Cerot, s.r.o. skúšobné laboratórium - Podrobnosti

Vložka číslo
20796/B
Dátum vzniku
16.12.1999
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.12.2010 pod č. 2K/68/2010, ktorým súd konkurzné konanie voči dlžníkovi Cerot, skúšobné laboratórium zastavil pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2011. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Cerot, s.r.o. skúšobné laboratórium, so sídlom Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava, IČO : 35 778 539, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 20796/B.
Uložené listiny
 • Zmluva o prevode OP
 • Spoločenská zmluva
 • Notárska zápisnica N 283/99, Nz 276/99
 • Uzbnesenie OS BA I. zo dňa 16.12.1999
 • Výpis z OR z 22.12.1999
 • Výpis z OR z 17.10.2001
 • Koncesná listina reg.č.: 1914/2000 zo dňa 13.7.2000
 • Rozhodnutie o zmene autorizácie č. 104/2002, 47/2002, 45/2001, 44/2000
 • Osvedčenie o akreditácii č.: S 001 zo dňa 7.11.2000
 • Osvedčenie o akreditácii č.: S 001 z 17.11.2000
 • Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.k.: 5307-150/02 z 6.9.2002
 • Živnostenský list reg.č.: 25283/2000 zo dňa 20.11.2000
 • Živnostenský list reg.č.: 1298/2000 z 15.5.2000
 • Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č.: 7660/2001
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2003.
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • uznesenie bez likvidácie zo dňa 18.01.2011
 • Súvaha a výkaz za rok 2008
 • Súvaha a výkaz za rok 2009
Dátum aktualizácie
23.04.2019