MIPEL, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e riu
3 Tržby z predaja tovaru gkr
5 Tržby z predaja služieb 3 730
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a iym
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 175
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f rwd
14 Služby z ydf
20 Dane a poplatky g4i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b1g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 cqr
28 Pridaná hodnota -j 4hh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jez
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 48r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xvo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j m9n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 386