PRITA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 25 231
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v4 j3l 9r 1de z y0a s 5jq zj 0i2 xi hma h o9m k 88p 7 dlz 0 9zb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2k g7r o wps c 1xo t ocb
5 Tržby z predaja služieb 43 004 3 455 5 430 3 901 1 485 6 500
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pg mej ip r7a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti df qu v ohi 8vv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qv 1dw ca 7e9 2d 4qv 1 tak 2 764 ah bnb 0 qto e pgf 5 7nj c h1r
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 rpb 76w p a2w iqc u9q e h4h l3t lq2 5 0nu kpu
14 Služby 7 0wp oq esq i w6h x 8x6 4 z9g 6 ln9 k pmr x eb5 a 2gr a 56g
15 Osobné náklady s gnl u 1nh j tyf b eaw gwd
16 Mzdové náklady e gch 4 hz7 l ry5 a arg zjc
18 Náklady na sociálne poistenie 358 358 1 224 1 224 102
20 Dane a poplatky 7u 6w7 zby i2n 5rf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 w5k b 2oz s inc c j1d i 9bv u 3oe d 9dg vx4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v nrx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k8 d16
25 Opravné položky k pohľadávkam 1to -zga m1u fae z6c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bk qia q d -n85 ret 7w1 mno ib6 l3y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -n klz -b kv2 -v 4td -m e7e uf s40 a v6z -5 aul -e r1b -m eu6 -0 85y
28 Pridaná hodnota u 6pk ia bs4 owm 1 y7c r b24 v jp4 7u g v99 -e15 -s8x
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 a w x 1 l
39 Výnosové úroky e q w 6 a 8
41 Ostatné výnosové úroky g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jq q6 bk 3a qq uv 37 e2 6k abs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z0 bl nj 9s cw wz kn 9y 48 hex
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -px -tn -bz -0d -ec -o2 -fc -8p -nj -iga
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q zay -c 388 -z 89v -2 icd nl ubj t qj3 -w qac -y b5f -d au4 -n 9g1
57 Daň z príjmov -rl -p00 -u 1bj 1 2s2 -tn tju wav 5pg nfp
58 Daň z príjmov splatná z 0ws
59 Daň z príjmov odložená -5n -4nu -v wqf 5 8ei -ia
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 356 -1 154 -6 781 -4 630 11 381 2 583 -4 363 -2 257 -4 978 -1 596