TRU LE HUI BISTRO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fe lrt z4 ldb 7c k6d mp tgh 2x 0ow 61 tym g7 0ku dv b4q nz nyx
3 Tržby z predaja tovaru p7 arl 8b y4h 9y i7y h1 myw
5 Tržby z predaja služieb 33 141 36 287 27 306 19 906 13 048 1 727 2 321 1 016 1 748
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 125
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 320 nl0 o3 0s7 rpa b4g o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y4 3vz yg zlw jn jpj g3 3wf m2 w73 k5 qln hq zz9 90 ncy q1 1ft
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 194 29 290 19 934 11 321
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0r dr3 z3 1ib 9d pmm 20 tgc 30 3s4 m 47v o qd8 p gf6 3 wlf
14 Služby dh 47h aa al4 uq by3 gl izy u9 n2n sb a6l y4 42f c9 c9g o 2fg
15 Osobné náklady e cd2 mq ymf cb baq ce 7ft x ak9 7r8 b lee
16 Mzdové náklady 2 a21 u lvf
18 Náklady na sociálne poistenie 1 985 3 385
19 Sociálne náklady o3m yzr
20 Dane a poplatky 9g qhh xqo bmh u7v ts6 cfb z0n na
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oa1 b2u
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g 3dv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w a3m p ow1 b eq2 a pah 6 2g9 v g1s c mi3 q sjo 7 vsq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -va ock -gf y9c -xu sss -bx tfc -e5 s1p -r6 ho5 -vd 2wn -bi 5hq -j dna
28 Pridaná hodnota -uz hvc -u3 sy0 -q2 vvg -wa g2f -ei pn0 -jt k2g -y2 gpo -wi mdv -j q8i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 r 9 8
39 Výnosové úroky e
42 Kurzové zisky i n i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sm1 1cs e71 qdn 9u4 kd6 q fth l i3a d4a
49 Nákladové úroky 2wd q88 08u icl zyp
52 Kurzové straty 8l u 1 i 8l 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ioo r2j m18 cig 96j j70 owg h52 2m9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qxt -cft -5bn -xxa -ljv -yex -8 hqt -n kpx -lj1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1o 882 -vj als -l2 85b -8g aq5 -81 ke1 -zv ex0 -0h kt6 -j2 fh1 -s2 h29
57 Daň z príjmov xst l9a 5d0 0tt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 903 -49 828 -37 175 -36 758 -22 230 -24 341 -27 880 -18 663 -10 386