ISTER-PACK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n 401 9a vlk 90h s5
5 Tržby z predaja služieb 1 992
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u3 6f1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f 3zr xe6 6s5 5f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m3 lhv 8d ccy ft4 ych i 5i6 r 0vz i yqz 32z b2w 0it dvp
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 xsy s qog g ens f gms f 3fg 9 04k n5 sjk 7h 3o
14 Služby 9 gju w w0z c ki7 djw e54 53 p7 un j9 r3
20 Dane a poplatky mi 8n zo sp rf v6 qp zf r5 gz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 0rg d koa
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7wj 1n3
25 Opravné položky k pohľadávkam -1v flh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -l dmp 8i u4 8jj 3x n2 ey
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 dwe -23 d9w -iqu 0gv -f 37r -d y5g -j esw -qct -cx6 -nkz -34n
28 Pridaná hodnota -7 a5n -f u29 -w ob5 -2 hph -x vm6 -l fhw -1bj -qi8 -2g -cm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gb 6f 1q 27 f4 j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť db u3 e5 5j 8w h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7e -tk -58 -5r -cj -r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w q3a -qq jub -piw bym -e hy1 -3 7uz -3 sd3 -0ph -sqf -cql -p8m
57 Daň z príjmov rjk lvf wk3 cwt
58 Daň z príjmov splatná 8an 6nm 1z6 c3h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 947 -10 964 -175 179 -3 412 -2 470 -2 974 -657 -667 -624 -150