Wüstenrot poisťovňa, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
757/B
Dátum vzniku
22.11.1994
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru.
Základné imanie
12 418 800,00 €
Predmety činnosti
 • Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako viazaný finančný agent v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. (od 25.8.2022)
 • Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 9.2.2016)
 • Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia (od 9.2.2016)
 • zobraziť ukončené
 • poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení podľa aktuálne platného zákona o poisťovníctve (od 13.9.2014 do 8.2.2016)
 • zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia (od 27.5.2011 do 8.2.2016)
 • sprostredkovateľské činnosti pre správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti (od 12.5.2006 do 8.2.2016)
 • sprostredkovateľské činnosti pre banky a stavebné sporiteľne (od 23.4.2005 do 8.2.2016)
 • poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení (§ 2 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (od 1.12.2003 do 12.9.2014)
 • zaisťovacia činnosť (od 1.12.2003 do 17.12.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 1.12.2003 do 17.12.2003)
 • poisťovacia činnosť (od 11.9.1995 do 30.11.2003)
 • zaisťovacia činnosť (od 11.9.1995 do 30.11.2003)
 • uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv a fyzickými alebo právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri zjednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (od 11.9.1995 do 30.11.2003)
 • zábranná činnosť (od 11.9.1995 do 30.11.2003)
 • ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods.3 zák.č. 27/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a platných noviel (od 11.9.1995 do 30.11.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 22.11.1994 do 30.11.2003)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 100000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 22.05.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33 194,00 €
 • Počet: 200
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 22.05.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 30000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 22.05.2009
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 40000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 22.05.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Funkcia prokuristu JUDr. Klaudia Mitura zanikla dňom 17.10.2017. Funkcia prokuristu Ing. Petre Brečkovej zanikla dňom 17.10.2017.
 • Zápisnica zo 4. zasadnutia volebnej komisie zo dňa 23.06.2014
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
 • Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.10.2013.
 • Notárska zápisnica č. N 619/2013, Nz 17866/2013 zo dňa 29.05.2013.
 • Protokol z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2012.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2012.
 • Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.10.2011.
 • Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 24.08.2009.
 • Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 17.06.2010.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2009.
 • Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2009.
 • Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2009.
 • Protokol zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.09.2008. (voľba prokuristov)
 • Zasadnutie predstavenstva zo dňa 30.06.2008.
 • Záoisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 51/2008 Nz 12098/2008.
 • Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva PaedDr. Jozefa Gomolčáka zo dňa 28.9.2007 v zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.8.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 95/2006, Nz 11293/2006, NCRls 11302/2006.
 • Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRls 12515/2005 napísaná dňa 23.03.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 77/05 Nz 12506/05 dňa 23.05.2005 JUDr. Oľgou Folbovou.
 • Notárska zápisnica N 525/03, Nz 104801/03 spísaná dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., schválená zmluva o zlúčení a rozhodnuté o zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného Univerzálna banková poisťovňa, a.s. na Wüstenrot poisťovňa, a.s. Spoločnosť Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 35 752 432 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Univerzálna banková poisťovňa, a.s. ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 1.1.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
 • Notárska zápisnica č. N 457/2003, NZ 85638/2003 zo dňa 29.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Jozef Straško: 29.9.2003, Ing. Jarmila Magyaričová: 29.9.2003, RNDr. Ivan Brozmann: 29.9.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Rudolf Janáč: 29.9.2003, RNDr. Ing. Marian Matušovič Phd: 29.9.2003, Ing. Anna Samuelová: 29.9.2003, Ing. Boris Kocúr: 29.9.2003, Mgr. Jozef Salaj : 29.9.2003, JUDr. Milan Janičina: 29.9.2003. Informácia o strate mandátu člena dozornej rady Mgr. Jána Obrciana ku dňu 29.9.2003. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2003.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003. RNDr. Ivan Brozmann, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 22.5.2003. Mgr. Andrea Sciranková, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 291/2003, Nz 59323/2003 zo dňa 14.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica č. N 162/2003, Nz 26966/2003 zo dňa 10.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Ing. Henrieta Gahérová, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 10.4.2003. Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 10.4.2003.
 • Ing.Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 13.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002.
 • Notárska zápisnica Nz 184/02 spísaná dňa 9.5.2002 notárom JUDr. Kováčovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Barta CSc., Ing. P. Krutila sa končí dňom 9.5.2002.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.5.2001.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.12.2000
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999
 • Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 85/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.1999.
 • Zmluva o prenájme poštového priečinka.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1997. Stary spis: Sa 1332
 • Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1995. Stary spis: Sa 1332
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1994 a dodatku č.1 zo dňa 16.11.1994 v zmysle §§ 154 až 220 Z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1332
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 206/94, Nz 202/94
 • Stanovy
 • návrh stanov
 • stanovy 15.4.2010
 • Zakladateľská zmluva z 29.9.1994
 • Stanovy a.s zo dňa 14.05.2014
 • notárska zápisnica z valného zhromaždenia z 9.6.2020.zep
 • stanovy 7.4.2009
 • notárska zápisnica z valného zhromaždenia.asice
 • Listina.asice
 • Stanovy a.s. z 29.9.1994
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2003
 • Protokol zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 18.05.2016
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady z 2.12.2016
 • zápisnica z VZ_WP_15.05.2019.zep
 • listina prítomných akcionárov.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.1996
 • NBS - Rozhodnutie WP ako VFA_2022.asice
 • Notárska zápisnica
 • Notárska zápisnica N 758/2018 , Nz 21208/2018
 • Notárska zápisnica N 619/2013, Nz 17866/2013
 • Umlaufbeschluss_Sumper - Billinger.asice - dozorná rada
 • Umlaufbeschluss_Vorstandswahl WP 2021_Dr. Riess_signed.asice _ rozhodnutie dozornej rady
 • Umlaufbeschlussentwurf_Vorstandswahl WP 2021_Andersch.asice - dozorná rada
 • Umlaufbeschlussentwurf_Vorstandswahl WP 2021_Hasler.asice - dozorná rada
 • Umlaufbeschlussentwurf_Vorstandswahl WP 2021_Senjak.asice - dozorná rada
 • Notárska zápisnica zo dňa 23.3.2005, N 77/2005, NZ 12506, NCRls 12515/2005
 • notárska zápisnica 15.4.2010
 • Výpis z protokolu z 9.10.2013
 • protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRls 12515/2005
 • Notárska zápisnica N 95/2006, NZ 11293/2006, NCR1s 11302/2006 z 24.3.2006
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-007/2005/PSFS z 7.11.2005
 • Protokol zo zasadnutia predstavenstva z 11.9.2006
 • notárska zápisnica N 525/2003, Nz 104801/2003 zo dňa 12.11.2003
 • protokol zo zasadnutia predstavenstva za dňa 30.9.2003
 • notárska zápisnica N 457/2003, Nz 85638/2003 zo dňa 29.9.2003
 • Protokol zo zasadania predstavenstva zo dňa 30.09.2003
 • Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2003
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1995
 • Notárska zápisnica Nz 119/95
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.8.1995
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.5.1997
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 14.5.1998
 • Notárska zápisnica Nz 85/99
 • Stanovy a.s. z 20.5.1999
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.5.2001
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2002
 • Notárska zápisnica Nz 184/02
 • Stanovy a.s. z 9.5.2002
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.9.2002
 • Notárska zápisnica N 162/2003, NZ 26966/2003
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 10.4.2003
 • Protokol z mimoriadneho rokovania predstavenstva
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2003
 • Notárska zápisnica N 291/2003, NZ 59323/2003
 • Stanovy a.s.
 • Notárska zápisnica N 457/2003, NZ 85638/2003
 • úplné znenie stanov
 • Stanovy z 8.10.2010
 • Stanovy z 24.5.2017
 • Stanovy zo dňa 31.5.2018
 • zmena stanov_21.06.2021.asice
 • stanovy WP_28.06.2022.asice
 • Stanovy a.s. z 3.5.2011
 • Stanovy a.s. z 17.6.2004
 • Podpisový vzor - Mag. Christian Sollinger, CIIA zo dňa 01.06.2016
 • vzdanie sa funkcie hager.zep
 • podpisový vzor p. Hrotka.zep
 • podpisovy vzor Ing. Hrotka, PhD._WP.asice
 • Vzdanie sa funkcie - Mag. Michael Ziegler
 • Podpisový vzor - Dr. Klaus Wöhry
 • podpisový vzor Hrotka 2021.asice
 • vzdanie sa funkcie_Grunbichler_2021.asice
 • Listina.asice - PV
 • podpisovy vzor Mag. Sollinger_WP.asice
 • Podpisový vzor - JUDr. Dana Macková
 • výňatok zo zasadnutia dozornej rady_2021.zep
 • Podpisový vzor - JUDr. Dana Macková, Mag. Siegfried Fatzi, PaedDr. Jozef Gomolčák, Dr. Edmund Schwake, Helmut Geier, Dr. Franz Steiner, Mag. Gerald Hasler,
 • podpisový vzor Ing. Jozef Adamkov 3.12.2012
 • Podpisový vzor - Ing. Jana Rampáčková
 • Podpisový vzor - RNDr. Ivan Brozmann, JUDr. Milan Janičina
 • Podpisový vzor - Mgr. Andrea Sciranková
 • Podpisové vzory - Ing. Boris Kocúr, Ing. Anna Samuelová
 • Podpisový vzor - Mgr. Jozef Salaj
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003
 • Správa nezávislého audítora za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Účtovná závierka a.s. za rok 2001
 • Výročná správa za rok 2001
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
 • Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2004 a správa audítora
 • Výročná správa za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 03.03.2006
 • Výročná správa zo rok 2011,
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Individuálna účtovná závierka za rok 2008 a správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008 a psráva nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výpočet solventnosti, súvaha a výkaz ziskov a strát poisťovní
 • výročná správa 2012
 • výročná správa 2009
 • účtovná závierka za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 10.03.2008
 • Účtovná závierka a správa audítora za rok 2003 - Univerzálna banková poisťovňa a.s.
 • návrh zmluvy o zlúčení
 • Plnomocenstvo
 • Plná moc - Ing. Jozefa Ševčíka, Ing. Rudolfa Lachkoviča, Ing. Milana Zemana,
 • Výkon akcionárskych práv
 • Informácia o strate mandátu
 • Listina prítomných na MVZ dňa 9.5.2002
 • Návrh na vymenovanie spoločného audítora
 • Výpis z OR zo dňa 14.10.2003
 • plná moc Feilerová.asice
 • plná moc feilerová.asice
 • Plná moc - Ing. Milana Zemana, Mgr. Danielu Stankovú, Ing. Soňu Ághovú, Ing. Jozefa Ševčíka
 • stanovy.zep
Dátum aktualizácie
27.11.2022
Domény