MAKYTA, akciová spoločnosť, skrátene MAKYTA a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
223/R
Dátum vzniku
24.01.1994
Konanie menom spoločnosti
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
Základné imanie
398 280,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom (od 9.7.2008)
 • prevádzkovanie dielní strediska praktického vyučovania pre odevnú a technickú konfekciu (od 9.7.2008)
 • prevádzkovanie vlastnej ochrany v zmysle § 3 písm. c) ods. 1 v rozsahu § 3 písm. a) bod 1 a 4 zák. č. 379/1997 Z.z. (od 9.7.2008)
 • výroba špeciálnych odevov a prostriedkov ochrany povrchu tela proti zbraniam hromadného ničenia izolačného typu (ventilované, neventilované), filtračného typu, prostriedkov ochrany proti nepriaznivým klimatickým a poveternostným podmienkam (kombinézy, nohavice, blúzy, plášte, ochranné prezuvky, rukavice, kapucne a pod.) a technických prostriedkov a doplnkov k uvedeným výrobkom na zabezpečenie komplexného servisu (od 9.7.2008)
 • výchova a vzdelávanie - kurzy a školenia v rozsahu voľných živností (od 23.7.2005)
 • výroba protichemických odevov (od 23.7.2005)
 • poriadanie veľtrhov a výstav (od 23.7.2005)
 • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od 12.3.2001)
 • rozvod elektriny, rozvod tepla (od 12.3.2001)
 • zahradníctvo (od 12.3.2001)
 • pestovanie kvetov, zeleniny, škôlkárskych výpestkov, ovocných a okrasných drevín (od 12.3.2001)
 • zasielateľstvo (od 6.5.1998)
 • deklarantské služby (od 6.5.1998)
 • predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 6.5.1998)
 • sprostredkovanie dopravy (od 6.5.1998)
 • výroba konfekčných výrobkov a ich doplnkov (od 18.5.1994)
 • zákazkové šitie odevov (od 18.5.1994)
 • výskum a vývoj v odbore (od 18.5.1994)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných ohlasovaných živností (od 18.5.1994)
 • vydavateľská činnosť - vydávanie novín a publikácií (od 18.5.1994)
 • údržba elektrických strojov a prístrojov (od 18.5.1994)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 18.5.1994)
 • poskytovanie stravovacích služieb (od 18.5.1994)
 • závodné stravovanie (od 18.5.1994)
 • cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (od 18.5.1994)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 24.1.1994)
 • veľkoobchod okrem koncesovaných živností (od 24.1.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (od 24.1.1994)
 • zobraziť ukončené
 • autoservis - údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel (od 6.5.1998 do 8.7.2008)
 • výroba mäsa a mäsových výrobkov (od 6.5.1998 do 8.7.2008)
 • cestná nákladná doprava (od 18.5.1994 do 8.7.2008)
 • bufety, lahôdky (od 18.5.1994 do 8.7.2008)
 • poskytovanie ubytovacích služieb (od 18.5.1994 do 8.7.2008)
 • automatizované spracovanie dát (od 18.5.1994 do 8.7.2008)
 • poskytovanie software (od 18.5.1994 do 8.7.2008)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 12000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 11.02.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • MUDr. Matej Vidoman
  220
  91338 Soblahov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.05.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Marian Vidoman
  F. Urbánka 7/800
  02001 Púchov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2008
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Erika Vidomanová
  F. Urbánka 7/800
  02001 Púchov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2008
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • V dôsledku zlúčenia spoločnosť je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti UNIONTEX, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 20, 911 40 Trenčín, IČO: 34 117 563
 • Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 237/02, NZ 214/02 zo dňa 21.05.2002) schválilo zmeny v orgánoch spoločnosti, zmenu stanov a zakladateľskej listiny.
 • Riadne valné zhromaždenie dňa 22.5.2001 (notárska zápisnica N 199/01, NZ 176/2001 zo dňa 22.5.2001 schválilo zlúčenie s obch. spol. ZAMA, s.r.o., so sídlom 1. mája 882/46, 020 01 Púchov, IČO 36 305 391 a prevzatie jej majetku, pohľadávok a záväzkov ako je univerzálny právny nástupca. Zmluva o zlúčení spoločností zo dňa 13.7.2001.
 • Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 193/00, NZ 198/00 zo dňa 16.5.2000) schválilo zmenu stanov a orgánov a.s.
 • Doplnok č. 1 k notárskej zápisnici N 154/97, Nz 380/99 zo dňa 6.10.1999.
 • Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 190/99, Nz 183/99 zo dňa 20.5.1999) rozhodlo o zmene orgánov. Predstavenstvo spoločnosti na zasadnutí dňa 25.3.1999 schválilo predaj časti podniku. Zmluva o prevode časti podniku zo dňa 1.4.1999.
 • Valné zhromaždenie dňa 18. 06. 1998 /notárska zápisnica N 214/98, NZ 220/98/ rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 154/97, NZ 153/97 zo dňa 10.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.6.1996 bola založená zmena stanov Stary spis: Sa 609
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 609
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.1993 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., v súlade s § 164 Obch. zák.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 139/08 NZ 25264/08
 • Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti
 • Not. zápisnica N 131/2009 NZ 20334/2009
 • Notárska zápisnica N 397/04 NZ 86661/04
 • Not. zápisnica N 237/02 NZ 214/02 - STANOVY
 • Not. zápisnica N 399/2011, NZ 478/2011
 • Zapisnica z VZ
 • Notárska zápisnica N 237/02, NZ 214/02 zo dňa 21.5.2002
 • Zápisnica z VZ
 • Not. zápisnica N 142/2011 NZ 23316/2011
 • Not. záp. N 237/2002
 • Not. zápisnica N 177/03 NZ 40045/03
 • Notárska zápisnica N 277/04, NZ 62657/04 zo dňa 5.8.2004
 • Notárska zápisnica N 224/94, NZ 122/94 zo dňa 20.4.1994
 • Notárska zápisnica N 193/04, NZ 43999/04 zo dňa 21.5.2004
 • Not. zápisnica N 137/05 NZ 27550/05
 • Not. zápisnica N 247/02 Nz 225/02
 • Not. zápisnica N 179/05 NZ 28052/05 - STANOVY
 • Stanovy a.s. ku dňu 01.01.2009
 • Úplné znenie stanov
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Marián Vidoman
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Erika Vidomanová
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Miroslav Macák
 • Podpisový vzor člena predst. - Ing. Miroslav Macák
 • Podpisový vzor čl. predstavenstva - Jaroslava Jurašíková
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Vidoman
 • Podpisový vzor člena DR - Ing. Lexmannová
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka z rok 2011
 • Správa nezávislého audítora 2011
 • Výročná správa 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Správa nezávislého audítora
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2004
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2003
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2003
 • Správa audítora
 • Výročná správa za r. 2003
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2004
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Správa nezávislého audítora. dodatok
 • Výročná správa 2012
 • Účtovná závierka za rok 2001-Príloha k účtovnej závierke, Výročná správa, Správa a výrok audítora k overeniu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2001,
 • Správa nez. audítora
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2007
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora 2007
 • Dodatok k správe nezávislého audítora 2007
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Výročná správa za r. 2008
 • Správa nezávislého audítora 2008
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Výročná správa za r. 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Výročná správa za r. 2006
 • Správa nezávislého audítora 2006
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa 2007
 • Správy nezávislého audítora
 • Konsolidovaná účt. závierka k 31.12.2008
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Zmluva o zlúčení
 • Zmluva o zlúčení + účtovná závierka za r. 2003
 • Notárska zápisnica N 437/04 NZ 94874/04
 • Podpisový vzor člena dozornej rady - Rudolf Kosmeľ
 • Prehlásenie štatutárneho orgánu o rozsahu splatenia základného imania
 • Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
 • Podpisové vzory čl. Dozornej rady
 • Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. Dozornej rady
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia ZV SOZ TOK zo dňa 10.5.2004
 • Živnostenský list
 • Licencia KR PZ
Dátum aktualizácie
07.12.2022
Domény