SQ- FIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2017
1 SPOLU MAJETOK 427 508 386 969
2 Neobežný majetok vfh t7l hsh 13u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 305 009 305 009
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d67 si2 zph e2w
33 Obežný majetok ggr xoc en oid
34 Zásoby súčet 7v scg rr 6w1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vc arm jd 8j7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h5 1xt 58 2rz
65 Iné pohľadávky tgj a2d
71 Finančné účty g pxs y5k
72 Peniaze d r0a veo
PASÍVA 2014 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hvu t0i p19 07d
80 Vlastné imanie -lz k2x -qlg 856
81 Základné imanie súčet 5 lvs x ty4
82 Základné imanie u tzn n p22
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7k 58r -q4 jwj
99 Neuhradená strata minulých rokov -cg jax -jg mw0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 c3d -th yeu
101 Záväzky mcd 494 4xn 6t6
102 Dlhodobé záväzky súčet o x3w 2 bie
122 Krátkodobé záväzky súčet 731 40l rjj k27
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 56j 8n kw1
131 Záväzky voči zamestnancom 9 ac4 2 ywq
133 Daňové záväzky a dotácie 4 y8p 0 41v
135 Iné záväzky gmr 7pl zzu qm0