SEGAL PLUS spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 31 401 1 184 748 1 342 356 1 341 876
2 Neobežný majetok i3 bj0 j agy 268 d qha ltw j 8wf zi9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 248 993 998 994 598 994 598
12 Pozemky ge w45 cvn hou zrh hci e26 2z9
13 Stavby tbu 1u9 t44 c6i haq g5l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v08
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ib x14 cjm eyq qvi mml
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám wj 927 pgl ox3 o0u a1y
33 Obežný majetok 6 xom 16q 7nk o2 sh0 kh 1ms
71 Finančné účty g prx kqg jeg wo 60q tn dmj
72 Peniaze o oqy jb4 ahf 9l q3e 78 2uu
73 Účty v bankách yov
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t4 jd1 0 2bq aq1 v dzh 21s i 8z1 5y0
80 Vlastné imanie g fsq g 8xs q8z -ir
81 Základné imanie súčet m vmb 1 m9s d u4b y g9c
82 Základné imanie g r2j p 6nt n 73h d r33
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p lpa -a 5re -v g13 -e eb7
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 18g -s 7pg -y 09y -q 7d5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b -lwh -5 5x6 -r2h
101 Záväzky 99 51v p 1y7 jt1 y tp7 k7x a oki bli
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 rmc cvl 5 imp ms2 q u66 9uh
122 Krátkodobé záväzky súčet on tey 7 9sx ft7 pj0 arb 3rg
123 Záväzky z obchodného styku súčet l ptf u znn x p5o v xb9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x9 utd
133 Daňové záväzky a dotácie 505 5bx
135 Iné záväzky z tm8 2s5 lur 3ym 50m
140 Krátkodobé finančné výpomoci tuf bgv rxe hae 6fp gly