PRITA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 25 231
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ja dzi fh 24x 7 ecy j 0jw 89 6du uu w6m 3 dtz q jxt 6 5co c 5s8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jf 0c9 p 5ji m 6c9 a txj
5 Tržby z predaja služieb 43 004 3 455 5 430 3 901 1 485 6 500
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu le bw4 xw ykw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t9 4x w tj4 2q0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gl pnp et k54 87 2ld 2 k0j 9 rge pn e30 v 2lx 1 tcz 0 m4m 6 5dg
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q 2b3 o2e 6 twh 5sf vkc 0 c2p qtk ll8 l 87w 3co
14 Služby 8 z5k pv 8rb k 8nq 7 nql h 778 5 gr4 v 3f8 9 1u8 0 d6z i d7y
15 Osobné náklady e ni6 g bob t 3bh 1 hgb u65
16 Mzdové náklady 8 o0b h 6sd 1 yde c bek 541
18 Náklady na sociálne poistenie 358 358 1 224 1 224 102
20 Dane a poplatky 5i lci 0v8 r1t dgg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z l7i 8 sxs h vc7 e dpv 7 lej w otw 4 ulg p7r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j mr4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wf hpl
25 Opravné položky k pohľadávkam m50 -twa u2w iny 9p9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x6 l2h f b -717 i2k bkh hz8 pdz 3d9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -t zab -b 7tg -v inc -o elq p9 wk4 x x76 -y bs1 -j hln -h qxl -n wru
28 Pridaná hodnota e ig4 r7 3x6 yu6 2 lpk x 7rs i oxo i5 c 9cs -2k7 -mr6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 e m 5 f i
39 Výnosové úroky v h y 7 6 8
41 Ostatné výnosové úroky 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4r 7a kh ln sw b9 87 lu rd 3j0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 fu 5b vz uv oi 0w e5 45 ftg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u5 -cx -di -hj -bu -ge -bm -r8 -w2 -iv9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 w7n -0 f71 -f 17k -s e3w f2 5pd p hw2 -g 20n -i ia5 -i syc -c n0v
57 Daň z príjmov -2b -e7i -u 3mh z gi1 -yg 0ty 2uf ja9 y0y
58 Daň z príjmov splatná g rah
59 Daň z príjmov odložená -rj -e5c -1 pgq g 0cm -mn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 356 -1 154 -6 781 -4 630 11 381 2 583 -4 363 -2 257 -4 978 -1 596