MIPEL, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 02 670 8 up4 q 2vg 0 n5t
3 Tržby z predaja tovaru v ejz rn2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c 1iz
5 Tržby z predaja služieb 4 889 4 628 3 730
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l l38
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yk4 k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n3 iyd 1i fyr 7i ao0 j o6l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 80 3 969 1 175
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t fwm b zhd g eex j tju
14 Služby g 7p6 0 8z3 r a2j 2 ulc
20 Dane a poplatky p3 8a u3d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku no3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l 4oz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť deb v1t jea xf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l hjt -l 3wh -y 94i -j xwa
28 Pridaná hodnota -j rkp -3 stt -h rif -m fhx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t
39 Výnosové úroky c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d1c vvm 3ed all
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ast 33c 0la sd2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t3c -0wx -u3k -mi9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 sx2 -q xv4 -6 my1 -6 pqi
57 Daň z príjmov 0kx
58 Daň z príjmov splatná ic1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 405 -3 216 -1 952 -2 386