LUCKY TRANSFERS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ym
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 496 c1u f52 0m
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8j
14 Služby niw 3zv oxs 87
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y2z 0fv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť epe
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 af8 -g4y -fz8 -hd
28 Pridaná hodnota -580 -pby -13a -8g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i
42 Kurzové zisky 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu aaq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5fp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wzi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -c sje -wxd -2we -j6
57 Daň z príjmov 6oy 256 g1t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 258 -585 -100 -480 -480 -480 -39