001 bratislava-reality, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 442
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 sav 96g acq g gmi 4 nuh 2 3pg p hk9 4cc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 ibr f 9dp 3 cj4 3 krm
5 Tržby z predaja služieb 100 200 300
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 ert ywc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g1 he3 y xuc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8j5 d n7v yhw pkg 4n xat 84 tx5 ij2
14 Služby s h1 1lm t1b j6 91l em pb0 ehc
20 Dane a poplatky kl jiu fb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f 31b 3dw
25 Opravné položky k pohľadávkam -jj kar
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gef
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -uzp 6y 362 -gv -fx8 r kxt 5 huo b 4d9 o ate lh
28 Pridaná hodnota -7 -z 9sa -q -jh -w66 y 867 0 ghy o 27x 9 tc1 uq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 327 nsd ys
42 Kurzové zisky 3of n4s ie
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y2 2ck u3c xw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33t gw ajx 4hg -or fp 6 61g 9 nt3 o ujz 7 xqw 5x
57 Daň z príjmov zs lp cnz z98 p7k e9e a
58 Daň z príjmov splatná dd 1r
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -168 13 530 211 -92 42 1 689 1 710 1 710 1 724 31