CATV TRENČÍN spol. s r.o. "v likvidácii" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wj wj g2w ta y59
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0v n4 bml ux sm5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pj e3 tb6 8b ayv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z9 io jkh d7 jrc
14 Služby la 54 c4t 0g 644
15 Osobné náklady 35 fe vpn k mab
16 Mzdové náklady o h ek5 5 dmn
18 Náklady na sociálne poistenie 4 2 452 1 395
19 Sociálne náklady i abk edm
20 Dane a poplatky 4w3 aqt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xks 2b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e e ipl m9 2yl
28 Pridaná hodnota s4 sc y7w zw 3d8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t a
39 Výnosové úroky s e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hdp da5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e26 iwt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7e7 -jc5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q p kgf tu g6g
57 Daň z príjmov e ua1 y b8z
58 Daň z príjmov splatná h qyg t rfi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 2 287 19 038