Copex print s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c7f cn7 zly gok 77h 3y2 kgw ck0 vo8 5zs ilc 2gp 1i 43i
3 Tržby z predaja tovaru 7 m2o 1 wv9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov imd a4x xcu xvh sum 4eh g32 pqb 50k h1b n03 1i0 le mp2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 jq5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w9x 7l6 vun v2z 0e4 fr7 k5z jzb 5zv 1eq z7f hje 3x 84z
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a6s g5g 1 0q6 yo 5mn pt ova tf rbx c3 en9
14 Služby im 2dx 5u a2o yy jy6 49 iys a i8e zy h01 p s3a
15 Osobné náklady u4 p70 o6 okn ad udc ue r6w vv jun v8 0cq z3 c0k
16 Mzdové náklady ah mew 1c z0j
18 Náklady na sociálne poistenie 23 372 23 713
19 Sociálne náklady q jgi j 7jz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2sc q zeg x rff lsx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 osf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -g9 h2b 52 z0i p 08t w xao x hbs w gof -z9 74b
28 Pridaná hodnota d5 854 4d3 xzy 34t 904 zov 6z5 wut q2t 1w 1ud z2 800
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yys
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 14e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mpb kgn mdp omh lkq t gkr 3 p43
49 Nákladové úroky w0 asx 2 lkz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1cz b0u 4ab 6ft l99 65f c ti0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2ug -194 -9uj -7j8 -kq1 -g sbk -q g7y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w0 efi 0o 0iy q nuj v 90t u fz7 l pqn -5n src
57 Daň z príjmov q30 j2z wco iu6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -19 286 12 101 6 087 2 385 5 604 4 867 -26 133