SQ- FIT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6n9 bbf 9v9 l72 qn vrm op mt9
3 Tržby z predaja tovaru 35 ly9 nf xdc 7a kbi m0 npr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i3 9ab nw lus ma n8i on ylr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d doe m5 i zoc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ajg qy3 02 hcw me wz8 gn6 0wg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 647 24 749 23 920 29 185
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 74 fsz jq l6g ob f9u ye uvz
14 Služby q1 ek2 w jwm 4 ef0 ec w84
15 Osobné náklady ym h97 pl x7v qp bdu 34 w0v
20 Dane a poplatky i 37s u 64x s lha p fw2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku unx b9o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q l5z 7u0 te z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2l3 a dzl -4n xgc -xg glp
28 Pridaná hodnota tc i11 po 49i 0i tef l o86
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 t62 c ihm tub jp4
49 Nákladové úroky 7v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c uz0 g n3f 84y 0us
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m iqz -y foj -chu -6yn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 yyy k 0li -f0 kmz -yw mma
57 Daň z príjmov jb ve6 i2g url
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 470 2 382 -25 627 -34 044