Kolenotransport s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 57 500 123 428 766 958 831 922 903 522
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e g91 awv 9bd 7x 9oi z8t dhe zbo gf1 0g1 wn4 b9c q8r
3 Tržby z predaja tovaru r0 9sf
5 Tržby z predaja služieb 2 300 239 444 123 428 766 958 831 922 903 488
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d uc6 c0 ujd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u k u8y acg gs9 by kt0 ylr 0hm flr 3s3 1d3 zzx 9p5 jsg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 880
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fky us i oz7 g aa3 3 tu6 t kr6 k w3l
14 Služby g u h3b osz nen k nba q5 wl5 c3f di0 1wx mhr cei 4k6
20 Dane a poplatky w no5 74 hd4 rl lz5 7a 3yq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 jei si j82 vf 7ld nk 66m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ue tqh j4 mzx 9y ofw g8 98j
25 Opravné položky k pohľadávkam asi j0i bcq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6v 5 kv6 5 0cu 12 kmm vt 9x8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 -e65 8 3ai -2m3 v4 7c6 sq v3n -p0 3um bo 0le
28 Pridaná hodnota -2 -2of 4 qei 2v6 aw lz7 j5 4qw i5 w6o fw aid
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ts
39 Výnosové úroky tz
41 Ostatné výnosové úroky 7p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 78 gh 3g g5e rhy 5 hco 5 i9g
49 Nákladové úroky bs qbm qo1 l ttt
51 Ostatné nákladové úroky ag 5yn 8kn o 0iu
52 Kurzové straty 4l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1v mw ru 0hx 1i5 n 8ci 2jt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -iw -xc -aa -q1d -m0c -9 0xa -y r8j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 -hrt w cmc -soj e6 umd m3 bgk -d4 vmz u ia8
57 Daň z príjmov yml khs i 0iw 5 nc1 l d7h jmq
58 Daň z príjmov splatná m1b 5 sxl w h70 3 c92 rlq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 -343 1 678 -1 526 8 799 7 917 -21 015 8 116