KNOMI Martin, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ph4 s6e xca u8e pdj yy7 s09 8j5 gc0 ah4 uq3 02q 26u smi
3 Tržby z predaja tovaru tn4 jkv 869 s5g 7eh u1d q06 70o a4w 0gr 8go 0j0 ur4 grp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n ytg c bj9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i z9s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e1t raw o2m 45v 4ml 6h3 dzx 7oa 1rv 8wj nf efk 6j a7o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 94 314 90 611 73 035 63 160 63 491 65 407 65 149
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e ccl m 9d1 h jd5 s rzk 3 3hv t 45e b bpr
14 Služby c t2k e0 lf0 rv 5yl sa y21 d y8s 3 fdf 2 4gf
15 Osobné náklady m3 wfo vj ape jz g83 il k3d wd m1s xj rzh bv bnf
16 Mzdové náklady s4 i2j
18 Náklady na sociálne poistenie 11 236
19 Sociálne náklady r ysm
20 Dane a poplatky u6s qkz n4f uqn i4 vf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hd6 6 khg 99i z57
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f 1ep
25 Opravné položky k pohľadávkam x 5tw -f civ dpj -9q5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť df 7 igi a jrz v7 d lr u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -g6 4t8 -z wa9 56e -w oyi a 948 5k uhd q rrc
28 Pridaná hodnota uq 0sx up r31 sc 7na 2o mcq 4c 34b c4 tn7 vl 6c4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 6 2
39 Výnosové úroky q o o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g pr4 vn3 p62 inf uyq 798 kih
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 600 a8v cwb 2ox tvo xpz h7b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s 0ey -i2s -fen -xx6 -33e -jra -thh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4k voz -l1 yn4 -r17 -a lmv x gdf s2 7nk f prb
57 Daň z príjmov t mwl qod sc8 be4 51i
58 Daň z príjmov splatná 3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 557 -10 337 -1 152 -9 809 2 015 11 621 7 953