STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wz hy9 y w8n s 4im 4 5i9
3 Tržby z predaja tovaru sz 3q9 k rv0 5 mw8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m 2h1
5 Tržby z predaja služieb 1 100
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ea c2s 6 aft e hio eea n43 60h 3og
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 468 438 327
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k7q q7l 8wf el r7w
14 Služby rs 145 s mvz e 84l i6n a6 s5q ud
20 Dane a poplatky yzh cbv z20 en6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x8w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť br atr vph 5qs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -p9q -a bpt u igr -qwr -qwn aow -j4c
28 Pridaná hodnota d32 -n 6jd l gcr -861 -9u q p6h -i2y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fn
42 Kurzové zisky aj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zns xo4 1ce je
49 Nákladové úroky g 8 9 3
52 Kurzové straty 74 j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i7e swu 99a kx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9zz -tu3 -wjk -5l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b4j -r fqi p 9tg -h 5v7 -m1s o7y -qyk
57 Daň z príjmov dwh 6ab sjr qfy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -499 -3 502 1 871 -2 003 -1 291 -52 -638