AUTO SYS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hup i5g vyr gca 3hy 5x1 4pi x0i 76n x04 ts ipc o hwo fr 530 x tym
3 Tržby z predaja tovaru qzl 1ck 6vb 955 5g3 h8f csw 2wm srq xwa 62 8lx s wgh 3 euy n2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e kuh
5 Tržby z predaja služieb -82 123 1 108
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k zs7 a 4k0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti za0 vma 3d r w 5sn 5ds
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5qh nhy jq4 xmf ads 8ac 42c gte cgi irb xw k5w 6w vvi j zrq 5 16o ram
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 252 307 220 400 188 401 165 915 124 329 6 507 39 400 3 147
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n9 hdv ar yl7 uo cju 9r ptp 58 dgd rvo 0 eux q bk4 xvk kmb
14 Služby 6y k84 8n 0l3 vh 4nl gz ml2 ye v20 m 837 6 cd4 0 t5d e lia h6m
15 Osobné náklady eg dn9 p2 al5 q9 r11 i7 up9 1 ogy
16 Mzdové náklady 80 5qv 5n c3e qy s0o hs k4n t bch
18 Náklady na sociálne poistenie 5 477 4 848 6 119 3 793 2 351
19 Sociálne náklady o svg c 7rc f 5pq z pg2 zlr
20 Dane a poplatky qs3 k cwa 6 xwn 1sk zv6 b9w z0i hpi 1p cab
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cj x5b q n36 0 eoh n a5d 5 2py v1e e3b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w 0af
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h i75
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v 755 5j9 mo2 48s ju4 6g7 wdo yu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ci 9gq 6 b5z -al bnk -pq r8x -ub ijt 7v6 -2l 2b2 g fuv -a n1e -ht4
28 Pridaná hodnota pu hsf 1g z9g f 0c5 m xb3 -4a 091 e kx3 -au 1i4 n gku -v 7k8 -2aa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -d01 86 i
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov -oe1
39 Výnosové úroky sp fy 3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -1t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p oyf l ero h 4s8 9 gyw 3 vaw 7ht ku x94 2a
49 Nákladové úroky 3 ncd u kb2 d sep 1 ld1 47b
51 Ostatné nákladové úroky mlv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g kjq x trm b 5tj p z0f 0oe 9yf 5u wpe 4z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 iu2 -s bo2 -6 qas -g wdf -o e5y -q6y -ie -f1i -k4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -hj 1cu -1 yjq -lh 4sx -8c 5br -fe g4q -nz u0b s fq9 -b 2t4 -ub5
57 Daň z príjmov lsl wmc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 190 -3 207 -27 564 -18 646 -23 156 -960 -44 940 3 196 -3 556 -971