SIRIUS SLOVAKIA, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009
1 SPOLU MAJETOK 475 168
2 Neobežný majetok ajd 06y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 281 729
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sao htz
33 Obežný majetok 3q4 aiq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet vbg fyu
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet zx9 5a5
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1rn yxl
PASÍVA 2008 2009
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 974 c4w
80 Vlastné imanie pxs czl -na khn
81 Základné imanie súčet vcb erp 1ee irg
82 Základné imanie 4do h07 2eq 0y0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ufp lw5 -432 ihv
99 Neuhradená strata minulých rokov -jfj ibj -pb8 441
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7pi s4z
101 Záväzky ghe 9ab e2 qzb
122 Krátkodobé záväzky súčet 875 frc 10 6f0
123 Záväzky z obchodného styku súčet wfg hlg 7k r0c
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám yb8 krt wa qph
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m2