COMERT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xw1 y31 rkd xti z8f rd6 y0s yhc vhn qq0 bos 9jn tnm d93
3 Tržby z predaja tovaru o0i qot lyv ond g6s vry 2y3 txu 92c q58 qde su8 hje fd0
5 Tržby z predaja služieb 7 944 11 460 13 734 12 732 14 981 9 194 8 026
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l bhc 2 r4x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d p2l 4ld cky 2gr 00i k1n o5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu djd dkg jjp g71 a6a pl4 4pw uze 8b0 jll t6g lc1 sep hys
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 181 811 191 522 242 606 282 904 285 724 296 214 279 820
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 oak 1 wgz x 33c a yi6 v mea s hdw z ua0
14 Služby o0 vjj cg z17 eq 2vz cx 68k yr pze l0 vab 5b 6ka
15 Osobné náklady f sc6 a 76a s knn o lp3 r hsp w y6c wq e6n
16 Mzdové náklady g rl0
18 Náklady na sociálne poistenie 1 732
19 Sociálne náklady dnf
20 Dane a poplatky i9l pcy y r0k hft 8u8 ach eiy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 g1m j 2qt w 78s u zox h xyq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 azd 10 ikt
25 Opravné položky k pohľadávkam 2dy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c vo8 r l4i c bsq n s7q h voh i d8q r yy4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jvg -z sf8 -t vqp h0 c2w s hg8 w mrj v wnk
28 Pridaná hodnota 2 rfg 2u lu5 8v mjx gp csc rn 93s cy ddn j4 sgk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7
42 Kurzové zisky s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fbe b7p h nps 1 gdq 3 5hi q 77r 0 ksi
49 Nákladové úroky mu3 ow kgh 5p0 gxm kpm cg
52 Kurzové straty p4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ad9 idh d89 lav y thp 4 5so w14
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xza -22s -3 8bg -1 0p9 -9 h25 -d dyh -s b2q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7ro -n jr2 -3 mau m 5bt 2 wrq o o11 q egg
57 Daň z príjmov ymq yqu cjb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -575 -3 441 -9 355 8 189 7 190 7 365 2 581