Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre - Podrobnosti

Vložka číslo
35/N
Dátum vzniku
02.01.1974
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 18.8.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 27.10.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 27.10.2007)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 27.10.2007)
 • podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (od 22.10.1993)
 • výroba mäsa a mäsových výrobkov /mäsiarstvo a udenárstvo/ (od 22.10.1993)
 • výroba hroznového vína (od 22.10.1993)
 • práce so stavebnými mechanizmami (od 22.10.1993)
 • výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá (od 22.10.1993)
 • sprostredkovanie, obchod poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov (od 22.10.1993)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom (od 22.10.1993)
 • maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (od 22.10.1993)
 • zobraziť ukončené
 • ťažba a predaj štrkopieskov (od 22.10.1993 do 17.8.2017)
 • cestná nákladná doprava (od 22.10.1993 do 17.8.2017)
 • verejná cestná osobná hromadná nepravideľná doprava (od 22.10.1993 do 17.8.2017)
 • výroba piliarska (od 22.10.1993 do 30.5.2013)
 • výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo (od 22.10.1993 do 30.5.2013)
 • Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde,ktorú užíva. (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
 • Iná hospodárska činnosť: (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
 • nepravidelná doprava a zemné práce (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
 • porez dreva a výroba drevených obalov (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
 • ťažba štrkopiesku (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
 • výroba bentoprogénu v spolupráci s Biovetou Nitra (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
 • oprava fasád budov,vonkajších a vnútorných náterov a konštrukcií,rín a izolácií striech (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
 • čistenie vykurovacích kotlov. (od 10.4.1991 do 21.10.1993)
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • OS Nitra rozsudkom č.k. 31Cb 42/2013-68 zo dňa 05.05.2014, právoplatným dňa 12.06.2014 vyslovil, že uznesenie náhradnej členskej schôdze Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 00 198 331, konanej dňa 21.03.2013 je neplatné.
 • Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 5.3.1998.
 • Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 24.4.1996 (z.č. 264/1995 Zb.) Stary spis: Dr 84
 • Výročná členská schôdza zo dňa 25. 2. 1994 schválila zmenu stanov družstva. Stary spis: Dr 84
 • Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 11.decembra 1973 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev:Branč,Dolné Krškany,Gergeľová a Ivanka pri Nitre,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Nitre uznesením č.293/73-R zo dňa 27.12.1973 schálila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák. č.49/59 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je:2.január 1974 (§ 1 Zák.č. 72/70 Zb.) Stanovy: Členská schôdza družstva konaná dňa 9.2.1989 schálila nové stanovy družstva v súlade so zákonom č.90/88 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 15.2.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 84 Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. a zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté na členskej schôdzi dňa 27.11.1992 podľa Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 84
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2005
 • Uznesenie z výročnej schôdze
 • Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora, výročná správa
 • Stanovy
 • Zápisnica z VČS,audítorská správa za r.2007, PL
 • Účtovná závierka za r.2007,výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za r.2004, zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2008,správa audítora, výročná správa
 • Zápisnica z VČS, PL, správa audítora
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • Dodatok k zápisnici zo zasadnutia
 • Zápisnica z výročnej členskej schôdze
 • Uznesenie z výročnej členskej schôdze, prezenčná listina
 • Úplné znenie stanov
 • Prezenčná listina
 • Uznesenie z výročnej členskej schôdze
 • Zápisnica z výročnej členskej schôdze + prezenčná listina + uznesenie z výročnej členskej schôdze
 • Zápisnica z VČS
 • Uznesenie z VČS
 • Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za r.2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Zápisnica z NČS,PL,uznesenie, výročná správa za r.2010
 • Zápisnica z NČS,PL, uznesenie,výročná správa za r.2011
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • zapisnica predstavenstva.zep
 • stanovy
 • zapisnica kontrolnej komisie.zep
 • zapisnica z NČS I.
 • uznesenia z NCS.zep
 • pozvanka na NČS.zep
 • prezenčna listina.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Zápisnica z náhradnej členskej schôdze
 • Uznesenia z náhradnej členskej schôdze
 • Pozvánka
 • Prílohy k zápisnici
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výkaz ziskov a strát a súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
 • Účtovná závierka a správa audítora k 31.12.2001
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Účtovná závierka a správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2002, správa audítora, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, správa mandátovej komisie
 • Audítorská správa, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2003, výročná správa, finančná analýza
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
Dátum aktualizácie
26.05.2020
Domény