FARBYKA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0dy e3w w2f au8 pb6 yr2
3 Tržby z predaja tovaru vbe w2y m ruv sz x9z
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v3q w7l 166 vqn
5 Tržby z predaja služieb 307 761
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pi 4v8 38
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6kl kgq lzp o0e 8ft xkd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 142 864 2 251 25 000
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ml3 l51 ia d2y 9u grx
14 Služby ao4 t0j 0rg 516 130 if9
15 Osobné náklady aw bc0 l 8wu
16 Mzdové náklady m 69e f bmr
18 Náklady na sociálne poistenie 2 783 740
19 Sociálne náklady o93 x80
20 Dane a poplatky 4iz sno gs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku uu4 gf5 f jm0 kq 0wl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y vi0 fta h 2q7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5jj vz0 x0 uz4 7j a8m
28 Pridaná hodnota oj6 akn zc mmc cqv e2k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vrv b qh2
39 Výnosové úroky y9 j
42 Kurzové zisky nji zoh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d krm fg gph d9 hwa
49 Nákladové úroky qr f 76o k gnr
52 Kurzové straty ojd s 83l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6uu y zy2 6 3ug
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ufu -y5 hoj -xs 2dx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením fwj 6zd fs 17f vn wre
57 Daň z príjmov wa i2l ys zyr wl j0e
58 Daň z príjmov splatná h6 mrb 06 sxq 4x dll
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 979 53 077 38 287