BOLDEN s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1l nsi 2mj fa8 9yg gsq cn4 cax shh ufi n0b oil
3 Tržby z predaja tovaru u vwf
5 Tržby z predaja služieb 17 695 119 415 263 795 263 083 329 895 297 912
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti oo 9nw f u4v x 3if
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7c jww 4nl y37 ixe ko9 l6e yw4 0yj rs3 e6v x03
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j 0co 82 z4e vo sul pl qgz 9q h3v 8z 8wz
14 Služby di qoy byd 713 1hl 0mg a3e wxa t1o sx2 cke j85
15 Osobné náklady 1l6 7 z48 4 p3q
16 Mzdové náklady n6f
18 Náklady na sociálne poistenie 116
20 Dane a poplatky wxx xy0 lb e15 j7j hi5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k edk 0 8c2 7 vud
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 q95
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ne yl 30q q ys5 c kor
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c hoo -j d0f -o 81i f xct -3u 3de 4 gas
28 Pridaná hodnota r cl2 -e cij -6 f3z h zyl -g rc9 wk von
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d
39 Výnosové úroky y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sc v98 h6z k vdt k y27 8 fq1
52 Kurzové straty lp i24 sep air k1q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v3 nkz yh8 42h 1i2 pdd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jy -0fi -kk0 -e 3qv -h ww4 -a nvb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n 4fx -8 hzu -v wow c yjt -78 h8r n ghj
57 Daň z príjmov bzd xut is1 5rw l 4o6
58 Daň z príjmov splatná h71
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 422 -1 669 -5 457 1 544 -16 337 973