PHARMACOPOLA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
685/S
Dátum vzniku
23.09.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
Základné imanie
360 000,00 €
Predmety činnosti
 • skladovanie (od 22.1.2013)
 • baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 22.1.2013)
 • zasielateľstvo (od 22.1.2013)
 • dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok a registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok (od 17.2.2009)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 29.10.2008)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosť odborného lesného hospodára (od 28.8.2007)
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 28.8.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 24.4.2002)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 24.4.2002)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 24.4.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.4.2002)
 • vedenie účtovníctva (od 24.4.2002)
 • činnosť účtovných poradcov (od 24.4.2002)
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí s poskytovaním len základných služieb spojených s prenájmom (od 24.4.2002)
 • veľkoobchodná činnosť mimo viazaných a koncesovaných činností (od 29.1.1999)
 • sprostredkovanie obchodu s registrovanými liečivami a biopreparátmi používanými vo veterinárnej medicíne, s veterinárnymi nástrojmi, veterinárnym materiálom a technikou (od 29.1.1999)
 • sprostredkovanie obchodu (od 9.12.1996)
 • výroba chovateľských potrieb (od 9.12.1996)
 • maloobchod - nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 9.12.1996)
 • cestná nákladná doprava (od 9.12.1996)
 • veľkodistribúcia veterinárnych liečiv - dovoz, vývoz, skladovanie a distribúcia v SR registrovaných veterinárnych liečiv, imunopreparátov, medikovaných kŕmnych prípravkov a prostriedkov veterinárnej techniky (od 5.6.1995)
 • zobraziť ukončené
 • dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných látok a registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok (od 14.2.2009 do 16.2.2009)
 • distribúcia v ČSFR registrovaných veterinárnych liečiv a prípravkov (od 23.9.1992 do 4.6.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • MVDr. Milan Greguš
  Rudenkova 825/24
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.08.2016
 • MVDr. Lukáš Weiss
  Matunákova 380/8
  96701 Kremnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.08.2016
 • Ing. Andrej Žigo
  Krivánska 6142/7
  97411 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.08.2016
Dozorná rada
 • Ing. Ľudmila Korgová
  Hurbanova 1/16
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.08.2007
  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 30.12.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a prevod obchodného podielu.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 7.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.1.2000 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
 • . Uznesením valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1998 bolo schválené zlúčenie spoločnosti PHARMA- COPOLA, s.r.o. so sídlom Žiar nad Hronom, Sládkovičova č. 8 so spoločnosťou NEXUS, s.r.o. so sídlom Žiar nad Hronom v súlade s ust. § 69 zák.č. 513/91 Zb. s tým, že majetok, všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti NEXUS, s.r.o. Žiar nad Hronom, Rudenkova 24 preberá spoločnosť PHARMACOPOLA, s.r.o. Žiar nad Hronom, Sládkovičova 8. . Valné zhromaždenie konané dňa 3.12.1998 schválilo Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie dňa 16.5.1998 schválilo Dodatok č.4 ktorým bola upravená spoločenská zmluva v súlade s ust. zák.č. 11/1998 Z.z.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.8.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.1.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.3.1994 bol schválený Dodatok č. 1 a 2 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa l7.9.l992 podľa § lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 2211/S
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2006
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • rozhodnutie krajského úradu
 • spoločenská zmluva
 • výročná správa 2006
 • výročná správa 2007
 • živnostenský list
 • ÚZ 2009+výročná správa
 • výročná správa 2008
 • Osvedcenie o zivnostenskom opravneni
 • Spolocenská zmluva
 • Zapisnica
 • Prezencna listina
 • SZ
 • zápisnica z VZ
 • podpisový vzor
 • VS- 2002
 • výročná správa 2005
 • účtovná závierka 2005
 • správa nezávislého audítora 2005
 • zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
 • Čestné vyhlásenie
 • výročná správa 2010
 • spoloč.zmluva
 • podp.vzor
 • ÚZ 2011 + výročná správa + zápisnica z VZ + správa audítorá
 • Zapisnica z VZ
 • Prezencna listina z VZ
 • Spolocenska zmluva
 • Suhlas s vymenovanm do funkcie prokuristu - Podpisovy vzor
 • Prezenčná listina
 • Suhlas s vymenovanim do funkcie konatela
 • Spoločenská zmluva
 • výročná správa 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • rozhodnutie MZ SR
 • ÚZ SZ
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
19.09.2020
Domény
 • ,