Poľnohospodárske družstvo Kútniky - Podrobnosti

Vložka číslo
65/T
Dátum vzniku
26.02.1951
Predmety činnosti
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste (od 17.8.2012)
 • nájom a prenájom hnuteľných vecí (od 19.4.2006)
 • skladovacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2006)
 • poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami (od 19.4.2006)
 • výroba a predaj betónu (od 19.4.2006)
 • sušenie a čistenie obilnín a iných plodín (od 19.4.2006)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2006)
 • faktoring a forfaiting (od 19.4.2006)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.4.2005)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 19.4.2005)
 • nájom a prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb (od 19.4.2005)
 • výkon práva poľovníctva (od 19.4.2005)
 • chov a predaj poľovnej zveri (od 19.4.2005)
 • cestná nákladná doprava (od 1.8.2000)
 • staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby) (od 1.8.2000)
 • Poľnohospodárska výroba:-rastlinná výroba poľná a špeciálna, vinohradníctvo a kvetinárstvo,-živočíšna výroba vrátane plemenárstva (od 19.5.1993)
 • Potravinárska výroba: (od 19.5.1993)
 • Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a surovín: (od 19.5.1993)
 • Výroba a činnosť slúžiaca potrebám poľnohospodárstva a potravinárstva: (od 19.5.1993)
 • Opravárske služby-oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, vrátane cestných motorových vozidiel, pre vlastnú potrebu: (od 19.5.1993)
 • Poskytovanie prác a služieb pre členov: (od 19.5.1993)
 • Obchodná činnosť:-s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami,-s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami,-s inými vlastnými a nakúpenými výrobkami (od 19.5.1993)
 • Zahranično obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, a s iným vlastným a nakúpeným tovarom: (od 19.5.1993)
 • zobraziť ukončené
 • Živnostenská činnosť v oblastiach:-pekáreň (od 19.5.1993 do 31.7.2000)
 • výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov (od 26.2.1951 do 18.5.1993)
 • výroba a predaj potravinárskych výrobkov (od 26.2.1951 do 18.5.1993)
 • obchodná činnosť-s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, s inými nakúpenými výrobkami (od 26.2.1951 do 18.5.1993)
 • zahranično obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, s iným nakúpeným tovarom (od 26.2.1951 do 18.5.1993)
 • poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické,alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce, opravárenské práce (od 26.2.1951 do 18.5.1993)
 • v rámci inej hospodárskej činnosti vykonáva stavebnú činnosť. (od 26.2.1951 do 18.5.1993)
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • K zmene predstavenstva došlo na základe volieb na členskej schôdze konanej 16.03.2001.
 • Členská schôdza konaná dňa 17.03.2000 schválila Dodatok č. 2 stanov družstva.
 • Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdzi dňa 14.03.1997.
 • Na členskej schôdzi bol dňa 11.06.1996 schválený Dodatok č. 1 stanov družstva. Stary spis: Dr 223
 • Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 8.1.1993 a družstvo pretransformované v zmysle § 765 Zák.č. 513/1991 Zb. a Zák.č. 42/1992 Zb. na družstvo. Stary spis: Dr 223
 • Toto družstvo vzniklo podľa ustavovenia § 5 ods. zák. čís. 69/49 Zb. a r. č. 13 Stanovy : Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 4.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 223
Uložené listiny
 • Návrh na zmenu
 • Zápisnica z ČS 15.03.2002
 • Prezenčná listina z VČS 15.03.2002
 • Správa o činnosti družstva 15.03.2002
 • Pozvánka na VČS 15.03.2002
 • Potvrdenie
 • Potrvdenie
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Menný zoznam členov kontr. komisie
 • Správa nezávislého audítora k 31.12.2001
 • Stanovy - úplné znenie
 • Zápisnica z VČS 07.03.2003
 • Výročná správa
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Pozvánka na VČS 07.03.2003
 • Plnomocenstvo
 • Správa nezávislého audítora pre členov
 • Sprievodný list
 • Správa audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky 2003
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
 • Zápisnica z VČS
 • Dodatok č. 3
 • Podpisový vzor
 • Živnostenský list
 • Výročná správa r. 04
 • Správa audítora r. 04
 • Správa o činnosti družstva
 • Účtovná závierka r. 04
 • Dodatok č. 4 k Stanovám
 • Úplné znenie stanov
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2005
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva
 • Podpisový vzor členky predstavenstva Alžbeta Bachmanová, Povoda
 • Správa audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2006
 • Zápisnica z VČS 16.03.2007
 • Informácia o audite výročnej správy
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Vyhlásenie
 • Zápisnica z VČS 20.03.2009
 • Dodatok č. 5 k stanovám
 • Podpisové vzory nových členov predstavenstva
 • Správa audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
 • Výročná správa 2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z VČS 22.4.2010
 • Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstva 22.4.2010
 • Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Kontrolnej komisie 22.4.2010
 • Dodatok č. 6 k Stanovám družstva
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva Mogens Hansen
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Andrea Németh
 • Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Martin Bednárik
 • Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 • Správa audítora
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Zápisnica č. 4 z predstavenstva 16.11.2010
 • Zápisnica z VČS 21.04.2011
 • Dodatok č. 7 k stanovám
 • Zápisnica č. 1/2011 z predstavenstva 19.04.2011
 • Zápisnica č. 1/2011 z schôdze Kontrolnej komisie 19.04.2011
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Dodatok č. 8 k stanovám
 • Zápisnica z VČS z 28.06.2012
 • Dodatok č. 9 k stanovám
 • Správa o overení súladu
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2011
 • Výkaz ziskov a strát + súvaha za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Dodatok č. 10 k stanovám družstva
 • Zápisnica z MČS z 14.11.2014
 • Podpisový vzor konateľa Erik Jantzen
 • Zápisnica č. 3/2014 zo schôdze predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze
 • Zápisnica zo zasadnutia náhradnej členskej schôdze
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.8.2017
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z náhradnej členskej schôdze z 9.5.2019
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Erik Jantzen
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Tünde Somogyi
 • Dodatok č.13 k stanovám
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
12.11.2019
Domény