RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo - Podrobnosti

Vložka číslo
26/T
Dátum vzniku
05.01.1973
Predmety činnosti
 • výroba hroznového vína
 • výroba a následný predaj osív obilnín, strukovín, krmovín, koreninovej papriky, rasce a zelenín
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
 • podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja
 • verejná cestná nákladná doprava
 • kováčstvo
 • zámočníctvo
 • kovoobrábanie
 • výroba drevoobrábacích strojov
 • oprava motorových vozidiel
 • výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
 • poskytovanie služieb s mechanizmami
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Členská schôdza konaná dňa 30.06.2017 schválila zmenu a doplnenie stanov družstva.
 • Členská schôdza konaná dňa 23.05.2014 schálila zmenu a doplnenie stanov družstva.
 • 3. Členská schôdza konaná dňa 06.06.2013 schválila úplné znenie stanov platné a účinné od 06. júna 2013
Uložené listiny
 • Sprievodný list
 • Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha
 • Audítorská správa členom a predstavenstvu
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke 2002
 • Správa predstavenstva o činnosti za rok 2002
 • Podnikateľský zámer pre rok 2003
 • Sprievodný list.
 • Zápisnica z ČS.
 • Účtovná závierka r. 2003.
 • Výročná správa r. 2003.
 • Správa nezávislého audítora.
 • Návrh na zmenu stanov.
 • Správa mandátovej komisie.
 • Pozvánka na VZ.
 • Prezenčná listina.
 • Stanovy.
 • Výročná správa za rok 2004 + Účtovná závierka
 • Zápisnica z NČS 06.05.2005
 • Správa audítora o audite účtovnej závierky 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2005
 • Zápisnica z NČS 01.06.2007
 • Stanovy - úplné znenie
 • Správa audítora + Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Vyhlásenie
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 • Správa audítora o audite účtovnej závierky
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Rozhodnutie predstavenstva z 22.10.2008
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Správa o overení + Výročná správa 2009
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Správa audítora + Výročná správa 2010
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Správa audítora + Výročná správa 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Stanovy
 • Písomné vyhlásenie
 • Dodatok správy audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
 • Úplné znenie stanov
 • Podpisové vzory členov predstavenstva Ing. Jozef Mészáros, Ing. Ján Zsák
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Podpisové vzor členov predstavenstva
 • Podpisové vzory členov kontrolnej komisie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Zápisnica z VČS z 28.6.2018
 • Návrh na schválenie spôsobu rozdelenia zisku za rok 2017
 • Správa o činnosti kontrolnej komisie
 • Návrh na schválenie audítora
 • Výpis uznesenia ČS č.5 z 28.6.2018
 • Návrh na zmeny a doplnky stanov
 • Správa skrutátorov
 • Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe
Dátum aktualizácie
Domény