KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - Podrobnosti

Vložka číslo
3345/B
Dátum vzniku
01.01.1994
Konanie menom spoločnosti
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
Základné imanie
18 532 240,00 €
Predmety činnosti
 • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu: Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 23.2.2016)
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 23.2.2016)
 • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 23.2.2016)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia (od 3.2.2012 do 22.2.2016)
 • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 31.3.2011 do 22.2.2016)
 • Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 29.10.2010 do 22.2.2016)
 • podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky (od 26.11.1993 do 28.10.2010)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 5582
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 09.01.2020
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Igor Saxa - Člen predstavenstva
  Južná trieda 33
  04001 Košice - mestská časť Juh
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.11.2020
 • JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
  Tupého 25/A
  83101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • RNDr. Milan Fleischhacker
  Kapsohradská 8866/1
  84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Blanka Hatalová
  Homolová 8
  84102 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Slávka Miklošová
  Bodrocká 12
  82107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2019
  Názov funkcie: predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2015, zo dňa 04.04.2018, zo dňa 21.08.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.09.2018 a zo dňa 17.12.2018.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
 • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013.
 • Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
 • Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
 • Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
 • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012.
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
 • Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011.
 • Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009.
 • Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
 • Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
 • Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009.
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
 • Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008.
 • Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008.
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008.
 • Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006.
 • Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • . Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13.
 • . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
 • . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov.
 • Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák. Stary spis: Sa 587
Uložené listiny
 • účtovná závierka - 2001
 • NZ 156/02 - stanovy
 • Zápisnica z DR
 • podpisový vzor
 • vzdanie sa funkcie
 • zápisnica z VZ
 • ÚZ - 2002
 • Podpisový vzor
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2004
 • Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCR1s 25702/2005
 • Výročná správa za rok 2003
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2006
 • Účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006, Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2006
 • Notárska zápisnica N 95/2007, Nz 16997/2007, NCRls 17064/2007, stanovy
 • Notárska zápisnica N 66/2007, Nz 10934/2007, NCRls 10986/2007
 • Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, vyhlásenie predstaenstva
 • Návrh zmluvy o zlúčení medzi KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava /nástupnícka spoločnosť/ a KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava /zanikajúca spoločnosť/
 • Plnomocenstvo
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Plnomocenstvo - Ing. Martina Antala zo dňa 06.12.2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.12.2006
 • Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.05.2007
 • Podpisový vzor - Mag. Patrick Skyba zo dňa 24.05.2007
 • Notárska zápisnica N 161/2009 Nz 21954/2009 NCRls 22329/2009 zo dňa 29.06.2009
 • Uznesenie Dozornej rady zo dňa 01.02.2008
 • Podpisový vzor - Ing. Jozef Machalík zo dňa 25.01.2008
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimír Bakeš zo dňa 11.02.2008
 • Výpis z uznesenie zo dňa 16.04.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.09.2008
 • Listina zo dňa 18.12.2008
 • Notárska zápisnica N 366/2008 Nz 57037/2008 NCRls 56557/2008 zo dňa 09.12.2008
 • Stanovy a.s. zo dňa 29.01.2009
 • Notárska zápisnica N 232/2009 NZ 28991/2009 NCRls 29449/2009 zo dňa 27.08.2009
 • Notárska zápisnica N 264/2009 Nz 32694/2009 NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009
 • Úplne znenie stanov zo dňa 28.09.2009
 • Rozhodnutie členov Dozornej rady zo dňa 01.10.2009
 • Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009
 • Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 20.08.2009
 • úplné znenie stanov 29.6.2009
 • individuálna účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 30.3.2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2011
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 19.3.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora, vyhlásenie
 • Výročná správa 2011
 • účtovná závierka za rok 2012, spráava audítora
 • Stanovy a.s. z 18.3.2013
 • Notárska zápisnica N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 zo dňa 10.04.2013
 • protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012
 • notárska zápisnica N 220/2012 Nz 10930/2012 NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012
 • zápisnica zo dňa 25.06.2012
 • protokol zo dňa 12.12.2011
 • zápisnica zo dňa 05.03.2012
 • uznesenie č. 14/40/2010 zo dňa 16.12.2010
 • opravnenie zo dňa 14.07.2011
 • rozhodnutie zo dňa 28.012.2010
 • notárska zápisnica N 76/2011 Nz 9434/2011 NCRls 9738/2011 zo dňa 16.03.2011
 • protokol zo dňa 06.10.2009
 • uznesenie zo dňa 01.06.2011
 • Protokol 54. zasadnutia dozornej rady z 23.9.2013
 • Protokol mimoriadne valné zhromaždenie z 23.9.2013
 • Protokol 50. zasadnutie dozornej rady z 6.12.2012
 • Protokol z riadne valneho zhromaždenia z 26.3.2014
 • účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
 • účtovná závierka za rok 2012,výročná správa, správa nezávislého audítora
 • Podpisový vzor - JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
 • Notárska zápisnica N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 z 10.4.2013
 • Protokol 51. zasadnutie dozornej rady z 18.3.2013
 • Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady z 17.12.2013
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Protokol 59. zasadnutie dozornej rady z 23.9.2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Vzdanie sa funkcie podpredsedníčky dozor.rady z 17.12.2015.
 • Stanovy spoločnosti z 3.2.2016
 • Notárska zápisnica N 221/2016, Nz 3400/2016, NCRls 3584/2016 z 3.2.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Osvedčenie o rozsahu činnosti č. ODT-14015/2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • 64. zasadnutie dozornej rady z 16.12.2015
 • úplné znenie stanov
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.06.2017
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Ing. Martin Diviš, MBA
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva a zároveň predsedu predstavenstva - Ing. Vladimír Bakeš, zo dňa 21.3.2018
 • Výpis z protokolu zo dňa 4.4.2018 o 11h
 • Výpis z protokolu zo dňa 13.4.2018 o 10h
 • Výpis z protokolu zo dňa 21.3.2018 o 13h
 • Výpis z protokolu zo dňa 21.3.2018
 • podpisové vzory-Mag. Herman Friend, Ing. Slávka Miklošová, JUDr. Ľuboš Tóth zo dňa 26.04.2019
 • Výpis z protokolu zo dňa 4.4.2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • vzdanie sa funkcie-Mag. Erwin Hammerbacher zo dňa 03.04.2018
 • notárska zápisnica N 411/2018, Nz 12940/2018 zo dňa 23.04.2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • podpisový vzor RNDr. Milan Fleischhacker
 • podpisový vzor Mgr. Blanka Hatalová
 • Zápisnica zo dňa 17.12.2013
 • Zápisnica zo dňa 12.9.2018
 • Mimoriadne valné zhromaždenie Protokol zo dňa 25.9.2013
 • Riadne valné zhromaždenie Protokol zo dňa 29.3.2016
 • Riadne valné zhromaždenie Protokol zo dňa 21.3.2018
 • Notárska zápisnica N 339/2013 , Nz 11572/2013
 • Podpisový vzor člena štatutárného orgánu - Ing. Peter Polakovič
 • Zápisnica zo dňa 17.12.2018
 • Mimoriadmne Valné zhromaždenie zo dňa 4.12.2018
 • Riadne valné zhromaždenie zo dňa 21.3.2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2015
 • úplné znenie stanov zo dňa 11.11.2019
 • Notárska zápisnica N 1520/2019, Nz 39761/2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Protokol z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2020 o 15:30
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
Dátum aktualizácie
26.07.2021
Domény