ELBA, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
223/S
Dátum vzniku
01.10.1994
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Základné imanie
5 600 542,00 €
Predmety činnosti
 • výroba nástrojov (od 1.1.2005)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre bytové, občianske a priemyselné stavby (od 1.1.2005)
 • výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení (od 1.1.2005)
 • výroba montážneho náradia pre spájanie a určovanie lán a káblov elektrických vedení (od 1.1.2005)
 • kovoobrábanie, kováčstvo (od 1.1.2005)
 • zámočníctvo (od 1.1.2005)
 • vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo (od 27.9.2001)
 • výroba a odbyt elektrotechnických výrobkov, silových kondenzátorov a montážneho náradia (od 1.10.1994)
 • výroba a prevádzka špeciálnych pomocných zariadení pre hlavnú účelovú výrobu (od 1.10.1994)
 • výroba a odbyt jednoúčelových strojov pre diagnostiku a údržbu zariadení jadrových elektrární (od 1.10.1994)
 • výskum, vývoj a skúšobníctvo vo výrobných oblastiach podľa predmetu činnosti (od 1.10.1994)
 • časti a prefabrikáty v odbora 553, stavebné kovové a kombinované z kovov a z iných materiálov (od 1.10.1994)
 • práce výrobnej povahy v kovoobrábacom priemysle v odbore 560 (od 1.10.1994)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov mimo riadnej predajne, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie (od 1.10.1994)
 • montáž bránových systémov a jednoduchých stavieb z termopanelov, rámových konštrukcií a lamiel (od 1.10.1994)
 • zobraziť ukončené
 • výuka, výchova a odborný výcvik učňovského dorastu a dospelých (od 1.10.1994 do 1.4.2005)
 • prevádzka zariadení pre výuku a výchovu mládeže na robotnícke povolanie, vrátane ubytovania a stravovania (od 1.10.1994 do 1.4.2005)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 75 683,00 €
 • Počet: 74
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 07.04.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Peter Hric
  Banská cesta 23A/1229
  96701 Kremnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.05.2018
  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Vladimír Kostík
  141
  96701 Krahule
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.05.2018
  Názov funkcie: podpredseda
 • Ing. Peter Jurančík
  Štefánikovo nám. 32/29
  96701 Kremnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.05.2017
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Anna Považanová
  Horná Ves 44
  96701 Horná Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.05.2017
Dozorná rada
 • Ing. Jozef Ceplák
  Veternícka 49/132
  96701 Kremnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.05.2018
 • Miroslav Holý
  Hviezdoslavova 55/36
  96501 Žiar nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.05.2018
 • Vojtech Baláž
  Zechenterova 7/329
  96701 Kremnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.05.2017
 • Ing. Jaroslav Kán
  Pavla Križku 30/403
  96701 Kremnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.05.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 05.12.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.
 • . Zapisuje sa zmena v dozornej rade.
 • Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.09.2002, bola schválená zmena stanov.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 03.04.2002 bola schválená zmena stanov.
 • . Valné zhromaždenie konané dňa 29.6.2001 schválilo zmenu stanov.
 • . Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo 23.6.2000 bolo schválené nové znenie stanov.
 • . Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.4.2000 schválilo zmenu stanov.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.12.1998 bola schválená zmena stanov.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. (jednorázovo) a prijatím stanov v súlade s rozhodnutím MPSaPNM SR č. 59 zo dňa 28.6.1994 bolo podľa ust. § 10 odst. 2 a 8 zák. č. 92/1991 Zb. rozhodnuté o privatizácii š.p. ELBA a založení a.s. ELBA. Stary spis: Sa 726
Uložené listiny
 • stanovy
 • účtovná závierka 2005
 • správa audítora 2005
 • výročná správa 2005
 • konsolidované finančné výkazy 2005
 • audítorská správa 2005
 • výročná správa+správa audítoraľúčtovná závierka 2006
 • výročná správa 2006
 • audítorská správa 2006
 • konsolidoané finančné výkazy 2006
 • účtovná závierka+výročná správa 2007
 • správa audítora 2007
 • osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
 • výročná správa 2007+správa audíatora
 • správa audítora2007+účtovná závieria 2007
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • podpisový vzor
 • zápisnica z MVZ
 • výročná správa 2004 + AS + ÚZ
 • účtovná závierka 2008
 • správa audítora 2008
 • výročná správa 2008
 • vyhlásenie
 • audítorská správa 2008
 • Konsolidovaná účtovná závierka 2008
 • ÚZ 2009
 • účt.závierka2010+výročná správa+správa audítora 2010
 • Zápisnica z mimoriad.valného zhromaždenia
 • Zápisnica č.126 zo zasadnutia predstavenstva
 • výročná správa 2009
 • audítorská správa 2009
 • výročná správa konsolidovanej UZ 2009
 • audítorská správa konsolidovanej UZ 2009
 • stanovy úplné znenie
 • osvedčenie o zasadnutí Vz
 • účt.závierka 2011+výročná správa+správa audítora
 • Zápisnica z RVZ
 • Podpisový vzor
 • ÚZ 2012+VS 2012+AS 2012+Vyhlásenie
 • Zápisnica z VZ
 • zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • NZ 459/02 + stanovy
 • zápisnica z MVZ DR
 • NZ 229/94 + stanovy
 • ÚZ 2002 + VS 2002
 • Zápisnica z MDR
 • Zápisnica z predstavenstva
 • Podpisové vzory
 • NZ 571/2002
 • STANOVY
 • Zmluva o zlúčení
 • Výročná správa 2003
 • Účtovná závierka 2003
 • Správa audítora 2003
 • Zmluva o zlúčení akciových spoločností NZ 80754/2004
 • Výpis zo ŽR
 • Vyhlásenie predstavenstva
 • Poznámky k mimoriadnej účtovnej závierke k 30/09/04
 • Špeciálna správa audítora o výmennom pomere akcií pri zlúčení
 • NZ 94451/2004
 • Zápisnica z MVZ - NZ 11206/2005 + stanovy
 • účtovná závierka 2004
 • výročná správa+účtovná závierka+ správa audítora 2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica - Predstavenstvo
 • PV - Ing. Hric, Ing. Kostík
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2013.doc
Dátum aktualizácie
15.08.2020
Domény