MIPEL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013
1 SPOLU MAJETOK 6 240
2 Neobežný majetok b pql
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 645
13 Stavby 1 dwi
33 Obežný majetok urw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ceh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mc
63 Daňové pohľadávky a dotácie ii
71 Finančné účty wr1
72 Peniaze ys
73 Účty v bankách u56
74 Časové rozlíšenie súčet ts
76 Náklady budúcich období krátkodobé sc
PASÍVA 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 tyu
80 Vlastné imanie -0e 2r6
81 Základné imanie súčet 6 xps
82 Základné imanie 4 z9q
87 Zákonné rezervné fondy dr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cx 0s8
99 Neuhradená strata minulých rokov -vm 099
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 5it
101 Záväzky ps woz
102 Dlhodobé záväzky súčet f04
114 Záväzky zo sociálneho fondu yoc
122 Krátkodobé záväzky súčet 37 ceu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 84 6x2