001 bratislava-reality, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 442
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e yks dw6 y9z 6 tf2 s b0v 6 9tn e lyy ycz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b hvy b n3u i 989 5 1uo
5 Tržby z predaja služieb 100 200 300
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 7d0 ui6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9t x8m u kj0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu atu a j0w dpz 1lb mk yah jy 81f 4c1
14 Služby k ef 85x foh 7k rpw s0 4ya 5bh
20 Dane a poplatky t6 m3l xq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i tnq icz
25 Opravné položky k pohľadávkam -2y opi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 22z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -n1d tb 81d -xn -be8 2 4q1 3 j1d m qq3 0 iuf mw
28 Pridaná hodnota -t -l 6r4 -k -tu -nu7 7 310 k vzw 6 art b 69c x4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lrh z1n vb
42 Kurzové zisky 4bc ndj cw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r4 o9j f1a hl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -iqs aq 66v qp6 -cf 9d 6 52s v e4h n f3g n flv io
57 Daň z príjmov mr em jgi 1ls d23 jvl f
58 Daň z príjmov splatná 6f zs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -168 13 530 211 -92 42 1 689 1 710 1 710 1 724 31