SAMS - BAT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 434 986 335 620 336 648 293 971
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9ob 5ke wgk 517 w55 gds c7s 6l3 5m5 jaj wsz c80 g4p bg6
3 Tržby z predaja tovaru yqc cjc mhj qbo vg4 aue 3c4 ehi z42 9w6 pzx kvy hw6 x0k
5 Tržby z predaja služieb 12 160 10 699 797 711 11 4 010 40 108
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gqd 1 03s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a6 4 5d1 l yj2 x 3ba
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qsn gy5 vzo 08q uli d41 wuj x4z ukb lap 4so jj6 fqd riv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 525 820 494 810 658 453 381 946 298 276 294 476 273 446
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n x2r 9m x3h 3 h87 y zkb o zj2 3p um1 j7 m4c
14 Služby lu g9h kh tma hq 1y4 re vxq yj 4am vp lxn g wbm
15 Osobné náklady z6 fvh de vjx eu rci 8p 1b1 75 rtu w 6t1 xo kyz
16 Mzdové náklady r voj m 7xt 3y x8j 5 3f1 p vmy f yxa 9 18d
18 Náklady na sociálne poistenie 2 443 2 408 3 015 3 219 2 944 2 111 2 565
19 Sociálne náklady q40 ly9 ab8 gw0 kv6 ijc 397
20 Dane a poplatky m wwb c6r kpx 8 b3k 90q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j vd2 b ao9 r qmj k jqp u uke 6 b4s c c0e
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y 3z8 5 mbb g m6z o ej5
25 Opravné položky k pohľadávkam f 88g 4 mwb -zm 5ol -j sbv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o6 svk w4 p7x f5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 yv4 hch bi3 v kyq i 0qt p n28 -qw q8s
28 Pridaná hodnota pw 39i uq 6kt bz vgz 7l u22 wb 9uj sv jyw o x89
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z8 y wn i t 0
39 Výnosové úroky bq y vd 1 m m
41 Ostatné výnosové úroky z g 1
42 Kurzové zisky ku
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w lup 8lu i27 uqa bup 2fu 8b3
52 Kurzové straty 0l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w mej 17c cey tf3 my5 cit d5z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 8rb -t22 -o01 -dpo -tbx -myp -tj0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n b71 -tet 0hi t bsm n 4ht m cud -vq 2xk
57 Daň z príjmov 7s pr kn 5m7
58 Daň z príjmov splatná c5 ok gl 9zn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 380 -599 324 4 458 3 936 3 469 -10 813