RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo - Podrobnosti

Vložka číslo
26/T
Dátum vzniku
05.01.1973
Predmety činnosti
 • výroba hroznového vína (od 3.7.2013)
 • výroba a následný predaj osív obilnín, strukovín, krmovín, koreninovej papriky, rasce a zelenín (od 3.7.2013)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.7.2013)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom (od 3.7.2013)
 • podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja (od 27.9.1993)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 27.9.1993)
 • kováčstvo (od 27.9.1993)
 • zámočníctvo (od 27.9.1993)
 • kovoobrábanie (od 27.9.1993)
 • výroba drevoobrábacích strojov (od 27.9.1993)
 • oprava motorových vozidiel (od 27.9.1993)
 • výroba a oprava poľnohospodárskych strojov (od 27.9.1993)
 • poskytovanie služieb s mechanizmami (od 27.9.1993)
 • zobraziť ukončené
 • výroba a následný predaj osív obilnín, strukovín, krmovín, koreninovej papriky, rasce a zalenín (od 12.6.1996 do 2.7.2013)
 • nákup, predaj a sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych produktov a výrobkov, balených potravín, ovocia, zeleniny, pohonných hmôt a mazadiel, strojov a strojných zariadení, náhradných dielov, poľnohospodárskych mechanizmov a zariadení (od 27.9.1993 do 2.7.2013)
 • výroba a predaj vína (od 27.9.1993 do 2.7.2013)
 • revízie el. zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov v objektoch triedy A (od 27.9.1993 do 7.1.2013)
 • výroba a predaj mäsových výrobkov (od 27.9.1993 do 11.6.1996)
 • Družstvo predovšetkým vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde. (od 5.1.1973 do 26.9.1993)
 • Družstvo: - spracováva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky a polotovary: sušenú nemletú koreninovú papriku ako produkt družstva na ďalšie priemyselné spracovanie, výroba vína (od 5.1.1973 do 26.9.1993)
 • vykonáva činnosti a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby: mlieko kravské, mäso HD a mäso ošípaných, obiloviny a strukoviny i olejniny na potravinárske a kŕmne účely a na priemyselné spracovanie, hrozno kozumné a mučtové zeleninu a ovocie kozumné na zásobovanie vnútorného trhu, produkciu krmovín, koreninovej papriky, liečivých rastlín a výrobu viniča (od 5.1.1973 do 26.9.1993)
 • pre socialistické organizácie poskytuje: práce mechanizmov a sušenie poľnohospodárskych výrobkov (od 5.1.1973 do 26.9.1993)
 • Predmetom inej hospodárskej činnosti družstva je vykonávanie stavebno-montážnych prác skupinou pridruženej výroby na území hlavného mesta SSR Bratislavy a okresu Galanta. (od 5.1.1973 do 26.9.1993)
 • obchodná činnosť, okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie (od 5.1.1973 do 26.9.1993)
 • vyťažovanie olova z akumulátorových článku (od 5.1.1973 do 26.9.1993)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Jozef Mészáros
  Javorová 2096/16
  92701 Šaľa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.06.2017
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Jozef Práznovský
  Záhradná 646/15
  92553 Pata
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.06.2017
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Vladimíra Kučerová
  Mládežnícka 958/15
  92553 Pata
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.06.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Miroslav Kyžňanský
  Hlavná 483/43
  95135 Veľké Zálužie
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.06.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Ján Zsák
  639
  92571 Trnovec nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.06.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Ďalsie právne skutočnosti
 • Členská schôdza konaná dňa 30.06.2017 schválila zmenu a doplnenie stanov družstva.
 • Členská schôdza konaná dňa 23.05.2014 schálila zmenu a doplnenie stanov družstva.
 • 3. Členská schôdza konaná dňa 06.06.2013 schválila úplné znenie stanov platné a účinné od 06. júna 2013
Uložené listiny
 • Sprievodný list
 • Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha
 • Audítorská správa členom a predstavenstvu
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke 2002
 • Správa predstavenstva o činnosti za rok 2002
 • Podnikateľský zámer pre rok 2003
 • Sprievodný list.
 • Zápisnica z ČS.
 • Účtovná závierka r. 2003.
 • Výročná správa r. 2003.
 • Správa nezávislého audítora.
 • Návrh na zmenu stanov.
 • Správa mandátovej komisie.
 • Pozvánka na VZ.
 • Prezenčná listina.
 • Stanovy.
 • Výročná správa za rok 2004 + Účtovná závierka
 • Zápisnica z NČS 06.05.2005
 • Správa audítora o audite účtovnej závierky 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2005
 • Zápisnica z NČS 01.06.2007
 • Stanovy - úplné znenie
 • Správa audítora + Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Vyhlásenie
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 • Správa audítora o audite účtovnej závierky
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Rozhodnutie predstavenstva z 22.10.2008
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Správa o overení + Výročná správa 2009
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Správa audítora + Výročná správa 2010
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Správa audítora + Výročná správa 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Stanovy
 • Písomné vyhlásenie
 • Dodatok správy audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
 • Úplné znenie stanov
 • Podpisové vzory členov predstavenstva Ing. Jozef Mészáros, Ing. Ján Zsák
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Podpisové vzor členov predstavenstva
 • Podpisové vzory členov kontrolnej komisie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Zápisnica z VČS z 28.6.2018
 • Návrh na schválenie spôsobu rozdelenia zisku za rok 2017
 • Správa o činnosti kontrolnej komisie
 • Návrh na schválenie audítora
 • Výpis uznesenia ČS č.5 z 28.6.2018
 • Návrh na zmeny a doplnky stanov
 • Správa skrutátorov
 • Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.docx
Dátum aktualizácie
30.11.2019
Domény