GGK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p ngn z ade k bn5 o 4z9 xg 2dh o6 gkg yih ais
3 Tržby z predaja tovaru ia2 nq v88 9o 4kx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v rsp yu ttf fq 8sl
5 Tržby z predaja služieb 7 289 5 490 73 557
7 Aktivácia c 4gx c7 q16
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu mi0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti er n4m zdu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h dvl o 4ff o 650 yp xv2 tb j0b aw9 sp1 9z1 jsa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 060 20 246
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k ejt 9 wf3 k 0ru u18 1v twe w5 622 79 62k
14 Služby y 29k b h4h 4 lh6 4 8hr o 4ac wa oky kg s27
15 Osobné náklady wn 4vs 4b lj4 0t pxt
20 Dane a poplatky whw 4ix mzb x4i cd6 5 vz7 a qet
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 lqc u 271 u 819 9 sv0 wm 0p7 az zoc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 6bt y m12
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gh wqy 0 usm 4an 0 s66 e p8a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 9ec -27n -2 ddz -n vd9 0w uy1 -xn dn6 -ku myg
28 Pridaná hodnota -f6l s fyk fmd n mol ud bbf 5 6xu ny ett
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 vf
42 Kurzové zisky d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fd4 wmh bex vuc ngp yc7 b 09y
49 Nákladové úroky 48f lbe p zdg
52 Kurzové straty z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8in gs2 yu8 w0i 4tr 2aw onh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -373 -j6o -jfy -9ik -bs1 -71l -p 3lm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -r reg -jmb -3 8ac -q 7yw f1 4bh -kk hqb -mw as1
57 Daň z príjmov ozg xbn a dsx 1ha
58 Daň z príjmov splatná l8g
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 940 -326 -2 710 -2 230 25 197 -44 532 -34 707