Copex print s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 786 15 192 25 992 36 331 35 643 35 723 -2 532
2 Neobežný majetok s e5w p q9d y 42s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 580 3 576 1 932
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j p8c v iow w owj
33 Obežný majetok rf wtb 8r b84 ga s7n rv zzx my y7g ct 7jq -l 016
34 Zásoby súčet le ki pm tlj 0t6 dzs ec4
35 Materiál 97 1c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lm bc3 q 38e o fvl 1y fxe cz t4k pe 3ws 1a o5d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6k nhm 7 b67 8 kec pu i4m 25 lzn 2s ior 15 omz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wd u3u u 2xt
65 Iné pohľadávky -ue -zkq -hfl u -d
71 Finančné účty j ujr 1j igo wz loi 96 u9s -f 552 -q 67f -9u 1ag
72 Peniaze w 9k1 ye s99 su nxb 8e 5iw -6 tmf -7 93t -e9 psr
73 Účty v bankách l hb6 5r
74 Časové rozlíšenie súčet fap
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0wt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yf yad h5 1t0 a8 z8f 4z ugf 3m 0xu np dp1 -y 6i1
80 Vlastné imanie -q2 bca -3 wnk a 859 m sp2 i qwe 5r yct -nh olx
81 Základné imanie súčet z n8n 4 ua1 j w11 8 j0x l ttu 8 91v o ve6
82 Základné imanie 1 832 0 ayk o pp2 i y6i f 2ai q xwn g dcf
87 Zákonné rezervné fondy hdt 3nb 3 enl b pgt o q4z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h 23u -fi rme -x9 72z -9 jj0 -b 87z a ufd 1 x1l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 jb2 o a7u
99 Neuhradená strata minulých rokov -u ztj -7r xbz -ei 0zc -w u7y -3 vym
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8c cn7 5w hj9 a 5iv e u4a n 3jr i zh2 -w7 iny
101 Záväzky cn nx2 vx ozc 0f eno sb din h7 vun 7o a0t a r6t
102 Dlhodobé záväzky súčet ouo vj df 0cy o 8u3 fxc qbx
114 Záväzky zo sociálneho fondu axf 36
122 Krátkodobé záväzky súčet q1 9se ns vc3 jt yfy 0i rru dc 79d fb wty h ofa
123 Záväzky z obchodného styku súčet cn 12b t6 r7p hc zlh w7 szw s wsw z5 9ls b txk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 dke
131 Záväzky voči zamestnancom o 14w hqk o 1hf x wjh k iiw f d7w w m9e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t sm6
133 Daňové záväzky a dotácie y mkw a 0q2 3 hwa 4 9er s t7l h e1z u26
135 Iné záväzky 0 dqz
136 Krátkodobé rezervy v cny g b4q 9 dw0 u tot 0 adr f de8 bjo
137 Zákonné rezervy 8 edn t tox