GGK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u 6wj s ahz 5 b2z 7 b72 23 se2 ee 6a8 wd1 3qa
3 Tržby z predaja tovaru 485 33 1y2 7b im2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p jsa xp rf0 yc q6m
5 Tržby z predaja služieb 7 289 5 490 73 557
7 Aktivácia y l4u iv uzb
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g5c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sx gxd fui
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b dag t 3if 5 tjg lp bdw 5v 7nz 9ph h7t ffy t6s
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 060 20 246
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 cux w 57v o prb z7w 1i f8k q1 8ym 7h wux
14 Služby 1 j47 7 y1g y qx5 d eib d bx1 ms lkh 91 lkd
15 Osobné náklady qi 05d s0 wkj 5u he1
20 Dane a poplatky f68 0f6 igu bsm m9n j kmg c 78o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 422 4 whn f 009 i qkp sv t9d gz 4h1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 e6a 3 5kh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mj ws9 e bfi ey9 f 204 r g9f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k 7g3 -qqg -c lso -a fct sk hqy -zs y5q -9h vd3
28 Pridaná hodnota -lcf i p7g dyw y x2f o0 zot h tyw w1 itp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z j2
42 Kurzové zisky o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti nz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2ad ns0 ss9 f0q ymy 80x z rhg
49 Nákladové úroky wlt trm w 9lz
52 Kurzové straty o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lt6 8v7 ti1 srx 469 7u8 b76
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hyo -2c8 -5le -x34 -k5b -5wo -c irh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s u07 -fb0 -9 o23 -j 8ck b7 u1m -1c yxl -g3 96d
57 Daň z príjmov un0 bch u 40z jro
58 Daň z príjmov splatná 1p5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 940 -326 -2 710 -2 230 25 197 -44 532 -34 707