Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
341/B
Dátum vzniku
01.04.1992
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Organizačnom poriadku VÚB, a.s.
Základné imanie
430 819 063,81 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent (od 22.5.2018)
 • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie (od 24.4.2013)
 • vydávanie a správa elektronických peňazí (od 24.4.2013)
 • obchodovanie na vlastný účet : s (i) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane zmenárenskej činnosti; (ii) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene; (iii) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 24.4.2013)
 • prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet, obchodovanie na vlastný účet týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších investičných služieb pre tieto deriváty (od 24.4.2013)
 • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, finančných indexov, finančných mier, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti (od 2.8.2011)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta na jeho účet a obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, swapy a forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, miery inflácie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy; (od 7.10.2009)
 • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania (od 7.10.2009)
 • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na zákade pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania (od 7.10.2009)
 • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania (od 7.10.2009)
 • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančých zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania (od 7.10.2009)
 • poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu (od 7.10.2009)
 • poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku (od 7.10.2009)
 • vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investčných služieb (od 7.10.2009)
 • vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi (od 7.10.2009)
 • služby spojené s upisovaním týchto finančných nástrojov, (od 7.10.2009)
 • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva (od 16.4.2005)
 • finančný lízing (od 16.4.2005)
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 16.4.2005)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 16.4.2005)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 16.4.2005)
 • finančné sprostredkovanie (od 16.4.2005)
 • uloženie vecí (od 16.4.2005)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 16.4.2005)
 • poskytovanie bankových informácií (od 16.4.2005)
 • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách (od 16.4.2005)
 • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu (od 16.4.2005)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 16.4.2005)
 • prijímanie vkladov (od 8.7.2002)
 • poskytovanie úverov (od 8.7.2002)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent, (ii) v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov ako samostatný finančný agent, (iii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent (od 28.10.2014 do 21.5.2018)
 • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu (i) v sektore poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent; (ii) v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent; (iii) sektore poistenia úverov a spotrebiteľských úverov ako viazaný finančný agent (od 24.4.2013 do 27.10.2014)
 • služby a činnosti prijatia a postúpenia pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonanie pokynu klienta, obchodovanie na vlastný účet, týkajúce sa oprávnení na emisie, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie (od 2.8.2011 do 23.4.2013)
 • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v Eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v Eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 7.10.2009 do 23.4.2013)
 • vydávanie a správu platobných prostriedkov (od 16.4.2005 do 23.4.2013)
 • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) (od 16.4.2005 do 23.4.2013)
 • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, orwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti (od 7.10.2009 do 1.8.2011)
 • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitné povolenia (od 16.4.2005 do 6.10.2009)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 16.4.2005 do 6.10.2009)
 • obchodovanie na vlastný účet: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 16.4.2005 do 6.10.2009)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • finančný lízing (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • vydávanie a správu platobných prostriedkov (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • finančné sprostredkovanie (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • uloženie cenných papierov alebo vecí (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • poskytovanie bankových informácií (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 8.7.2002 do 15.4.2005)
 • poskytovanie úverov (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • poskytovanie záruk (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • otváranie akreditívov (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • obstarávanie inkasa (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • poskytovanie bankových informácií (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • prijímanie vkladov (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • finančný prenájom /finančný leasing/ (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/ (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • 1. s devízovými hodnotami (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • vykonávanie hypotekárnych obchodov (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva /portfólio management/ (od 11.7.2000 do 7.7.2002)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio management/ (od 30.11.1998 do 10.7.2000)
 • vykonávanie hypotekárnych obchodov (od 16.3.1998 do 10.7.2000)
 • príjmanie vkladov (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • finančný prenájom (finančný leasing) (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • výkon funkcie dopozitára podľa osobitného predpisu (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov) (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • 1. s devízovými hodnotami (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • 4. so zlatými a striebornými mincami (od 14.11.1996 do 10.7.2000)
 • poskytovanie úverov (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • poskytovanie záruk (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • otváranie akreditívov (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • obstarávanie inkasa (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • finančné maklérstvo (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • uloženie a správa cenných papierov, alebo iných hodnôt (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • poskytovanie bankových informácií (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 15.6.1995 do 10.7.2000)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (porfólio management) (od 14.11.1996 do 29.11.1998)
 • príjmanie vkladov od verejnosti (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • finančný prenájom /finančný leasing/ (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • obchodovanie na vlastný účet, alebo účet klienta (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • 1. s devízovými hodnotami (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • 2. v oblasti temínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • účasť na vydávanie akcií a poskytovanie služieb (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • poskytovanie porád vo veci podnikania (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • obhospodárovanie cenných paperov klienta na jeho účet vrátane poradenstva /portfólio mamagement/ (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • výkon funkcie dopozitára investičného fondu (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/ (od 15.6.1995 do 13.11.1996)
 • vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia (od 27.4.1993 do 14.6.1995)
 • zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre iné banky na základe uzatvorenej zmluvy (od 27.4.1993 do 14.6.1995)
 • zabezpečovanie činnosti z poverenia Národnej Banky Slovenska (od 27.4.1993 do 14.6.1995)
 • príjmanie vkladov od právnických a fyzických osôb (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • poskytovanie úverov z vlastných a zverených prostriedkov právnickým a fyzickým osobám (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • prijmanie a poskytovanie záruk tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • vydávanie vlastných cenných papierov (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • vykonávanie tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • vykonávanie pokladničnej a zmenárenskej činnosti (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • poskytovanie sejfových a depozitných služieb (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • poskytovanie komplexných služieb investičného bankovníctva vrátane zakladania spoločnosti (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • kapitálové investovanie vlastných prostriedkov (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • zabezpečovanie sprostredkovateľských poisťovacích služieb (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťami uvedených v bodoch a/ až k/ (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • vedenie účtov a vykonávanie platobného styku pre orgány a organizácie miest, obcí a samospráv (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • vykonávanie činnosti v rámci obchodov, služieb a výkonov, spojených s predmetom činnosti (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • vykonávanie finančných a peňažných služieb a obchodov na základe dohody s príslušnými orgánmi. (od 25.3.1992 do 14.6.1995)
 • vykonávanie obchodu s devízovími hodnotami bez onmedzenia, okrem operácií zo zahraničnými cennými papiermi (od 25.3.1992 do 26.4.1993)
 • zabezpezpečovanie služieb v oblati platobného a zúčtovacieho styku pre Investičnú banku na základe uzatvorenej zmluvy (od 25.3.1992 do 26.4.1993)
 • zabezpečovanie činnosti z poverenia ŠBČS (od 25.3.1992 do 26.4.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,20 €
 • Počet: 4078108
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 15.05.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 319 391,89 €
 • Počet: 89
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 15.05.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Alexander Resch
  Mudroňova 7492/3B
  81101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.10.2019
 • Roberto Vercelli
  Zámocká 6954/5
  81101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.11.2017
 • Ing. Peter Magala
  Košická 58
  82109 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.03.2018
 • Martin Techman , MBA
  Čížková 360
  25242 Jesenice
  Česká republika
  Vznik funkcie: 02.03.2018
 • Andrej Viceník
  Drieňová 16940/1M
  82101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.12.2017
 • Antonio Bergalio
  Na Štyridsiatku 1110/3
  81106 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.10.2017
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 347/2019, Nz 29534/2019, NCRIs 30236/2019 zo dňa 16.09. 2019.
 • Osvedčený odpis Notárskej zápisnice zo dňa 11.12.2017 - Zmluva o zlúčení
 • Notárska zápisnica zo dňa 11.12.2017 - Pojekt rozdelenia zlúčením
 • Správa o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 10.10.2016 konaných v dňoch 03.10.2016 - 07.10.2016 v znení dodatku k nej zo dňa 03.02.2017.
 • Výpis zo zápisnice z 1. zasadania dozornej rady 02.02.2015.
 • Rozhodnutie per rollam zo dňa 24.07. 2014.
 • Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa17.03.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2014.
 • Notárska zápisnica z 2. valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.02.2014.
 • Výpis z rozhodnutia per - rollam zo dňa 29.10.2013.
 • Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady zo dňa 03.06.2013.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2013.
 • Rozhodnutie per rollam Dozornej rady zo dňa 08.03.2013.
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.1.2013, č.k. 33Exre/282/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2013.
 • Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" výpis zo dňa 04.02.2013.
 • Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 05.09.2012.
 • Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012 zo dňa 17.04.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2012.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.7.2011.
 • Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011 zo dňa 18.04.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.2011.
 • Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 07.07.2010 spísaný dňa 12.07.2010.
 • Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.4.2010. Notárska zápisnica N 132/2010, Nz 13922/2010 zo dňa 22.04.2010.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.10.2009.
 • Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
 • Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009 zo dňa 24.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 20.1.2009.
 • Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.07.2008 o vymenovaní člena predstavenstva Daniela Fanina.
 • Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 07.04.2008. Notárska zápisnica č. N 84/2008, Nz 16346/2008, NCRls 16196/2008 zo dňa 18.04.2008, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.04.2008.
 • Výpis zo zápisnice 1.zasadnutia Dozornej rady zo dňa 31.01.2008.
 • Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 20.07.2007.
 • Notárska zápisnica č. N 126/2007, Nz 15380/2007, NCRls 15349/2007 zo dňa 23.04.2007.
 • Zápis zo 4. zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2006.
 • Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 21.10.2005.
 • -zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2005 - rezignácia podpredsedu dozornej rady Gianfranca Mandelliho; voľba člena dozornej rady Paola Grandiho - zápis z 2.zasadnutia dozornej rady - voľba Thomasa spurneho za predsedu predstavenstva;ignacia Jaquotota za podpredsedu predstavenstva a Jozefa Kausicha za člena predstavenstva - súhlas Národnej banky Slovenska - č. UBD-382/2005, č. UBD-452/2005, č.UBD-506/2005
 • Výpis zo zápisu z 1.zasadnutia dozornej rady konaného dňa 09.02.2005
 • Zasadnutie dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.9.2004. Zánik funkcie členovi predstavenstva Francovi Brambillovi dňa 30.9.2004.
 • Výpis zo zápisu zo 6. zasadnutia Dozornej rady konanej dňa 4.12.2003. Ing. Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 4.12.2003.
 • Zápisnica zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.7.2003.
 • Luigi Carnelli, deň zániku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003. Carlo Boffito, deň zániku funkcie člena dozornej rady - 22.5.2003. Dr. Gyorgy Surányi, deň zániku funkcie podpredsedu dozornej rady - 22.5.2003. Dr. Gyorgy Surányi, deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady - 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 179/2003, Nz 39406/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Božo Prka, deň zániku funkcie: 5.12.2002. Notárska zápisnica č. N 519/02, NZ 519/02 zo dňa 5.12.2002.
 • Adriano Arietti, deň zániku funkcie : 22.11.2002. Zápis z 8. zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.11.2002.
 • Rozhodnutie NBS zo dňa 21. 1. 2002, č. UBD - 38/2002. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2002, Nz 298/2002 zo dňa 23. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Ing. Ladislav Vaškovič, CSc, deň zániku funkcie: 2.5.2002. Výpis zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.4.2002.
 • Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o menovaní člena predstavenstva.
 • Výpis zo zápisu z 13. zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní členov predstavenstva. Výpis zo zápisu z 2. zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.2002, na ktorom bol zvolený nový člen predstavenstva a odvolaný jeden z členov predstavenstva.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 584/2001, Nz 581/2001 zo dňa 20.12.2001, vyhotovenej JUDr.Stanislavom Bauerom, na ktorom bola schválená zmena stanov VÚB, a.s. Rozhodnutie NBS zo dňa 20.12.2001, č. UBD-2203/2001.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 519/2001, Nz 516/2001 zo dňa 21.11.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 10.8.2001. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 157/01, Nz 156/01 zo dňa 10.8.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
 • Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 15.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 197/01 spísanou notárom JUDr.Miloslavom Kováčom.
 • Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 115/2001, Nz 113/2001 spísanou notárom JUDr.Stanislavom Bauerom.
 • Osvedčenie o priebeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.6.2000 pod č. N 264/2000, Nz 264/2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie NB SR zo dňa 9.6.2000 č. UBD-1092/2000. Rozhodnutie NB SR zo dňa 8.2.2000 č. UBD-44/2000.
 • Zápis z 11.zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1999
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1999 pod č. N 643/99, Nz 642/99 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov.
 • Notárska zápisnica č. N 355/99, NZ 355/99 zo dňa 15.7.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.5.1999, ktorým sa zrušujú odštepné závody a odvolávajú vedúci odštepných závodov.
 • Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 30.11.1998, notárska zápisnica Nz 438/98 zo dňa 30.11.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.11.1998.
 • Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 26.3.1993. Starý spis: Sa 654. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 28.3.1994, 14.4.1994, 13.6.1994 a 11.7.1994. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.5.1994 pod č. N 113/94, Nz 109/94 na ktorom sa schválila zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaž- denia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.12.1994 pod č. Nz 596/94. Výpis z 2. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 7.3.1995. Výpis zo záznamu 4. riadného zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 9.5.1995. Výpis zo zápisu mimoriadného zasadnutia Predstavens- tva konaného dňa 9.5.1995. Notárska zápisnica Nz 181/95 napísaná dňa 31.5.1995 notárom JUDr. Kamilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Výpis z 24. mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. zo dňa 26.6.1995. Výpis z 39. riadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 9.10.1995. Výpis z mimoriadného zasadnutia predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 17.1.1996. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.1996 pod č. Nz 234/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis zo zápisi zo 7. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 4.9.41996. Výpis zo zápisu 8. riadného zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 9.10.1996. Výpis zo 40. riadného zasadnutia doozrnej rady, konaného dňa 21.10.1996. Výpis z uznesenia 11. riadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.3.1997. Notárska zápisnica Nz 172/97 spísaná dňa 30.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1997, na ktorom schválená zmena stanov týkajúca sa článkov I, II, III, VI, VIII, X, XI, XII, XIII. Rozhodnutie NBS zo dňa 28.5.1997, číslo: UBD=908/97. Výpis z uznesenia 31. riadneho zasadnutia Predstavenstva VÚB, a.s. konaného dňa 2.9.1997.
Uložené listiny
 • Výpis zo zápisu 2. zasadnutia Dozornej rady dňa 25.2.2002
 • Podpisový vzor - Mario Drosc
 • Výpis zo Zápisu 3. zasadnutia Dozornej rady VÚB, a.s. zo dňa 18.4.2002
 • Podpisový vzor - Tomas Spurný
 • Zápisnica o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002
 • Zápisnica zo zasadania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 6.5.2002
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady dňa 17.5.2002
 • Zápisnica zo zasadania Dozornej rady dňa 4.6.2002
 • Zápisnica zo zasadania Dozornej rady dňa 12.6.2002
 • Podpisové vzory - Oldřich Netušil, Dipl. Ing. Juraj Necpal, Ing. Zuzana Kalmanová, JUDr. Ľubomír Nemček, Ing. Rastislav Noskovič, JUDr. Roman Husár, JUDr. Stanislav Schubert
 • Notárska zápisnica N 300/2002, Nz 298/2002
 • Pozvánka na VZ dňa 23.5.2002 a riadna účtovná závierka za rok 2001
 • STANOVY a.s. - máj 2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa audítora
 • Výročná správa za rok 2001
 • Výpis zo zápisu z 8. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.11.2002
 • Podpisový vzor - Ing. Roman Klaban
 • Notárska zápisnica N 519/02, Nz 519/02
 • Listina prítomných na MVZ dňa 5.12.2002
 • Podpisový vzor - Adriano Arietti
 • Zápisnica o priebehu a výsledkoch valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003
 • Notárska zápisnica N 179/2003, Nz 39406/2003
 • Podpisový vzor - Carlo Alberto Vodret
 • Podpisový vzor - Giovanni Boccolini
 • Listina prítomných na valnom zhromaždení akcionárov zo dňa 22.5.2003
 • Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia dozornej rady konaného 8. júla 2003
 • Podpisový vzor - Jonathan Locke
 • Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002
 • Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
 • Zápis zo 6. zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.12.2003, listina prítomných.
 • Zápis z 5. zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.9.2004.
 • Výročná správa za rok 2003
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
 • Individuálna účtovná závierka za rok 2003
 • notárska zápisnica N 492/04, Nz 83013/04
 • rozhodnutie
 • podpisový vzor - Mario Drosc
 • podpisový vzor - Domenico Cristarella
 • výpis zo zápisu z dozornej rady
 • podpisový vzor - Giovanni Boccolini
 • podpisový vzor - Paolo Grandi
 • podpisový vzor - Ignacio Jaquotot
 • podpisový vzor - Ing. Jozef Kausich
 • zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
 • výpis zo zápisu dozornej rady
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2003
 • Rozhodnutie NBS o udelení súhlasu na zmenu stanov
 • Stanovy
 • Individuálna účtovná závierka k 31.12.2004
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
 • výročná správa 2004
 • Podpisový vzor - Ing. Ivan Golian, CSc.
 • Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia Dozornej rady z 21.10.2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Úplné znenie stanov a.s.z 9.5.2006
 • Rozhodnutie NBS č. UBD-698/2006-PLP zo dňa 25.4.2006
 • Notárska zápisnica N 174/2006, Nz 17230/2006, NCRls 14163/2006
 • Úplné znenie stanov a.s. z 9.5.2006
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimíra Josefiová, MBA
 • Výpis zo zápisu z 3. zasadnutia Dozornej rady z 13.7.2006
 • Výpis zo zápisu zo 4. zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2006
 • Podpisový vzor člena predstavenstva zo dňa 26.10.2006 - Ing. Elena Kohútiková, PhD.
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-923/2007-PLP zo dňa 24.4.2007
 • Výpis zo Zápisu z 1. zasadnutia Dozornej rady z 25.1.2007
 • Podpisový vzor - Dinko Lucič
 • Notárska zápisnica N 126/2007, Nz 15380/2007, NCRls 15349/2007
 • Výročná správa za rok 2006
 • Výpis zo zápisnice 3. zasadnutia Dozornej rady z 20.7.2007
 • Podpisový vzor - Ignacio Jaquotot
 • Rozhodutie NBS č. OPK-3718/2007-PLP zo dňa 8.1.2008
 • Podpisový vzor - PhDr. Silvia Púchovská
 • Výpis zo zápisnice 1. zasadnutia Dozornej rady zo dňa 31.1.2008
 • Rozhodnutie NBS č.OPK-1575/2008 zo dňa 25.4.2008
 • Výročná správa za rok 2007
 • Zápis z 2. zasadnutia Dozornej rady z 7.4.2008
 • Notárska zápisnica N 84/2008, Nz 16346/2008, NCRls 16196/2008
 • Podpisový vzor - Alexander Resch
 • Vzdanie sa funkcie z 7.4.2008
 • Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady z 20.1.2009
 • Rozhodnutie NBS č. OPK-4943/2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Stanovy zo dňa 7.4.2008
 • Notárska zápisnica N 71/2009, Nz 13097/2009, NCRls 13265/2009 zo dňa 24.4.2009, stanovy
 • Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady VÚB, a.s. zo dňa 12.07.2010
 • Výpis zo zápisnice zo dňa 08.10.2009
 • Rozhodnutie to dňa 22.10.2009
 • Vzdanie sa funkcie predsedu a podpisový vzor - Lászlo Török zo dňa 30.06.2009
 • Výpis zo zápisnice zo dňa 07.04.2010
 • Podpisový vzor - Ing. Adrián Ševčík zo dňa 07.04.2010
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2009
 • Notárska zápisnica N 132/2010, Nz 13922/2010, NCRls 14164/2010 z 22.04.2010
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-920/2011 z 21.1.2011
 • Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia Dozornej rady z 28.1.2011
 • Výpis zo zápisnice z 3. zasadnutia Dozornej rady z 19.7.2011
 • Podpisové vzory - Daniele Fanin, Andrea De Michelis
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-8229/2011 z 14.7.2011
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-7281/2011 z 22.6.2011
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-3424-3/2011 z 28.6.2011
 • Stanovy z 4.4.2011
 • Notárska zápisnica N 131/2011, Nz 13906/2011, NCRls 14267/2011 z 18.4.2011, stanovy 4.4.2011
 • vyhlásenie 3.5.2011, plnomocenstvo 3.2.2010
 • výročná správa 2010, dodatok správy audítora
 • Zmluva z 21.12.2011
 • Znalecký posudok č. 909/2011
 • výročná správa 2011, vyhlásenie predstavenstva z 2.5.2012
 • Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
 • Plnomocenstvo
 • Rozhodnutie NBS ODB-3424-3/2011
 • Rozhodnutie NBS ODB-3499/2013
 • Rozhodnutie NBS ODB-3231-4-3/2013
 • Rozhodnutie NBS ODB-2131-3-3/2013
 • Rozhodnutie NBS ODB-2131-2/2013
 • Rozhodnutie NBS ODB-2131-1/2013
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Magala
 • Výpis zo zápisnica z 1. zasadnutia dozornej rady z 20.3.2012
 • Výpis z "per rollam" rozhodnutia dozornej rady z 20.3.2012
 • Výpis z "per rollam! rozhodnutie dozornej rady z 3.6.2013
 • Rozhodnutie NBS z 28.5.2013
 • Podpisový vzor - Jiří Huml
 • Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 8.3.2013
 • Vzdanie sa funkcie - Ing. Adrián Ševčík
 • Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 8.1.2013
 • Výpis "per rollam" rozhodnutie dozornej rady z 5.9.2012
 • Podpisový vzor - Ing. Stanislav Hodek
 • Rozhodnutie NBS z 16.8.2012
 • Notárska zápisnica N 211/2012, Nz 13361/2012, NCRls 13662/2012 z 17.4.2012, stanovy
 • Notárska zápisnica N 225/2013, Nz 10886/2013, NCRls 11151/2013, stanovy
 • Výpis z prvého zasadnutia dozornej rady z 13.1.2014
 • Rozhodnutie NBS - ODB-12415/2013
 • Správa o výsledku 3. kola volieb členov dozornej rady z 14.-20.1.2014
 • Notárska zápisnica N 2007/2013, Nz 45569/2013, NCRls 46413/2013 z 26.11.2013, stanovy
 • Výpis zo správy o výsledku volieb členov dozornej rady z 3.-5.12.2013
 • Rohodnutie NBS-ODB-12829/2013
 • Rozhodnutie NBS-ODB-12415-4/2013
 • Rozhodnutie NBS-ODB-11744/2013
 • Rozhodnutie NBS-ODB-12208/2013
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.3.2014
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-12415/2013
 • Rozhodnutie NBS č. ODB-2491/2014
 • výpis rozhodnutia dozornej rady z 30.6.2014
 • Sprievodný formulár RÚZ
 • Notárska zápisnica N 299/2013, Nz 14555/2013, NCRls 14875/2013 z 2.5.2013, stanovy
 • Výpis "per rollam" rozhodnutie Dozornej rady z 30.6.2014
 • Výpis zo zápisnice z 10. zasadania dozornej rady z 18.9.2014
 • Podpisový vzor - Antonio Bergalio, Ing. Peter Novák
 • Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 18.12.2014
 • Vzdanie sa funkcie zo dňa 18.12.2014
 • Výročná správa za rok 2014, vyhlásenie
 • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia formou Notárskej zápisnice N 451/2015 zo dňa 13.4.2015
 • Výročná správa 2014
 • výkaz 2013
 • konsolidovaná účtovná závierka 2013
 • individuálna účtovná závierka 2013
 • Správa nezáviského audítora
 • poznámky 2013
 • poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierky 2013
 • výročná správa 2013
 • Účtovná závierka za rok 2014
 • Správa audítora
 • Výročná správa za rok 2014
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014
 • Výpis zo zápisnice z 1. zasadania Dozornej rady z 2.2.2015
 • Podpisový vzor - MBA Martin Techman
 • Účtovná závierka za rok 2015+ správa audítora
 • účtovná závierka za rok 2015 + správa audítora
 • Správa nezávisléhjo audítora
 • účtovná závierka za rok 2015
 • Výročná správa za rok 2015
 • Správa nezávislého audítora
 • poznámky k účtovnej závierke
 • výročná správa za rok 2015,účtovná závierka , správa audítora,vyhlásenie
 • plnomocenstvo zo dňa 19.04.2016
 • Ročná finačná správa za rok 2015
 • Ročná finančná správa za rok 2015
 • Vyhlásenie zo dňa 21.06.2016
 • Notárska zápisnica N 494/2016 Nz 11853/2016 NCRls 12198/2016 zo dňa 06.04.2016
 • Dodatok k správe o výsledku volieb členov Dozornej rady z 3.-7.10.2016
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • vyhlásenie o schválení účtovných závierok za rok 2016
 • plná moc
 • výročná správa za rok 2016
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016
 • plnomocenstvo zo dňa 26.04.2017
 • stanovy zo dňa 24.03.2017
 • rozhodnutie ECB zo dňa 03.05.2017
 • Zmluva o zlúčení zo dňa 09.11.2017
 • Projekt rozdelenia zlúčením december 2017
 • Plnomocenstvo zo dňa 26.04.2017
 • zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2017
 • zápisnica z dozornej rady/výňatok/ zo dňa 21.09.2017
 • zápisnica z dozornej rady/výňatok/ zo dňa 09.11.2017
 • Notárska zápisnica N 3283/2017 , NZ 54215/2017
 • Notárska zápisnica N 3284/2017 , NZ 54114/2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
 • plnomocenstvo zo dňa 07.12.2017
 • konsolidovaná výročná správa za rok 2017, účtovná závierka, vyhlásenie
 • stanovy zo dňa 23.03.2018
 • rozhodnutie zo dňa 14.05.2018
 • notárska zápisnica N 474/2018, Nz 10984/2018 zo dňa 09.04.2018
 • Plnomocenstvo z dňa 7.12.2017
 • vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy
 • Plná moc
 • konsolidačná výročná správa 2018
 • Vyhlásenie o schválení účtovných závierok a výročnej správy za rok 2018, 20.5.2019
 • Plnomocenstvo zo dňa 7.12.2017
 • Zmluva o Cezhraničnom zlúčení
 • Notárska zápisnica N 495/2019 Nz 605/2019
 • Notárska zápisnica N 347/2019 Nz 29534/2019
 • Správa audítora zo dňa 16.9.2019
Dátum aktualizácie
13.11.2019
Domény