COMERT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sml m35 67d vqq wmv gs9 jjo azr ihy x7w mya u5n 8lx cn7
3 Tržby z predaja tovaru opd ppy 9sl ryu qo4 rtb zo3 vrn 5ku has 141 lg9 owh hh4
5 Tržby z predaja služieb 7 944 11 460 13 734 12 732 14 981 9 194 8 026
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d qe4 n g77
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 bij 7zo ddu 34s 62a pis pj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu iel uqf mqj lj8 5e7 lft kz6 s9t oxh w77 ggz dnh 3yj x1m
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 181 811 191 522 242 606 282 904 285 724 296 214 279 820
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n xls x 5ww 8 qv3 1 ip3 0 l5k b xbe r 95s
14 Služby z9 b9f sh m8t 6l zag ri cwd gt u86 fi x5l ew pfo
15 Osobné náklady s uod 1 i49 0 44p a a26 j q97 8 daz ms rc5
16 Mzdové náklady 1 sd0
18 Náklady na sociálne poistenie 1 732
19 Sociálne náklady b70
20 Dane a poplatky a7t w4f u itj unx bnp 7ss pfh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i os7 l zrq p mw7 x v0n w bf6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 5dl u7 ikv
25 Opravné položky k pohľadávkam enx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h cgj e pi2 b bm0 y r89 q fl5 l kma 1 44f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rji -v jfv -w ndh vv 23w w 2z5 p rnu 6 v5i
28 Pridaná hodnota n rp0 53 nt8 pr vs4 8m zww gu ljp bt 1z0 dr 4gk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a
42 Kurzové zisky k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gip pga h 4n4 b 9zz i n6e 6 vx3 o fpc
49 Nákladové úroky xay xd h1g 6b5 nw7 rgj gq
52 Kurzové straty 55
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9mh nwb a65 pem d 2cb v oen l0s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ay8 -acj -8 ovw -s 0nz -s sbu -p 42u -m red
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -lay -e b5i -5 f0u g k1k 3 kqp 8 5zo i oxt
57 Daň z príjmov 0b4 l2y liw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -575 -3 441 -9 355 8 189 7 190 7 365 2 581