DIMOKON, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fzb swm 4 r5k 91
3 Tržby z predaja tovaru shu a8u jbw
5 Tržby z predaja služieb 1 360
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l3 0qy 8 saf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u hzp tuv u1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a5e nvd uu 348 801 o5m n37
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 412 196 795
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cd hyq 5rr
14 Služby c7 x6y t l3d epo -l 32u
15 Osobné náklady lv zq1 3 xxs
16 Mzdové náklady nr f07 p 5mc
18 Náklady na sociálne poistenie 5 893 417
19 Sociálne náklady 0 v2p m
20 Dane a poplatky 7 hep 7hq p6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fm td1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xa uxb r gvq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o x46 l 9dy upv jrg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v8 xac -z5 tvv -kzl -4fw ud8
28 Pridaná hodnota -1en -j ysa -5dq d pt6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r0
39 Výnosové úroky f
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 lb5 n bgh m8
49 Nákladové úroky 6 wvd q k8b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n 89r 4fn fa
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q 132 -s k2y -34
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kv e7v -f4 f27 -8pu -0zb srg
57 Daň z príjmov yrf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -43 763 -19 066 -353 -144 791