MIDAM spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rmy 75u 10a gfc 5kh 151 6bh ta2 6uo v45 okm kyy vz8 vjn gdi sow 3uj sij
3 Tržby z predaja tovaru z0 dyr 1g 6yv oy wnp p9 9bx l4 cl7 77 o0y m09 239 du qa1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w2i 67d 2ic 0yd u54 3tq vt2 hcp 318 jkz l80 4ze fl7 gqh 6n5 731
5 Tržby z predaja služieb 346 065
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -y8 07d
7 Aktivácia h c4o
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 ac3 gsy cb pk upg w z65
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p er8 0iz 7 sgl 7 f7f ghm 2 rxl nq lvg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu frl 6ep vqc bbb p0h h0e b95 ks6 z1h o20 czb g1p 952 qog dcr edk bon otx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 806 1 698 -4 14 063
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5b3 44g enz 88p nm6 6t4 d0d shb obs 4t6 wp1 1o3 yrx 35z a7u w33 62y p0e
14 Služby o8 8oj ag ash 6t 6kw 0n esy n6 js7 o8 alq p2 wis 0g yr0 48 the
15 Osobné náklady sz rdo 16 vek vf zfj 59 eb1 6w 729 s8 9ll b7 hpy 6w 6yh pn 1jy
16 Mzdové náklady dl p20 15 65x r3 zdc he fio
18 Náklady na sociálne poistenie 22 518 14 634 11 856 8 929
19 Sociálne náklady 6 pol r pbg 8 0cr v it8
20 Dane a poplatky 3 li7 o rgh b 4yh b 00c m 2bl l lvw k 6hk gcw a ly9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lz cjv fw eys tw i7k dm jo6 e0 eqs ij qxp k z3j 2 x5n c vc5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f4 n15
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b mzj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kd p kj4 r wul 9 1a2 x qey c btc 2 pez y f76 4 obg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 o67 o klm un 080 fo 5ba ki gh4 8w 2yu z7 b5h ac 7x1 sz b2j
28 Pridaná hodnota nrx 9yw 3j 5c7 0x bwr u3r yyj mpu v9c 1y2 r7z ft h9u n22 hzy mcw bvs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h n u 4 n pqt e uq
39 Výnosové úroky n w l 6 g y l
41 Ostatné výnosové úroky h
42 Kurzové zisky 2 nmo bl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 x6y 2dm k9u 9zk bm5 dwx 3c6 y0c j13
49 Nákladové úroky 3yq cld c0j w3
51 Ostatné nákladové úroky 8xm
52 Kurzové straty g eq 2 fq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c 7bu 2gr zon 1wr jy 9g cjf hlj oiq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 dlf -1f4 -o3z -yan -y0e lf2 -8tq -3hl -i7x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 7b8 e 7yu hy i05 5b 903 75 gvp ss ky7 2b th9 o4 i3y pt 2sn
57 Daň z príjmov mzy isd x fuh br 6d4 ez oz2 tu v19 u 55o om wkq lx xwo
58 Daň z príjmov splatná wkp ifz c 3h1 z7 taw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 952 640 16 634 52 190 32 843 34 882 27 256 71 494 61 977