ZREUZ, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 143 489 67 844 169 140 137 977
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5ct knl byz m2h 9y9 ta2 z0 8c9 33a 9oh oh7 7ew odw t8s
3 Tržby z predaja tovaru q 11y b8 w5k cz 0b4 l7 u99 u6 m5a 25 mzg se b4h
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zhl iun m9 3ce 6u9 kof
5 Tržby z predaja služieb 126 340 45 135 152 674 117 592
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu giu g9k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f tt gy n gjn 2 j2h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dm3 7lo gfw x75 fp0 0ae za aiq acq utn g36 xvz jfe mp3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 849 40 774 9 624 19 539 10 450 7 644 9 259
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wf 4vo sj osu sn 9iw 5q end y7 hgv zg vii tf 735
14 Služby yp 12o ej jzg us 6pg 99 1ax kn rqv 3 1nm k4 wqq
15 Osobné náklady lr p9s 4e r1g aq 847 io 042 hb 776 ze 47s i9 6y3
16 Mzdové náklady 8m lav 29 1ny 7o xpi 9n ki6 tm 3kl du utg
18 Náklady na sociálne poistenie 5 450 7 781 8 532 9 725 9 734 11 566
19 Sociálne náklady hq tmf m8r xjg 962 3no
20 Dane a poplatky wpr 6 zqe q h75 f wxm 7 tbq k t39 u t9y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xju o gfr t stx u h8d 1 hab o zly d y0d
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r fnh r j07 q 9f3 z tnh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3hj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hc 5c 7f 07a 97 jik sn2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b mk7 b shi a 6hm -gc ouw l evu 9 4qz y e00
28 Pridaná hodnota 56 bny 7v g2t af ta5 95 mn1 ck 9fq kv q3i m9 t01
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 9 d
39 Výnosové úroky q v x
41 Ostatné výnosové úroky h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 be4 zj0 ro8 3sz lhm nqv gb2
49 Nákladové úroky oq7 nr8 gv2
51 Ostatné nákladové úroky myf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lj0 gk8 c52 bpk xsc ha4 xtx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f nsn -jxm -mbn -jrb -6kb -dp8 -whd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e l87 cwg g 5sl -7l 7jg 8 11h w 333 ztl
57 Daň z príjmov 2qt jk7 7u6 1zb h2f 0m0
58 Daň z príjmov splatná 1ej 20f cvg ghi mag 9je
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 869 585 2 860 -20 859 8 666 3 099 898