SIRIUS SLOVAKIA, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
1395/B
Dátum vzniku
05.05.1997
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy spoločne predseda a podpredseda predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené na podpisovom vzore, ktorý je uložený na registrovanom súde.
Základné imanie
20 000 000,00 Sk
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • projektovanie alebo konštruovanie nevyhradených elektrických zariadení (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • výkon činnosti stvbyvedúceho (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • inžinierske činnosti v stavebníctve (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • poradenstvo a konzultačné služby v oblati telekomunikačných stavieb a telekomunikačných technológií (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • montáž technologických a technických zariadení stavieb v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • montáž energetických zariadení v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení a rádiových zariadení (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • správa a servis verejných telekomunikačných sietí v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • správa, prevádzka a servis rádioreleových trás a mikrovlných sietí v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • prenos dát s prepojovaním okruhov a paketov na celom území SR ako aj mimo územia SR (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • prenájom telekomunikačných okruhov (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • prenájom optických vlákien (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • sprostredkovanie prístupu do siete internet (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • poskytovanie dátovej služby prenosu hlasu cez internet (VoIP) (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • zriaďovanie, prevádzkovanie, prenájom rádiových zariadení (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádioreleových trás a verejných mikrovlných sietí typu point - multi podliehajúcich individuálnemu povoleniu a zariadení, ktorých prevádzka je krytá všeobecným povolením (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • sprostredkovanie prísupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra, (RLAN, HIPERLAN) (od 5.12.2002 do 25.11.2019)
 • projektovanie stavieb (od 8.3.1999 do 25.11.2019)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 8.3.1999 do 25.11.2019)
 • sprostredkovanie obchodu (od 5.5.1997 do 25.11.2019)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.1997 do 25.11.2019)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.1997 do 25.11.2019)
 • technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové (od 8.3.1999 do 4.12.2002)
 • technologické zariadenia stavieb-elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové (od 8.3.1999 do 4.12.2002)
 • projektovanie elektrických zariadení (od 8.3.1999 do 4.12.2002)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov (od 8.3.1999 do 4.12.2002)
 • projektovanie, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete /JTS/ a zriaďovanie telekomunikačných zariadení (od 8.3.1999 do 4.12.2002)
 • technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie slaboprúdové (od 8.3.1999 do 4.12.2002)
 • technologické zariadenia stavieb-spoje, telekomunikácie a rádiotelekomunikácie (od 8.3.1999 do 4.12.2002)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 000,00 Sk
 • Počet: 20000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 20.07.2005
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Karol Šajti
  Jantárová 25
  85110 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.05.1997
Dozorná rada
 • Daniela Árpová
  Šusteková 27
  85104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.05.1997
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 36CbR/497/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2018 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť SIRIUS SLOVAKIA, a.s., Jantárová 25, 851 10 Bratislava, IČO: 35 717 688 dňom 08.10.2018.
Uložené listiny
 • zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2002.
 • správa predstavenstva spoločnosti za rok 2001, správa o dosiahnutom hospodárskom výsledku za rok 2001, návrh na vyplatenie odmien za rok 2001, návrh na rozdelenie disponibilného zisku z roku 2001, stanovisko dozornej rady za rok 2001, plán činnosti na rok 2002
 • notárska zápisnica Nz 270/2002
 • stanovy a.s. zo dňa 24.1.1997
 • úplné znenie stanov z 24.5.2005
 • vyhlásenie o splatení vkladov z 13.7.2005
 • notárska zápisnica z 12.7.2005
 • informácie o audite z 18.5.2005
 • výročná správa za rok 2004
 • správa nezávislého audítora, účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
 • znalecký posudok z 20.5.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.06.2015
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2009 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2009 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. 3K/39/2009-1019
 • uznesenie 36CbR/497/2017 zo dňa 27.08.2018
Dátum aktualizácie
19.10.2021