MIPEL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 3 363 2 627 1 441 6 240
2 Neobežný majetok s o88
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 645
13 Stavby q n3o
33 Obežný majetok r xdf m 3lq 8 jbr rq2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 19s y 65g 4 1s8 ym3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fuh f 74n 9 2l4 sn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pbf a zb8 5 eyv 48
63 Daňové pohľadávky a dotácie qh 3e
71 Finančné účty 9 w51 02c mwa pqt
72 Peniaze 37q xdk rh3 wt
73 Účty v bankách 9 dav 4wc dqa 5jd
74 Časové rozlíšenie súčet 06l j6j bc 4p
75 Náklady budúcich období dlhodobé mlw 89e
76 Náklady budúcich období krátkodobé hn gm
PASÍVA 2009 2010 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 me2 j epc s k25 x tc0
80 Vlastné imanie -sf 3uh -fy 9mq -wc epf -d5 m9e
81 Základné imanie súčet d ux5 o kcu b yt7 2 5fk
82 Základné imanie v rg2 0 vz1 q xie 8 kcv
87 Zákonné rezervné fondy 9o su o5 hx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rr y7 ol ro
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yv l7y -7r mnw -8i 48y -zn zvj
99 Neuhradená strata minulých rokov -t5 t8d -xb xm3 -qk 9ul -22 v4v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 0e2 -j odk -s gtx -q eie
101 Záväzky ef dli hg 5ie gw 48p fd de6
102 Dlhodobé záväzky súčet fj4 w6v jgp zlp
114 Záväzky zo sociálneho fondu t5o j87 lzj nll
122 Krátkodobé záväzky súčet lh goe k3 gfa g5 7vt 50 xvj
123 Záväzky z obchodného styku súčet wia n8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fn hx2 x2 3br 89 8vw kf mlo
133 Daňové záväzky a dotácie 5bm 76