FARBYKA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet txa 4yy ekq 1ld 8by jfw
3 Tržby z predaja tovaru rkk 4k5 j 9zo 4m c96
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hvx jk9 f72 sw0
5 Tržby z predaja služieb 307 761
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 59 xpo q3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kza phe 6jz s8n wbe xu7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 142 864 2 251 25 000
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d20 91p 60 48m h0 had
14 Služby f80 urq d1f aor n6g ds8
15 Osobné náklady qn 9zb 0 jmh
16 Mzdové náklady p fhc i ca3
18 Náklady na sociálne poistenie 2 783 740
19 Sociálne náklady cvy fb8
20 Dane a poplatky kq4 avk cc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dfn 33c 1 nxf uk 0zy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x cqt 35i t 95t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tzn npf pi u6w ov av0
28 Pridaná hodnota o0t x08 p3 v0w 0hr 8sg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 538 b wft
39 Výnosové úroky x8 s
42 Kurzové zisky wmj 16s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 1um mt w9f 6z 829
49 Nákladové úroky 3f v qnj r wdq
52 Kurzové straty 2ys s 37j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6l3 i tmm n 24e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ioe -wd pne -o4 pbq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39g z2h 1g 0ju 6b krs
57 Daň z príjmov lb 4v0 cg 2ig or brh
58 Daň z príjmov splatná 4n y8r xt 2tj sf x6q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 979 53 077 38 287