Poštová banka, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
501/B
Dátum vzniku
31.12.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.
Základné imanie
366 305 193,00 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov (od 8.11.2019)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov (od 14.11.2017)
 • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia (od 29.4.2014)
 • finančné sprostredkovanie (od 10.10.2012)
 • vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia (od 10.10.2012)
 • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie (od 11.7.2012)
 • vydávanie a správa elektronických peňazí (od 11.7.2012)
 • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 24.8.2011)
 • prijímanie vkladov (od 21.5.2008)
 • poskytovanie úverov (od 21.5.2008)
 • správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva (od 21.5.2008)
 • finančný leasing (od 21.5.2008)
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 21.5.2008)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 21.5.2008)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaniesúvisiacich služieb (od 21.5.2008)
 • uloženie vecí (od 21.5.2008)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 21.5.2008)
 • poskytovanie bankových informácií (od 21.5.2008)
 • funkcia depozitára (od 21.5.2008)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 21.5.2008)
 • zobraziť ukončené
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov (od 23.1.2013 do 13.11.2017)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov (od 24.11.2012 do 22.1.2013)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov (od 21.5.2008 do 23.11.2012)
 • finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - samostatný finančný agent (od 11.7.2012 do 9.10.2012)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov (od 21.5.2008 do 9.10.2012)
 • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie) (od 21.5.2008 do 9.10.2012)
 • finančné sprostredkovanie (od 21.5.2008 do 10.7.2012)
 • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 21.5.2008 do 23.8.2011)
 • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ) (od 10.8.2005 do 20.5.2008)
 • správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva (od 10.8.2005 do 20.5.2008)
 • uloženie vecí (od 10.8.2005 do 20.5.2008)
 • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia (od 10.8.2005 do 20.5.2008)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov (od 23.3.2004 do 20.5.2008)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (od 23.3.2004 do 20.5.2008)
 • prijímanie vkladov (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • poskytovanie úverov (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami s drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • finančné sprostredkovanie (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • poskytovanie bankových informácií (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • finančný lízing (od 8.8.2002 do 20.5.2008)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 8.8.2002 do 9.8.2005)
 • správcu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva (od 8.8.2002 do 9.8.2005)
 • uloženie cenných papierov alebo vecí (od 8.8.2002 do 9.8.2005)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami (od 25.1.1999 do 7.8.2002)
 • prijímanie vkladov (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • poskytovanie úverov (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • finančný prenájom /finančný leasing/ (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • platobný styk a zúčtovanie (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • poskytovanie záruk (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • otváranie akreditívov (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • obstarávanie inkasa (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • finančné maklérstvo (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva / portfolio management / (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • zmenárenská činnosť / nákup devízových prostriedkov / (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • poskytovanie bankových informácií (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 16.1.1998 do 7.8.2002)
 • vedenie devízových účtov (od 16.1.1998 do 11.12.2001)
 • realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia (od 16.1.1998 do 11.12.2001)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta (od 16.1.1998 do 24.1.1999)
 • s devízovými hodnotami (od 16.1.1998 do 24.1.1999)
 • v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov (od 16.1.1998 do 24.1.1999)
 • s prevoditeľnými cennými papiermi (od 16.1.1998 do 24.1.1999)
 • so zlatými a striebornými mincami (od 16.1.1998 do 24.1.1999)
 • vykonávanie platobného styku a zúčtovania so zahraničím vrátane otvárania nostro účtov v zahraničných bankách (od 9.12.1994 do 15.1.1998)
 • vykonávanie obchodovania na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodno- tami (od 9.12.1994 do 15.1.1998)
 • realizácia úverových vzťahov voči zahraničiu - prijímanie úverov zo zahraničia (od 9.12.1994 do 15.1.1998)
 • prijímanie vkladov od verejnosti (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • poskytovanie úverov (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • vedenie účtov (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • finančný prenájom (finančný leasing) (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • platobný styk vrátane poštového platobného styku a zúčtovanie (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • poskytovanie záruk (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • otváranie akreditívov (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • obstarávanie inkasa (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: - s devízovými hodnotami, - v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, - s prevoditeľnými cennými papiermi, - so zlatými a striebornými mincami (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • vedenie devízových účtov (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • účasť na vydávaní akcií a dlhopisov a poskytovanie súvisiacich služieb (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • finančné maklérstvo (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • poradenstvo vo veciach podnikania (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfolio management) (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • výkon funkcie depozitára investičných fondov (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • poskytovanie bankových informácií (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
 • prenájom bezpečnostných schránok (od 31.12.1992 do 15.1.1998)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 107,00 €
 • Počet: 330899
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 22.07.2014
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Peter Hajko
  Štefánikova 4649/25B
  90301 Senec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.12.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Andrej Zaťko
  Holubyho 1311/38
  81103 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.08.2019
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • RNDr. Zuzana Žemlová
  Stará Stupavská 4
  83106 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.06.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica č. N 925/2018, Nz 45680/2018, NCRls 46551/2018 zo dňa 28.11.2018.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 409/2017, Nz 21350/2017, NCRls 21849/2017 zo dňa 20.06.2017.
 • Notárska zápisnica č. N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 zo dňa 27.07.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2016.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2016 vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.2016 pod č. N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRls 19691/2016.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2015
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2015.
 • Čestné vyhlásenie zo dňa 24.06.2015.
 • Notárska zápisnica č. N 815/2014, Nz 23439/2014, NCRls 23869/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
 • Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2014, N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRls 14306/2014 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 29.4.2014, ODB - 4025/2014 právoplatné dňa 5.5.2014.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRls 50486/2013 dňa 05.12.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 zo dňa 12.06.2012.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 42057/2012, NCRls 42866/2012 dňa 08.11.2012.
 • Notárska zápisnica č. N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRls 34332/2012 zo dňa 20.09.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia (zmena predmetu podnikania) vo forme notárskej zápisnice N514/2012, Nz 20994/2012 zo dňa 07.06.2012.
 • Zápisnica z mimoriadneho VZ - notárska zápisnica - zo dňa 26.07.2012
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.06.2012.
 • Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011.
 • Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRIs 52833/2011 zo dňa 06.12.2011.
 • Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 zo dňa 15.07.2011.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011.
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 284/2010, Nz 32507/2010 zo dňa 09.09.2010
 • Záverečný protokol o priebehu a výsledku III. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 27.05.2010. Záverečný protokol o priebehu a výsledku IV. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.06.2010.
 • Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme not. zápisnice N 145/2009 NZ 15173/2009
 • Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008.
 • Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRls 9455/2008 zo dňa 6.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2008.
 • Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRls 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007.
 • Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRls 57655/2006 spísaná dňa 20.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006.
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006.
 • Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísana dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005.
 • Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005.
 • Notárska zápisnica N 536/2004, Nz 86755/2004 zo dňa 3.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2004, Nz 71100/2004. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka - funkcia členov predstavenstva od 27.06.2003 do 21.09.2004.
 • Notárska zápisnica N 258/04, Nz 45006/04 z VZ - 25.05.2004.
 • Notárska zápisnica Nz 40046/2003 napísaná dňa 23.5.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, opravná doložka č. N 335/2003 napísaná dňa 25.7.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmena stanov spoločnosti, notárska zápisnica č. Nz 53169/2003 napísaná dňa 27.6.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti a zmeny v predstavenstve spoločnosti. Mgr. Ľubomír Glasa, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Helena Lojschová, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Mgr. Michal Bartók, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Doc. Ing. Milan Belica, PhD., deň zániku funkcie: 23.5.2003. JUDr. Mária Papcunová, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Mgr. Anna Dugová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.
 • Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti a zníženie základného imania. Ing.Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Doc. Ing.Milan Šikula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Mgr.Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poštovej banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001.Základné imanie Poštovej banky, a.s.sa po zúčtovaní straty po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-Sk na 25 320,-Sk
 • Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001. Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001. Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001.
 • Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
 • Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001.
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o znížení základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk.
 • Protokol o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady zo dňa 24.4.2001. Zápisnica č. 5/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2001.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 157/00 napísanej dňa 20.4.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, Zápisnica č. 10/01 na zasadnutia predstavenstva dňa 23.4.2001
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000. Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997. Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady. Odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodovov a menovacie dekréty vedúcich odštepných závodov.
 • Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti. Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena § 7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1999 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 671/99, Nz 671/99. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 702/99, Nz 702/99.
 • Zápisnica č. 7/1999 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bola schválená voľba orgánov dozornej rady. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.1999. Zápisnica č. 10/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.10.1999. Zápisnica č. 11/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.11.1999. Zápisnica č. 24/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.11.1999.
 • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1999 č. N 323/99, Nz 323/99.
 • Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s.
 • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
 • Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988
 • Zmena stanov v čl. II. §§ 7, 9 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 63/96, Nz 59/96. Stary spis: Sa 988
 • Notárska zápisnica N 63/96, Nz 59/96 napísaná dňa 27.06.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III Orgány spoločnosti. Notárská zápisnica N 71/96, Nz 67/96 napísaná dňa 24.07.1996 notárkou Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Stary spis: Sa 988
 • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Stary spis: Sa 988
 • Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 30.5.1995 pod č. N 40/95, Nz 40/95, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 988
 • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988
 • Zakladateľská listina akciovej spoločnosti zo dňa 16. 12. 1992 bola zmenená formou notárskej zápisnice N 103/93, Nz 101/93 dňa 3. 6. 1993 v bode 1 a 2 Zakladateľskej zmluvy a v časti A bod 5 a v časti B bod 4. Prílohy k Zakladateľskej zmluve. Stary spis: Sa 988
 • Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988
Uložené listiny
 • Podpisový vzor - Ing. Libor Chrást
 • Odstúpenie z funkcie - Ing. Ivan Benda
 • Podpisový vzor - Ing. Helena Lojschová, Ing. Martin Lukáčik, JUDr. Mária Papcunová, Mgr. Anna Dugová, Ing. Roman Sivák
 • Rozhodnutie úradu pre finančný trh zo dňa 13.2.2004
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 13.2.2004
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 24.6.2002
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.5.2003
 • Rozhodnutie Národnej rady Slovenska zo dňa 21.5.2003
 • Opravná doložka k notárskej zápisnici N 211/2003, Nz 40046/2003, stanovy zo dňa 23.5.2003
 • Notárska zápisnica N 281/2003, Nz 53169/2003, stanovy zo dňa 23.5.2003, Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2002
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Mgr. Ľubomír Glasa
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Helena Lojschová
 • Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka
 • Notárska zápisnica N 258/2004, Nz 45006/2004
 • Notárska zápisnica N 444/04, Nz 71100/04 zo dňa 21.09.2004
 • Notárska zápisnica N 536/04, Nz 86755//04 zo dňa 03.12.2004
 • Notárska zápisnica N 149/2006, Nz 19189/2006 NCRls 19143/2006 /hospodárske výsledky za rok 2005/
 • Plnomocenstvo - JUDr. Ing. Martin Winkler
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
 • Podpisový vzor - Bc. Martin Dzúr, MBA.
 • Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRls 57655/2006
 • Výročná správa za rok 2006
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2006
 • Poverenie z 14.12.2006
 • Poverenie - JUDr. Ing. Martian Winklera zo dňa 07.12.2007
 • Notárska zápisnica N 77/07, Nz 13554/07, NCRls 13552/07 zo ňda 10.4.2007, riadna účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka za rok 2007. výročná správa za rok 2007, správanezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 05.05.2008
 • Plnomocenstvo zo dňa 7.12.2007 - JUDR. Ing. Martin Winkler
 • poverenie 7.12.2007, výročná správa 2007
 • Poverenie pre JUDr. Ing. Martina Winklera na dobu určitú 31.12.2009
 • Úplné znenie stanov Poštovej banky, a.s. z 2.12.2008
 • Účtovná závierka za rok 2008, notárska zápisnica N 145/2009, Nz 15173/2009, NCRls 15370/2009
 • Rozhodnuti č. OPK-7253/2009 Národnej banky Slovenska
 • Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka a správa audítora
 • Stanovy z 6.5.2009
 • Výročná správa za rok 2009
 • Notárska zápisnica N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27.7.2011
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora, notárska zápisnica N 86/2011, Nz 15379/2011, NCRls 15886/2011
 • Odstúpenie z funkcie - Mgr. Viliam Havran, Doc. Ing. Milan Šikula, DrSc.,
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tomáš Salomon
 • Notárska zápisnica č. N 62/2005 Nz 24904/2005 NCRls 24737/2005
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska
 • Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRls 9455/2008 z 6.3.2008
 • Vzdanie sa funkcie - Ing. Jiří Tydlačka
 • Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008, NCRls 54344/2008 z 4.12.2008
 • Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009, NCRls 55496/2009 z 22.12.2009
 • Záverečný protokol o prieebehu a výsledku III. kola volieb členov Dozornej rady z 27.5.2010
 • Záverečný protokol o prieebehu a výsledku IV. kola volieb členov Dozornej rady z 4.6.2010
 • Podpisový vzor - Ing. Mária Grusová
 • Notárska zápisnica N 284/2010, Nz 32507/2010, NCRls 3299/2010 z 13.9.2010
 • Stanovy z 14.7.2011
 • Notárska zápisnica N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 z 15.7.2011
 • Notárska zápisnica N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 z 12.6.2012
 • Rozhodnutie NBS z 25.6.2012, ODB-6125/2012
 • Notárska zápisnica N 685/2012, Nz 26945/2012, NCRls 27612/2012 z 26.7.2012
 • Rozhdonutie NBS z 6.7.2012, ODB-6977/2012
 • Stanovy z 26.7.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2011
 • konsolidovaná účt. závierka k 31.12.2011
 • stanovy zo dňa 03.07.2012
 • Notárska zápisnica N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRls 34332/2012 z 20.9.2012
 • Úplné znenie stanov a.s. z 21.2.2013
 • Ropzhodnutie NBS č. ODB-2400/2013
 • Poverenie z 22.1.2013
 • podpisový vzor JUDr. Marek Tarda
 • podpisový vzor Ing. Dana Kondrótová
 • podpisový vzor Ing. Pavol Lipovský
 • podpisový vzor Ing. Daniela Pápaiová
 • výročná správa 2012
 • poverenie zo dňa 10.01.2013
 • notárska zápisnica N 217/2013 Nz 6067/2013 NCRls 6226/2013 zo dňa 22.02.2013
 • Úplné znenie stanov z 19.12.2013
 • stanovy z 16.1.2012
 • Výročná správa za rok 2013
 • poverenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • súhlas Národnej banky Slovenska so zmenou stanov zo dňa 12.1.2015
 • Súhlas Národnej banky Slovenska s voľbou Mgr. Jozefa Salaja zo dňa 16.1.2015
 • podpisový vzor Ing. Slavomíra Varcholíka
 • podpisový vzor JUDr. Jána Noska
 • podpisový vzor Ing. Petra Krištofoviča
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • úplné znenie stanov zo dňa 28.04.2015
 • poverenie zo dňa 16.01.2015
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • úplné znenie stanov
 • úplné znenie stanov zo dňa 20.1.2015
 • úplné znenie stanov z 10.4.2014
 • Popisový vzor - Ing. Eva Muroňová
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Grajciar
 • Podpisový vzor - Ing. Marek Ilčin
 • Poverenie - JUDr. Lea Bezáková, zo dňa 7.1.2015
 • podpisové vzory-Ing. Marek Ilčin, Ing. Peter Grajcar, Ing. Eva Muroňová
 • poverenie zo dňa 07.01.2015
 • Prehlásenie o udelení prokúry zo dňa 19.05.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Notárska zápisnica N 460/2015 Nz 9310/2015 NCRls 9599/2015 zo dňa 19.03.2015
 • podpisový vzor -Ing. Andrej Zaťko
 • Notárska zápisnica N 1300/2015 Nz 27881/2015 NCRls 28604/2015 zo dňa 12.08.2015
 • Čestné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými upisovateľmi z 14.6.2012
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Hajko
 • Prehlásenie o odvolaní prokúry zo dňa 3.11.2015
 • Stanovy zo dňa 7.1.2016
 • Výročná správa za rok 2003
 • Sráva nezávislého audítora za rok 2003
 • Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Notárska zápisnica N 2050/2015 zo dňa 7.12.2015 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica N 211/2003, Nz 40046/2003, stanovy zo dňa 23.5.2003
 • Stanovy z 22.6.2016
 • Poverenie
 • Notárska zápisnica N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRls 19691/2016 z 30.5.2016, osvedčenie z valného zhromaždenia, prezenčná listina
 • úplné znenie stanov zo dňa 22.7.2016
 • Notárska zápisnica N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 z 27.7.2016, mimoriadne valné zhromaždenie, prezenčná listina, plnomocenstvo
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva z 21.7.2016 - JUDr. Ján Nosko
 • Úplné znenie stanov spoločnosti z 25.5.2016
 • Stanovy z 12.12.2016
 • Poverenie z 31.10.2016
 • Notárska zápisnica N 861/2016, Nz 54786/2016, NCRls 55760/2016 z 12.12.2016
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • rozhodnutie spoločnosti
 • POdpisový vzor Mgr. Marek Šupa
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Notárska zápisnica N 409/2017,Nz 21350/2017, NCRls 21849/2017 z 20.6.2017
 • úplné znenie stanov zo dňa 20.6.2017
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Notárska zápisnica N 864/2017 , Nz 59052/2017
 • Notárska zápisnica N 815/2014 Nz 23439/2014 NCRls 23869/2014 zo dňa 19.06.2014
 • Notárska zápisnica N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRls 14306/2014 z 10.4.2014
 • notárska zápisnica N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRls 50486/2013 zo dňa 05.12.2013
 • Notárska zápisnica N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRls 52833/2011 z 6.12.2011
 • Notárska zápisnica N 291/2018 zo dňa 4.5.2018
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Jozef Kiss, zo dňa 16.8.2018
 • Notárska zápisnica N 925/2018 zo dňa 28.11.2018
 • úplné znenie stanov zo dňa 29.02.2008
 • Úplné znenie stanov zo dňa 29.4.2008
 • Notárska zápisnica N 116/2008, Nz 18883/2008, NCRls 18718/2008, výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, OPK-3746/2-2008 z 27.3.2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Notáska zápisnica č. N 175/05 Nz 46791/05 NCRls 46186/05
 • Stanovy z 5.10.2005
 • Zápisnica č. 6 z 17.6.2005
 • Stanovy
 • Stanovy spoločnosti
 • Stanovy a.s. zo dňa 12.12.2007
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Stanovy akciovej spoločnosti, 25.9.2019
 • Podpisový vzor Ing. Andrej Zaťko
 • Notárska zápisnica N 261/2019 Nz 12338/2019
 • Notárska zápisnica, N 531/2019, Nz 27409/2019
 • Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska, 16.7.2019
 • Vyhlásenie o prijatí funcie člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Peter Hajko
 • Poverenie z 08.10.2019
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2019
Dátum aktualizácie
09.04.2021
Domény