STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dj cg3 i eth q dxb 2 mey
3 Tržby z predaja tovaru at pvl 7 oqg u w77
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m pw3
5 Tržby z predaja služieb 1 100
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ch dub o r6y g x95 qqu ou7 0dh wzs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 468 438 327
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pmg ixt pfc ga nug
14 Služby oh 6bw n vp7 x yn7 vtm fq 91s 0x
20 Dane a poplatky ag6 hv5 ski hnm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7q0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xh g9g pvu 661
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0ud -4 460 i kuq -jo0 -es2 zc3 -vx3
28 Pridaná hodnota hbb -j ihy 5 cwq -20q -e8 l 4ke -2jp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rn
42 Kurzové zisky 2a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6m6 pt8 tts xj
49 Nákladové úroky g w p 5
52 Kurzové straty 31 x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ven p8c j25 6k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h8d -a9s -kju -u4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -fos -c 11a i 2je -b llu -etn 465 -14f
57 Daň z príjmov 6h5 64l ule 93m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -499 -3 502 1 871 -2 003 -1 291 -52 -638