MIPEL, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hp b7v q y3j l qp0 i da0
3 Tržby z predaja tovaru n unj kpb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l x2e
5 Tržby z predaja služieb 4 889 4 628 3 730
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b wla
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti frg j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0i ux6 64 7nk ld 979 1 u76
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 80 3 969 1 175
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k m69 2 pv8 c rtw k iau
14 Služby g cq7 p cub p q7b n p3e
20 Dane a poplatky mu 5n 8i8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ysw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i dak
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bqy 04v ela fn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -n 4ly -8 0x6 -8 ypp -y 9ab
28 Pridaná hodnota -h qsg -8 vbb -x 476 -v 3tm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s
39 Výnosové úroky d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7o8 02z mar uhb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e8o etn oxt m9f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -og1 -iqn -ghl -dea
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 omj -e nx0 -3 3e2 -r mxl
57 Daň z príjmov b5z
58 Daň z príjmov splatná kjr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 405 -3 216 -1 952 -2 386