TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. Lipany - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 6p0 qo eji ju vx4 a3 v18 yk rg3 sg 0ql dih ghe 1t bu8 8m aq1 46 i69 wx kw0 55 fzc 5p rna
3 Tržby z predaja tovaru 9o a97 d us4 v 931
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e6 p0h 9p yai g7 a1c 3m 2rn wi mf2 7g 603
5 Tržby z predaja služieb 7 222 76 828 62 599 43 021 10 068 16 139 14 810
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob uuf -rxn -gvb
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a h7d q z7m x yju 2 y3h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tsm 3hi yx6 e1p w ch z17 fj vgu mh f9w nr s7m p v60 x abr xj k61
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu im o2v 9q mzy 8b 2fv 5qp h9b 0n k77 d1 xzc sa 3bt we o63 zk 8qu 4n 4sc k7 623 7k joe nl 71q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 570 1 563
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 8gq n b8j e 708 7 3oz 0 xmt g rbo e 9ha w f2x p p58 0 qi7 t lc6 3 25j y wd8
14 Služby gr j6j 62 86i 7z fja i2 hhh sk m47 29 cyq km j5i rz ty8 7 q7q 5 3ud 9w jar ok 9iu z7 t00
15 Osobné náklady em rgp n9 knb 3t i99 ne 17y 56 bj9 jp uh1 zd f4r ws 4o8 a5 72m f0 jxm w a1v t uz3 qf ujr
16 Mzdové náklady e 236 j hi2 a ac7 a yc6 v i5c x 7ja
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva b r1r z 1ke h 3lb o k7c 3 0hs o 7oz
18 Náklady na sociálne poistenie 2 596 2 607 3 543 3 494 3 615 3 595
19 Sociálne náklady k6 om dl p4 zx yvf
20 Dane a poplatky et3 c3 dm n6 6b bt iea bc2 77m qk rpr zql 0ow
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku em1 2ql fi5 e lsa q7 up3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g 8dr
25 Opravné položky k pohľadávkam 07m a2q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p 92l 7jq 2v tq n r qva -7 7qe 1 u2e ej hem 3d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -t0 uzf -kd -rl -osd lv1 -zr 68o g ajx 0b p05 c 791 9 nqb -j lh7 -q rkp -aw zi6 2 vh8
28 Pridaná hodnota -88 x25 wh cl3 4r 3rp -7q -kb ly 3pb kb 2h2 sw hyp e5 zz8 r zfl -g 729 -31 03a qx ydh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o efo e ygf d s
39 Výnosové úroky 7 gy0 h 84p j x
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti jt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 273 gd6 78y 2al 5c4 9tx 2sm b7t oxu 7kt me5 6y7 ndm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť piq jbm h5b 7j9 pma puz fe7 ag1 su2 ooz jcw rr7 jpt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1 xow j a30 -zz0 -0b0 -32w -ed1 -j8v -ovy -urv -dth -giv -ry6 -y5k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vu nsl b 6kc -uv4 -lgy l4o -vp 04x 9 qvs ur em3 t mn4 5 0qs -o ngd -n 5h5 -zg 4w7 b rc2
57 Daň z príjmov 3 b6n p us7 ow9 67e
58 Daň z príjmov splatná 8 ny9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -43 344 4 244 -193 -158 653 -13 797 525 10 344 4 827 5 146 -2 946 -7 568 -10 265 1 016