MIPEL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 3 363 2 627 1 441 6 240
2 Neobežný majetok u wp1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 645
13 Stavby 5 dj1
33 Obežný majetok s bx3 8 mas s 7r5 o37
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4df 7 vrp 3 w5z eyo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8uk 2 fna 3 kvm 5v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 539 q sag i jw9 b1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 68 qa
71 Finančné účty c 17p 52z j27 3qw
72 Peniaze 633 w4e ky6 ze
73 Účty v bankách y sso nxm gvm 0iv
74 Časové rozlíšenie súčet po6 j68 94 1g
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9qd sep
76 Náklady budúcich období krátkodobé hy st
PASÍVA 2009 2010 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t hs2 e 4nn d fgi b njt
80 Vlastné imanie -87 92f -31 bxb -2n 5fn -g1 r34
81 Základné imanie súčet a 8oe 2 5gm a mhi 8 4g1
82 Základné imanie i oik l sp3 k e2f i i8y
87 Zákonné rezervné fondy jx kt 5c x5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vv aa bi 4u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dz 1id -5b hp3 -yv wjm -dw 810
99 Neuhradená strata minulých rokov -97 t8f -sr g8e -tz 5u3 -o3 c3t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d 4ql -k dcp -x gw0 -6 bj1
101 Záväzky kc pez wz z2c 93 pkx 03 kbw
102 Dlhodobé záväzky súčet stb dci m3q eli
114 Záväzky zo sociálneho fondu usz u19 a1o r0z
122 Krátkodobé záväzky súčet az bl4 9r g0f mx x37 9r 9na
123 Záväzky z obchodného styku súčet dv3 ts
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6s 41b pu orz 7n fn1 ky pwl
133 Daňové záväzky a dotácie 9rr 4o