Liaharenský podnik Nitra, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
31/N
Dátum vzniku
01.10.1992
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná menovaný riaditeľ spoločnosti samostatne, predseda predstavenstva samostatne, dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne.
Základné imanie
6 838 339,84 €
Predmety činnosti
 • mäsiarstvo (od 6.6.2014)
 • výroba bioplynu a elektrickej energie do výkonu 1 MW (od 14.8.2008)
 • výroba hotových krmív (od 24.2.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 21.12.2001)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 21.12.2001)
 • výroba doplnkov do kŕmnych zmesí (od 21.12.2001)
 • sprostredkovanie predaja (od 21.12.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.12.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 21.12.2001)
 • inžinierska činnosť (od 21.12.2001)
 • reklamná činnosť (od 21.12.2001)
 • šľachtenie, rozmnožovanie, chov a výkrm ošípaných (od 21.12.2001)
 • živočíšna výroba, chov zvierat (od 21.12.2001)
 • veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnej zdravotníckej techniky schválených v Slovenskej republike (od 21.12.2001)
 • nákup, odchov a chov hrabavej hydiny (od 1.10.1992)
 • výroba vajec a hydinového mäsa (od 1.10.1992)
 • liahnutie kurčiat znáškového hybrida (od 1.10.1992)
 • predaj hydiny a vajec (od 1.10.1992)
 • sprostredkovanie predaja prác a služieb (od 1.10.1992)
 • zahraničnoobchodná činnosť mimo licenčných komodít (od 1.10.1992)
 • zobraziť ukončené
 • doprava vrátane špecializovanej izotermickými vozidlami v tuzemsku a zahraničí (od 1.10.1992 do 15.12.2004)
Akcie
 • Druh: na meno v zaknihovanej podobe
 • Hodnota: 331,94 €
 • Počet: 13728
 • Dátum od: 20.11.2009
 • Druh: na meno v zaknihovanej podobe
 • Hodnota: 33,20 €
 • Počet: 62720
 • Dátum od: 20.11.2009
 • Druh: na meno v zaknihovanej podobe
 • Hodnota: 33 193,92 €
 • Počet: 6
 • Dátum od: 20.11.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Ing. Miloš Kroc
  5.května 155
  25229 Dobřichovice
  Česká republika
  Vznik funkcie: 16.01.2015
 • Ing. Miloš Kroc
  Brechtova 829/19
  04 Praha
  Česká republika

  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Ján Tejnora
  Nad Petruskou 2162/4
  02 Praha
  Česká republika

  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16. 12. 2003, ktoré schválilo zmenu stanov. Zánik funkcie člena predstavenstva MVDr. Tomáša Roneca dňa 16. 12. 2003.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 29.01.2002.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 30.11.2001. So spoločnosťou sa zlúčila dňom 01.01.2002 spoločnosť LP - Párovské Háje, a.s. so sídlom Nitra - Párovské Háje, IČO: 36 530 123, ktorá bola dňa 01.01.2002 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 10092/N. Na spoločnosť prešli dňa 01.01.2002 ako na právneho nástupcu všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti LP - Párovské Háje, a.s..
 • Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 15.8.2000 zmenu stanov spoločnosti (not. záp. č. N 310/2000, NZ 289/2000).
 • Na zasadnutí predstavenstva bol dňa 06.07.1998 menovaný nový riaditeľ spoločnosti Ing. František Moravčík, CSc. , bytom Hlboká 45, Nitra.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 16.04.1998.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.1997.
 • Riaditeľ spoločnosti: Ing. Marian Čakajda, , bytom Topoľova 1900/60, Topoľčany, menovaný predstavenstvom akciovej spoločnosti na zasadaní konanom dňa 15.4.1996. Stary spis: Sa 88
 • Akciová spoločnosť je založená v súlade s ustanoveniami § 766 Obchodného zákonníka a § 69 ods.2 Obchodného zákonníka § 69 ods.2 Obchodného zákonníka, zánikom Spoločného liaharenského podniku, Nitra - Párovské Háje, bez likvidácie a splnením náležitostí pre vznik novej spoločnosti, Liaharenského podniku Nitra, akciová spoločnosť. Stary spis: Sa 88
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 37/02, Nz 37/02 - osvedčenie z rokovania valného zhromaždenia
 • Výročná správa za r. 2000
 • Výročná správa za r. 2001
 • Notárska zápisnica N 684/2003 NZ 122143/2003
 • Výročná správa za r.2003
 • Výročná správa za r. 2002, správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát
 • Notárska zápisnica N 517/2004, Nz 88077/2004 - osvedčenie z VZ
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2005, účtovná závierka r. 2005
 • Účtovná závierka za r.2006
 • Osvedčenie z VZ + stanovy - N 180/2008
 • Výročná správa za r.2007
 • Stanovy
 • Rozhodnutie o premene
 • Výročná správa za r. 2008
 • Osvedčenie z VZ akcionárov+stanovy
 • Účtovná závierka za r. 2009, správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2011, správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2012,správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • ŽO
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 5 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 5 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2014.doc
Dátum aktualizácie
17.01.2020
Domény