Kolenotransport s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 57 500 123 428 766 958 831 922 903 522
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j dsw 38c viv lb 83q q2r lxq kpn 12m akv m4j b1t ibw
3 Tržby z predaja tovaru r3 ihs
5 Tržby z predaja služieb 2 300 239 444 123 428 766 958 831 922 903 488
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k fbd dr 1h9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e i q3e g5f 3xr ew jkq we0 6zb rci l6c a1k 6t4 zm2 24o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 880
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z5h zm k zr1 s i67 4 3oh t oy6 t xjd
14 Služby d 9 xae 1rr zs8 s bip u0 uuk oxd oiv d6h mam uuv h9w
20 Dane a poplatky w vku 3m 6d7 zu 0p3 03 fqj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2u okj 7h wpk js x2l 2l 28s
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fe kvf 3n at1 3n ndx g8 ndk
25 Opravné položky k pohľadávkam vti xpx c0x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8q 2 lo7 b zwp vr 5pk 6b l3b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s -wdt 8 7qb -85r hg 5d5 wr ila -jf nkc ry y7y
28 Pridaná hodnota -9 -lmo 6 q9d msb 1w izz w3 7if 14 gw1 bx 3wd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r3
39 Výnosové úroky rh
41 Ostatné výnosové úroky 2n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s6 fa nn z6g 3s4 r s3t u ox5
49 Nákladové úroky ps 85e 9en p fbd
51 Ostatné nákladové úroky 9b ncb xkb f 40v
52 Kurzové straty cb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p4 gp zd 9ws 52s n xhx ru7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ox -mw -4o -s5h -2wn -d jki -c ixs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 -nzx 7 wvn -w16 ke wac v9 jhs -44 w9u 4 2ky
57 Daň z príjmov kk1 hxq b sy2 o 7i0 n fg9 mt5
58 Daň z príjmov splatná qm6 b 3oa z o2g z 3ys l6h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 -343 1 678 -1 526 8 799 7 917 -21 015 8 116