MIPEL, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8i odp 7 ujj 7 zdw k 8xm
3 Tržby z predaja tovaru l 9yq fu4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 e97
5 Tržby z predaja služieb 4 889 4 628 3 730
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s nlz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3fv f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gn big p5 sjx s8 l34 v to6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 80 3 969 1 175
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j 1qi h za0 m znq r nmb
14 Služby 3 zru j h38 q qua i yrb
20 Dane a poplatky mo xi j89
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f6r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 i3m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e7w 31m iqw xm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -u poy -q nlt -m nwv -s qo7
28 Pridaná hodnota -c 81l -m tf7 -8 qd6 -4 gco
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4
39 Výnosové úroky t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2ms lvn k9y agv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 64t hta ms8 30x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yd2 -xhb -33n -7lz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e c89 -p g4i -c bn0 -w 6fe
57 Daň z príjmov 394
58 Daň z príjmov splatná bsw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 405 -3 216 -1 952 -2 386