005)
 • montáž meradiel - merače tepla a prietokomery na teplú a studenú vodu (od 26.8.1996 do 14.2.2005)
 • poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov (od 30.7.1993 do 14.2.2005)
 • vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu (od 30.7.1993 do 14.2.2005)
 • prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov v SR (od 22.8.1995 do 23.11.2003)
 • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia (od 26.9.1994 do 23.11.2003)
 • revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení (od 26.8.1996 do 5.3.2000)
 • vykonáva opravu a údržbu vyhradených elektrických zariadení pre vlastný bytový fond (od 30.7.1993 do 5.3.2000)
 • výstavba bytov v bytových domoch, rodinných domčekov a iných nebytových objektov (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových objektov a pre poskytovanie služieb s užívaním spojených (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • poskytovanie služieb spojených s bývaním pre členov (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom a organizáciám (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • prideľuje svojim členom byty v nebytových domoch, v rodinných domčekoch, iné obytné miestnosti a miestnosti neslúžiace na bývanie (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • organizovanie rozvoja pracovnej a spoločenskej iniciatívy členov a pracovníkov (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • údržbu, opravy bytového fondu, technickej a občianskej vybavenosti pre ostatné organizácie bytového družstevníctva, ich členov, národné výbory, ich organizácie pre členov a národné podniky Švermove železiarne Podbrezová, Vítkovice - Mostáreň Brezno, TST Strojárne Piesok (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
 • družstvo vykonáva aj ďaľšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstvu a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva (od 2.2.1960 do 29.7.1993)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Ján Ďurkovič
  9. mája 43
  97703 Brezno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.05.2016
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Iveta Králiková
  Hradby 1
  97701 Brezno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.05.2016
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ing. Jozef Čerňan
  MPČĽ 7
  97703 Brezno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.05.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Jozef Bánik
  Krčulova 1
  97701 Brezno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.05.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Daniel Kupec
  ČSA 32
  97701 Brezno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.05.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 4.12.2003 bola schválená zmena stanov.
 • . Uznesením zhromaždenia delegátov konaného 7.11.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovné úplné znenie.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 25.4.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
 • Na zhromaždení delegátov konanom dňa 23.5.2001 bola schválená zmena stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov dňa 18.5.2000 bola schválená zmena stanov.
 • . Zhromaždenie delegátov družstva prijalo zmenu stanov družstva dňa 06.05.1999.
 • . Zhromaždenie delegátov, konané dňa 23.04.1998, schvá- lilo zmenu stanov družstva.
 • . Zhromaždenie delegátov, konané dňa 14.5.1997, schválilo zmenu stanov družstva.
 • . Zhromaždenie delegátov konaníé dňa 18.4.1996 schválilo zmemnu stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 27.04.1995 bola schválená zmena stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 27.4.1994 bola schválená zmena stanov.
 • . Zhromaždenie delegátov družstva prijalo zmenu stanov družstva dňa 5.11.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. podľa zák. č. 42/92 Zb.
 • Družstvo vzniklo na základe vzorových stanov Staveb- ných bytových družstiev a na základe uznesenia z ustanovujúcej členskej schôdze konanej dňa 2.2.1960. . Zhromaždenie delegátov konané dňa 18.4.1991, schvá- lilo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. . Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.4.1992, schvá- lila zmenu stanov v čl. 14. Starý spis: Dr 429
Uložené listiny
 • účtovná závierka - 2001
 • zápis zo zhromaždenia delegátov
 • zápisnica
 • ÚZ 2002
 • zápis zo zhromaždenia
 • podpisové vzory
 • stanovy
 • zápisnica z ČS
 • STANOVY
 • Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
 • oznámenie o voľbe člena predstavenstva
 • vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
 • zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • podpisový vzor
 • Účtovná závierka 2003
 • Správa audítora 2003
 • Výročná správa 2003
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov
 • rozhodnutie o registrácii
 • živnostenský list
 • oznámenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti
 • rozhodnutieš o registrácii
 • výročná správa 2004
 • účtovná závierka 2004
 • návrh na zápis zmeny
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov stavebného bytového družstva
 • správa návrhovej komisie
 • návrh na zápis zmien
 • výpis zo živnostenského registra
 • príloha k uznesenizu ZD č.11/06
 • výročná správa 2006
 • účtovná závierka 2006
 • správa audítora 2006
 • účtovná závierka 2007
 • výročná správa 2007
 • správa audítora 2007
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov+prílohy
 • účtovná závierka 2008
 • výročná správa 2008
 • Zápisnica zo zhromaždenia
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • výročná správa 2009
 • účtovná závierka 2009
 • ÚZ 2010
 • Zápisnica zo zhromž. delegátov SBD
 • Stanovy SBD, Brezno
 • Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
 • Účtovná uzávierka 2011
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • ÚZ 2012 + zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Správa delegátov + Návrh na zmenu stanov
 • Stanovy
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • osvedčenie + potvrdenie o ukonč. činn.
 • čestné vyhlásenie
 • zápisnice
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
10.12.2019