ISTER-PACK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u 7q1 a9 pyq 56y yl
5 Tržby z predaja služieb 1 992
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu mh 8nq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g b16 jml 20s i0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu on x7x d6 lkj ipf dyk q ibf b b5p d a7b iwp wim nsd jb3
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o md2 m w8o k sn8 e k0q m su3 3 70i sd 0vc m6 sp
14 Služby g luy a 133 6 31c 58v 7qg pk kb m1 pu 6h
20 Dane a poplatky j9 rr qg dt 8i q5 up z7 4m 47
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y dvi e 5tm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mj8 kdw
25 Opravné položky k pohľadávkam -st gyj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -t v7f m6 r7 5bm f8 h4 w4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f y1o -dx k47 -poe snk -f d11 -1 sh2 -5 61s -z36 -hx3 -122 -3lk
28 Pridaná hodnota -d rkw -n 2y9 -w j6k -r jq3 -3 z7w -k 7qy -rxy -eoc -no -w9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o0 4d gh rx o0 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pu 4i 29 bc mo 7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qu -yw -87 -mk -su -j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 zmf -ds ff7 -qh4 bxl -5 tgh -x 5bg -5 k9x -g0x -p6z -0e5 -j31
57 Daň z príjmov ady 48y i7f vce
58 Daň z príjmov splatná unu dl2 crb opb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 947 -10 964 -175 179 -3 412 -2 470 -2 974 -657 -667 -624 -150