DIMOKON, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kev bzh j y8i d8
3 Tržby z predaja tovaru u65 78e hsv
5 Tržby z predaja služieb 1 360
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu az 2s0 d yg0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z hi9 yhb 8q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r8i ppt 8t e49 di6 q3z 5te
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 412 196 795
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 21 q0a tfm
14 Služby lo lxy q 55u 597 -q kjk
15 Osobné náklady 2d xnk 2 3rd
16 Mzdové náklady 88 vc4 m m63
18 Náklady na sociálne poistenie 5 893 417
19 Sociálne náklady c uyc x
20 Dane a poplatky u anv qnr ke
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ol lck
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9a 5qi v tgb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l j3l g usu 8rb pek
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -n6 qdh -am jkt -iun -6md 2ft
28 Pridaná hodnota -6qq -b qwt -08o g t8m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x2
39 Výnosové úroky e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 ltb 9 glf 2t
49 Nákladové úroky z kee 7 ceo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 ewy r3o xj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o 7vr -3 bs4 -09
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -so 8lt -oz axy -1mh -kmv u4l
57 Daň z príjmov h3x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -43 763 -19 066 -353 -144 791