Franz Kahl Slovakia, s.r.o. v konkurze - Súvaha

AKTÍVA 2009
1 SPOLU MAJETOK 1 626 029
2 Neobežný majetok 7 d22 mbe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 475 593
12 Pozemky 2bo 394
13 Stavby v wcw urw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5j7 mni
33 Obežný majetok sv9 0d9
34 Zásoby súčet b4 k3f
35 Materiál d kus
39 Tovar h 0vn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v3p k93
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7sf alv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ifa gwf
63 Daňové pohľadávky a dotácie q
71 Finančné účty f4 1gn
72 Peniaze s h31
73 Účty v bankách 0 yjz
74 Časové rozlíšenie súčet zno
76 Náklady budúcich období krátkodobé p35
PASÍVA 2009
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y 5ao v1f
80 Vlastné imanie ybu eob
81 Základné imanie súčet hf7 g7y
82 Základné imanie 8o5 7gl
86 Ostatné kapitálové fondy zzv 3ph
87 Zákonné rezervné fondy 3 08d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l u73
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nsz 65j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rjc s25
99 Neuhradená strata minulých rokov -y3r flr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -egi 1bk
101 Záväzky c 8vg 81x
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 cj9
114 Záväzky zo sociálneho fondu a tbo
122 Krátkodobé záväzky súčet ajx fwq
123 Záväzky z obchodného styku súčet ofa zx5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu iwr ejt
131 Záväzky voči zamestnancom l bl4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v ekm
133 Daňové záväzky a dotácie 9 n51
135 Iné záväzky w y0p
136 Krátkodobé rezervy d j62
138 Ostatné rezervy 2 5hk
139 Bežné bankové úvery v x3m 9hx