Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
529/B
Dátum vzniku
26.05.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Základné imanie
16 597 000,00 €
Predmety činnosti
 • finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia (od 28.6.2012)
 • poskytovanie platobných služieb (od 7.3.2012)
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne (od 7.3.2012)
 • prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, alebo v prospech stavebných sporiteľov (od 5.1.2012)
 • poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení (od 5.1.2012)
 • investovanie na vlastný účet, a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách (od 5.1.2012)
 • prijímanie vkladov od zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií (od 23.7.2008)
 • poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery (od 18.6.2001)
 • prijímanie vkladov od bánk (od 18.6.2001)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva súvisiaca so stavebným sporením (od 18.6.2001 do 27.6.2012)
 • vykonávanie platobného styku a zúčtovania spojeného so stavebným sporením (od 18.6.2001 do 6.3.2012)
 • poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením (od 18.6.2001 do 6.3.2012)
 • investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s : - finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenskej mene, - finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenskej mene. (od 13.7.2006 do 4.1.2012)
 • prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov (od 18.6.2001 do 4.1.2012)
 • poskytovanie úverov stavebným sporiteľom (od 18.6.2001 do 4.1.2012)
 • poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery (od 10.7.2000 do 17.6.2001)
 • prijímanie vkladov od bánk (od 10.7.2000 do 17.6.2001)
 • vykonávanie platobného styku a zúčtovania spojeného so stavebným sporením (od 10.7.2000 do 17.6.2001)
 • poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením (od 10.7.2000 do 17.6.2001)
 • prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov (od 11.8.1993 do 17.6.2001)
 • poskytovanie úverov stavebným sporiteľom (od 11.8.1993 do 17.6.2001)
 • výkon finančného maklérstva v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie výkonu stavebného sporenia podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení (od 21.4.1999 do 9.7.2000)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet, za ktoré prevzal záruku štát (od 23.9.1997 do 9.7.2000)
 • platobný styk a zúčtovanie, okrem platobného styku a zúčtovania so zahraničím (od 23.9.1997 do 9.7.2000)
 • poskytovanie bankových informácií v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie výkonu stavebného sporenia podľa zákona o stavebnom sporení (od 23.9.1997 do 9.7.2000)
 • výkon činností v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) a c) zákona o stavebnom sporení (od 23.9.1997 do 9.7.2000)
 • prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov na základe Všeobecných podmienok pre zmluvy o stavebnom sporení (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
 • prijímanie ďalších peňažných vkladov (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
 • poskytovanie ďalších peňažných úverov pre bytové a stavebné účely (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
 • účasť na podnikaní v prípade, ak táto účasť podporuje stavebné sporenie (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
 • sprostredkovanie poistenia stavebných sporiteľov za účelom zabezpečenia návratností poskytnutého úveru (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
 • poradenská činnosť (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
 • zabezpečenie ďalších služieb súvisiacich s uvedenými činnosťami (od 26.5.1993 do 10.8.1993)
Akcie
 • Druh: verejne neobchodovateľné akcie znejúce na meno
 • Hodnota: 16 597,00 €
 • Počet: 1000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 29.01.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Mag. Christian Sollinger , CIIA
  Castellezgasse 35/8
  01020 Viedeň
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 01.12.2018
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Marián Hrotka , PhD.
  Hurbanova 10
  90031 Stupava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Dr. Klaus Wöhry
  Hammerstraße 68
  05411 Oberalm
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 01.12.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 12.06.2019, prijaté per rollam.
 • Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
 • Zápisnica z 57. riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.09.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2012, Nz 3561/2012, NCRls 3669/2012 zo dňa 31.01.2012. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.02.2012.
 • Zápisnica z 54. riadneho zasadania dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 15.12.2011.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2011. vo forme notárskej zápisnice N 69/2011, Nz 8808/2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 70/2010, Nz 10121/2010, NCRls 10476/2010 zo dňa 24.03.2010.
 • Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 22.05.2009.
 • Zápisnica z 32. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29.5.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 162/2008, Nz 24351/2008 zo dňa 9.6.2008.
 • Zápisnica z 38. riadneho zasadania dozornej rady konaného dňa 01.12.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2006. Zápisnica z priebehu volieb zástupcov do dozornej rady za zamestnancov konaných v dňoch 19.-20.06.2006.
 • Zmena stanov odsúhlasená na 27. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.2005, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 119/2005, Nz 23216/2005, NCRls 22911/2005 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 11.11.2005.
 • Zápisnica z 24. mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25. 2. 2004 - zmena v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 68/04, Nz 16673/04 napísaná dňa 25. 2. 2004 notárom JUDr. Kováčovou osvedčujúca konanie 24. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Zápisnica z priebehu sčítania hlasov z volieb zástupcu zamestancov do dozornej rady zo dňa 30.4.2003.
 • Notárska zápisnica č. Nz 433/02 zo dňa 22.10.2002, osvedčujúca priebeh 19. mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Notárska zápisnica Nz 240/02 spísaná dňa 27. 6. 2002 notárom JUDr. Kováčovou osvedčujúca priebeh 18. mimoriadneho valného zhromaždenia. Funkcia člena predstavenstva Ing. B. Šoltu sa končí dňom 27. 6. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. Ľ. Ševčíka CSc., a Ing. V. Ostrožlíka, MBA sa končí dňom 27. 6. 2002.
 • Notárska zápisnica č.Nz 153/02 zo dňa 24.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
 • Zápis z volieb do dozornej rady zo dňa 2.8.2001.
 • Notárska zápisnica č. Nz 52/01 zo dňa 30.3.2001, osvedčujúca priebeh 15.riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám /zmena stanov v §§ 1, 3, 10 a 11/.
 • Rozhodnutie NBS č. UBD - 2473-4/99 zo dňa 31.3.2000. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 7.4.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 41/00 spísaná notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou.
 • Na 13 valnom zhromaždení dňa 20.4.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárkej zápisnice Nz 68/99 napísanej dňa 20.4.1999 notárom JUDr. Kováčovou a zmena v orgánoch spoločnosti.
 • Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 28.9.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 383/98. Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.1.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 9/99.
 • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 24.4.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 165/97. Stary spis: Sa 1044
 • Zmena stanov spoločnosti - § 11 dozorná rada, schválená valným zhromaždením dňa 21.11.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 128/96, Nz 115/96. Stary spis: Sa 1044
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.5.1996 č. OPO-841/1996. Stary spis: Sa 1044
 • Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia zo dňa 4.5.1995 pod č. Nz 180/95. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1996 pod č. Nz 161/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1044
 • Notárska zápisnica zo dňa 7. 6. 1993 o zmenách stanov a zakladateľskej zmluvy. Stary spis: Sa 1044
 • Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice dňa 24.3.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1044
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica Nz 153/02
 • Stanovy a.s.
 • Podpisové vzory - Wolfgang Radlegger, Dir. Mag. Peter Karl Giller
 • Notárska zápisnica Nz 240/02
 • Prezenčná listina zo zasadania 18. mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. z 27.6.2002
 • Notárska zápisnica Nz 433/02
 • Zápisnica z 20. spoločného zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva a.s. z 12.6.2002
 • Podpisové vzory - Ing. Ivan Duda, Ing. Róbert Kubinský, Ing. Ján Guniš, Mgr. Karol Rajnoha
 • Audítorská správa a účtovná závierka k 31.12.2002
 • Audítorská správa a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Podpisové vzory - JUDr. Marián Halák
 • Zápisnica z priebehu sčítania hlasov volieb do Dozornej rady zo dňa 30.4.2003
 • Podpisový vzor - Annerose Bidermann
 • Notárska zápisnica N 68/04, Nz 16673/04 zo dňa 25.02.2004
 • Zápisnica z 24. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2004
 • Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva - Ing. Róbert Kubinský zo dňa 24.02.2004
 • Odstúpenie z funkcie člena a predsedu predstavenstva - Ing. Ivan Duda zo dňa 24.02.2004
 • Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady - Mgr. Karol Rajnoha zo dňa 19.02.2004
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Ján Guniš zo dňa 10.04.2003
 • Účtovná závierka a správa audítora za rok končiaci 31.12.2003
 • konsolidovaá účtovná závierka a správa audítora za rok 2003
 • zápisnica z z dozornej rady z 13.10.2005
 • vzdanie sa členstva v doz. rade z 29.4.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004
 • Zápisnica z 34. zasadania Dozornej rady z 11.11.2005
 • Podpisový vzor - Ing. Erika Hasonová
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora akcionárom spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 21.03.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora predstavenstvu spoločnosti o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 25.05.2006
 • Podpisový vzor - Ing. Erika Jamborová
 • Zápisnica o priebehu sčítania hlasov volieb zástupcov do dozornej rady za zamestnancov z 19.-20.6.2006
 • Zápisnica z 28. riadneho zasadania VZ z 2.6.2006
 • Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa
 • Notárska zápisnica N 304/2007 Nz 43219/2007 NCRls zo dňa 26.10.2007,Stanovy zo dňa 24.10.2007
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2007, účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Úplné znenie Stanov v nadväznosti na zmenu meny
 • vzdanie sa mandátu 26.2.2009, 10.3.2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia 22.5.2009
 • rozhodnutie - súhlas 28.4.2009, 18.5.2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
 • Výročná správa za rok 2009
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
 • Notárska zápisnica N 69/2011 Nz 8808/2011 NCRls 9097/2011 zo dňa 11.03.2011
 • Zmeny stanov spoločnosti zo dňa 11.03.2011
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
 • Notárska zápisnica N 119/2005, Nz 23216/2005, NCRls 22911/2005, stanovy
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Stanovy z 29.5.2013
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Vzdanie sa funkcie člena dozor. rady z 30.11.2015.
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • podpisový vzor-Dr. Klaus Wohry zo dňa 02.01.2017
 • vzdanie sa fukcie zo dňa 16.11.2016
 • rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.12.2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Stanovy zo dňa 11.03.2011
 • Protokol zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti z 07.12.2017
 • Podpisový vzor - JUDr. Katarína Novotná
 • Podpisový vzor - Gabriela Repáková
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimír Gál
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Stanovy zo dňa 31.5.2018
 • Rozhodnutie zo dňa 26.6.2018
 • Notárska zápisnica N 757/2018 , Nz 21203/2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Stanovy zo dňa 19.3.2019
 • Rozhodnutie zo dňa 11.4.2019
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisový vzor - Dr. Herbert Weinzetl
 • Zápisnica zo 40. riadneho zasadania Dozornej rady z 25.07.2007
 • Rozhodnutie NBÚ Slovenska č. OPK-2220/2007-PLP
 • Rozhodnutie NBÚ Slovenska č. OPK-438/2007-PLP
 • Zápisnica z 30. riadnehgo zasadania Valného zhromaždenia akcionárov z 28.5.2007
 • Vzdanie sa mandátu z 21.5.2007
 • Podpisový vzor - Ing. Juraj Kvetko
 • Zápisnica z 38. riadneho zasadania Dozornej rady z 1.12.2006
 • Oznámenie o vzdaní sa funkcie z 12.2.2007
 • Vzdanie sa mandátu člena dozornej rady
 • rozhodnutie jediného akcionára z 30.01.2020.zep
Dátum aktualizácie
20.09.2020
Domény