Medzičilizie, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
220/T
Dátum vzniku
22.04.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Základné imanie
2 818 020,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie závodného stravovania (od 16.1.2004)
 • maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (od 22.4.1993)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom (od 22.4.1993)
 • maloobchod s ovocím a zeleninou (od 22.4.1993)
 • spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov (od 22.4.1993)
 • výroba rastlinných a živočíšnych tukov (od 22.4.1993)
 • výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských, okrem trvanlivých výrobkov (od 22.4.1993)
 • predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá (od 22.4.1993)
 • údržba a oprava motorových vozidiel (od 22.4.1993)
 • zámočníctvo (od 22.4.1993)
 • kovoobrábanie (od 22.4.1993)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 22.4.1993)
 • výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výr. vyk. telies a kotl. ústr. (od 22.4.1993)
 • frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov (od 22.4.1993)
 • výroba a oprava poľnohospodárskych strojov (od 22.4.1993)
 • výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo (od 22.4.1993)
 • výroba iných výrobkov z dreva (od 22.4.1993)
 • výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt (od 22.4.1993)
 • výroba stavebných prvkov z betónu (od 22.4.1993)
 • výroba transportného betónu (od 22.4.1993)
 • výroba malty (od 22.4.1993)
 • vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb (od 22.4.1993)
 • spracovanie dát a súvisiacej činnosti (od 22.4.1993)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 22.4.1993)
 • obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/ (od 22.4.1993)
 • cestná nákladná doprava (od 22.4.1993)
 • nepravidelná cestná doprava osôb (od 22.4.1993)
 • rastlinná výroba (od 22.4.1993)
 • živočíšna výroba (od 22.4.1993)
 • výroba hroznového vína (od 22.4.1993)
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu (od 22.4.1993)
 • lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby (od 22.4.1993)
 • výroba hotových krmív (od 22.4.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 300,00 €
 • Počet: 8468
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 27.11.2010
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 30,00 €
 • Počet: 9254
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 27.11.2010
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Pavol Majerčák
  Nová 784
  04925 Dobšiná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.04.2017
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Peter Čuchran
  Vlčia Dolina 956
  04925 Dobšiná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.04.2017
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Anton Zsigo
  Gamota 2192/1
  94701 Hurbanovo - Vék
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.04.2017
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Štefan Vida
  209
  Sap
  Slovensko

  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 135/03, Nz 49548/03.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 12.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 368/2002, Nz 363/2002.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 28.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 367/99, Nz 350/99.
 • Akciová spoločnosť je založená podľa § 172 zák. č. 513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií, pretože zakladatelia sa dohodli, že splatia celé základné imanie spoločnosti vložením svojich majetkových podielov vyplývajúcich z transformácie Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Ide o jednorázové založenie akciovej spoločnosti a práva ustanovujúceho valného zhromaždenia vykonali zakladatelia. Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a záväzky Poľnohospodárskeho družstva Medzičilizie v Čiližskej Radvani. Stary spis: Sa 987
Uložené listiny
 • Sprievodný list
 • Návrh na zmenu
 • Výpis zápisnice zo zasadnutia predstavenstva 25.10.2002
 • Vyhlásenie predstavenstva
 • Správa pre vedenie
 • Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Konsolidovaná súvaha k 31.12.2002
 • Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002
 • Výrok audítora
 • Notárska zápisnica č. N 135/03, Nz 49548/03.
 • Živnostenský list
 • Výpis z RT, Ľudovít Both, Kľúčovec č. 131.
 • Výpis z RT, Andrej Lengyel, Baloň č. 161.
 • Výpis z RT, Zoltán Écsy, Čiližská Radváňč. 100.
 • Výpis z RT, Štefan Vida, Sap č. 209.
 • Výpis z RT, Ing. Oto Vörös, Baloň č. 290.
 • Výpis z RT, Július Heizder, Ňárad č. 254.
 • Výpis z RT, Zoltán Vida, Sap č. 100.
 • Výpis z RT, Ing. Alžbeta Feketeová, Ňárad 197.
 • Výpis z RT, Ing. František Barci, Baloň.
 • Výpis z RT, Péter Keszegh, Kľúčovec č. 151.
 • Výpis z RT, Imrich Morva, Medveďov č. 161.
 • Výpis z RT, Jozef Szabó, Baloň č. 219.
 • Výpis z RT, Ladislav Csémi, Pataš č. 144.
 • Výpis z RT, Ing. Ladislav Kulacs, Medveďov č. 234.
 • Výpis z RT, Zoltán Csémy, Kodályová 39, Dunajská Streda.
 • Výpis z RT, Ing. Ján Halász, Čiližská Radvaň č. 345.
 • Znalecký posudok č. 7/03.
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Výročná správa za rok 2003
 • Znalecký posudok č. 2/2004.
 • Výročná správa r. 03.
 • Audítorský výrok.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.
 • Stanovy - úplné znenie.
 • Dodatok k stanovam.
 • Notárska zápisnica č. N 160/04, Nz 53495/04.
 • Vyhlásenie
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Audítorský výrok
 • Úplné znenie stanov
 • Zápisnica
 • Notárska zápisnica N 132/2005, Nz 44239/2005, NCR1s 43677/2005
 • Znalecký posudok č. 3/2005
 • Notárska zápisnica N 145/05, Nz 51041/05, NCRls 50388/05
 • Notárska zápisnica N 132/2005, Nz 44239/2005, NCRls 43677/2005
 • Zápisnica z DR
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Notárska zápisnica N 137/06, Nz 26388/06, NCRls 26431/06
 • Znalecký posudok č. 1/2006
 • Stanovy - úplné znenie
 • Zápisnica Zamestnaneckej rady 06.06.2006
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2006
 • Notárska zápisnica N 138/07, Nz 26997/07, NCRls 26933/07 + Stanovy
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Prehlásenie
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva z 23.10.2008
 • Stanovy - úplné znenie z 23.10.2008
 • Zápisnica zo zasadnutia členov predstavenstva 02.06.2009
 • Notárska zápisnica N 123/09, Nz 25915/09, NCRls 19100/09
 • Notárska zápisnica Nz 363/02, N 368/02 + Stanovy
 • Notárska zápisnica N 100/09, Nz 18873/09, NCRls 19100/09 + Stanovy
 • Notárska zápisnica N 176/10, Nz 40154/10, NCRls 40783/10 + Stanovy
 • Notárska zápisnica N 118/11, Nz 38484/11, NCRls 39493/11
 • Notárska zápisnica N 2/12, Nz 1344/12, NCRls 1368/12
 • Výročná správa za rok 2011
 • Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Zoznam majiteľov akcií
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Zápisnica z vz
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2014
 • Zápisnica z VZ z 07.10.2015
 • Notárska zápisnica N 103/2017, Nz 14058/2017, NCRls 14351/2017
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 05.04.2017
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 05.04.2017
 • Notárska zápisnica N 150/2017, Nz 18055/2017, NCRls 14351/2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa nezávislého audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia
Dátum aktualizácie
10.12.2019