Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3496/B
Dátum vzniku
01.01.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Základné imanie
401 646 418,38 €
Predmety činnosti
 • informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín (od 12.7.2016)
 • bezpečnostnotechnická služba (od 15.5.2014)
 • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov (od 15.5.2014)
 • elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a distribúcia elektriny (od 5.11.2008)
 • manipulácia s tovarom, prekládka, nakládka, vykládka vagónov, intermodálnych prepravných jednotiek a cestných nákladných vozidiel a váženie cestných nákladných vozidiel (od 17.6.2008)
 • prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti (od 17.6.2008)
 • prevádzkovanie dráhy - jednoduchej železničnej vlečky na základe jednotlivých povolení (od 18.4.2007)
 • výskum a vývoj v oblasti dopravy (od 23.7.2005)
 • kontrola hydrantov (od 23.7.2005)
 • Čistiace a upratovacie práce (od 23.7.2005)
 • prenájom strojov, zariadení a nástrojov (od 23.7.2005)
 • skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov (od 23.7.2005)
 • prevádzkovanie dopravy na dráhe - celoštátne a regionálne dráhy, za účelom prepravy nákladu (vecí) v nákladnej doprave (od 8.7.2005)
 • prevádzkovanie dopravy na dráhe - vlečke (na základe jednotlivých licencií) (od 8.7.2005)
 • overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 ods. 2 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných technických kontrol dráhových vozidiel v prevádzke (od 8.7.2005)
 • vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcií dráhových vozidiel (od 8.7.2005)
 • vykonávanie prehliadok, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových (od 8.7.2005)
 • vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených technických zariadení elektrických (od 8.7.2005)
 • vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení (od 8.7.2005)
 • vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových (od 8.7.2005)
 • zváranie dráhových vozidiel (od 8.7.2005)
 • nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel (od 8.7.2005)
 • výroba tepla, rozvod tepla (od 8.7.2005)
 • inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe (od 1.1.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 1.1.2005)
 • kopírovacia a fotografická činnosť (od 1.1.2005)
 • organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy (od 1.1.2005)
 • výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov (od 1.1.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.1.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.1.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2005)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 1.1.2005)
 • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (od 1.1.2005)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 1.1.2005)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 1.1.2005)
 • automatizované spracovanie údajov (od 1.1.2005)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware, software (od 1.1.2005)
 • činnosť účtovných poradcov (od 1.1.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 1.1.2005)
 • zasielateľstvo (od 1.1.2005)
 • opravy pracovných strojov (od 1.1.2005)
 • opravy cestných motorových vozidiel (od 1.1.2005)
 • prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov (od 1.1.2005)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 1.1.2005)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2005)
 • činnosť colného deklaranta (od 1.1.2005)
 • kovoobrábanie (od 1.1.2005)
 • geodetické a kartografické práce (od 1.1.2005)
 • prevádzkovanie odborných knižníc (od 1.1.2005)
 • zobraziť ukončené
 • informatývne meranie fyzikálnych a chemických veličín (od 23.7.2005 do 11.7.2016)
 • elektroenergetika (od 8.7.2005 do 4.11.2008)
 • manipulácia s tovarom, prekládka, nakládka a vykládka vagónov a kontajnerov (od 23.7.2005 do 16.6.2008)
 • skladovanie vecí (od 1.1.2005 do 22.7.2005)
 • poskytovanie poštových služieb (od 1.1.2005 do 22.7.2005)
 • zmenárenská činnosť (od 1.1.2005 do 22.7.2005)
 • prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe – celoštátne a regionálne dráhy (od 1.1.2005 do 7.7.2005)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 319 391,89 €
 • Počet: 121
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 23.01.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Ľubomír Kuťka
  Jelšová 5101/30
  90027 Bernolákovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.07.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Róbert Nemčík , PhD.
  Dubová 6
  05601 Gelnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.07.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Martin Vozár , MBA
  Pražská 13
  81104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.07.2016
  Názov funkcie: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 • Ing. Miroslav Hopta
  Laborecká 1887/36
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2016
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 31.01.2018.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2016.
 • Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 08.12.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.04.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2011.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.01.2011.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.10.2010.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.9.2010 a zo dňa 22.9.2010.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.7.2010.
 • Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.12.2009.
 • Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 42165/2008 zo dňa 08.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
 • Notárska zápisnica č. N 32/2008, Nz 14892/2008, NCRls 14760/2008 zo dňa 10.04.2008.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2007, N 11744/2007 dňa 27.03.2007 - zmena stanov a rozšírenie predmetu podnikania.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 13.11.2006.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2006.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2006
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2006.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 381/2005, Nz 51901/2005, NCRIs 51226/2005 napísaná dňa 2.11.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 211/05 Nz 27987/05 dňa 20.06.2005 JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
 • Notárska zápisnica N 211/2005, Nz 27987/2005, NCRls 27618/2005 napísaná dňa 20.06.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 rozdelením obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť je právnym nástupcom a zároveň preberá všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226 ku dňu 01.01.2005.
Uložené listiny
 • Podpisové vzory - Ing. Pavol Kužma, Ing. Vladimír Ľupták, Ing. Miroslav Dzurinda, Ing. Peter Klinka, Ing. Ervín Kvašňovský
 • Živnostenský list č. Žo-2003/01144/3/SA zo dňa 13.02.2003
 • Živnostenský list č. Žo-2003/04134/3/SA zo dňa 06.05.2003
 • Živnostenský list č. Žo-2002/07051/00001/SA zo dňa 02.10.2002
 • Živnostenský list. č. Žo-2003/01144/4/SA zo dňa 02.05.2003
 • Znalecký posudok č. 293/2004 vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zo dňa 30.11.2004
 • Notárska zápisnica zo dňa 20.6.2005, N 211/2005, Nz 27987/2005, NCRls 27618/2005
 • Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 12.5.2005
 • Licencia na prevádzkovanie dopravy na dráhe zo dňa 11.4.2005
 • Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel zo dňa 8.4.2005
 • Potvrdenie spôsobilosti Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo dňa 6.6.2005
 • Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 13.5.2005
 • Právoplatnosť rozhodnutia zo dňa 2.5.2005
 • Právoplatnosť rozhodnutia zo dňa 30.5.2005
 • Rozhodnutie - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa11.4.2005
 • Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Notárska zápisnica N 381/05, Nz 51901/05? NCRls 51226/05
 • Notárska zápisnica N 572/2005, Nz 62732/2005, NCRls 62289/2005
 • Poverenie pre JUDr. Jána Ursínyho
 • Úplné znenie stanov z 20.6.2005
 • Živnostenský list č. Žo-2005/31455/2/Z32 zo dňa 11.7.2005
 • Koncesná listina č. Žo-2005/31601/2/Z32 zo dňa 12.7.2005
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 21.9.2006
 • Rozhodnutie jedniného akcionára zo dňa 12.10.2006
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.20056
 • Uznesenie predstavesntva č. 193 zo dňa 25.09.2006
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 19.9.2007
 • notárska zápisnica N 2/2008,Nz 1557/2008, NCR1s 1557/2008 zo dňa 15.01.2008
 • Stanovy zo dňa 27.03.2007
 • Notárska zápisnica N 8/2007 Nz 11744/2007 NCRls 11820/2007 zo dňa 27.03.2007
 • Zápisnica č. 9 z mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.03.2007
 • Rozhodnutie č. 120/2007/-ÚRŽD/Kz zo dňa 28.02.2007
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.04.2007
 • vyhlásenie 1.7.2008, výročná správa 2007
 • Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 42165/2008, NCRls 41796/2008 zo d§a 8.10.2008, stanovy
 • Notárska zápisnica N 113/2008, Nz 45800/2008, NCRls 45390/2008 zo d§a 28.10.2009, stanovy
 • Uznesenie dozornej rady Železničnej spoločnosti zo dňa 13.11.2006
 • Uznesenie predstavenstva na voľbu do funckcie podpredsedu - Ing. Anton Jaborek
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2006
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 13.11.2006
 • Rozhodnutie jediného akcionára zodňa 11.12.2006
 • Uznesenie predstavenstva o voľbe do funkcie podpredsedu - Ing. Anton Jaborek
 • Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Úplné znenie stanov
 • Notárska zápisnica N 511/2004, Nz 89827/2004
 • úplné znenie stanov z 20.6.2005
 • Účtovná závierka a výročná správa za rok 2004
 • výročná správa 2008, vyhlásenie 2.7.2009
 • Výročná správa za rok 2009
 • vyhlásenie predsedu predstavenstva zo dňa 28.6.2010
 • Úplné znenie stanov a.s. z 18.8.2011
 • Zmluva o predaji majetku
 • Znalecký posudok č. 13/201
 • Znalecký posudok č. 29/2012
 • Samostatná príloha č. 3 k Znaleckému posudku č. 13/2012
 • Samostatná príloha č. 2 k Znaleckému posudku č. 13/2012
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 10
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 12
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 11
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 13
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 14
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 15
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 16
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 17
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 1
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 2
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 3
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 4
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 5
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 6
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 7
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 8
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 9
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 25
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 24
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 22
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 23
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 18
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 19
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 20
 • Samostatná príloha č. 1 k Znaleckému posudku č. 13/2012, diel č. 21
 • Dodatok č. 1 zmluvy o predaji podniku medzi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Plnomocenstvo zo dňa 07.04.2011
 • Rozhodnutie zo dňa 19.07.2012
 • Dodatok č. zo dňa 12.07.2012 o predaji majetku
 • Výročná správa za rok 2011.
 • výročná správa 2012
 • Notárska zápisnica N 507/2014, NZ 13227/2014, NCRls 13486/2014 z 7.4.2014
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf
 • úplné znenie stanov z 28.4.2014
 • Stanovy.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Stavnovy 07.07.2016.zep
 • plnomocenstvo.zep
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 27.12.2016
 • Výročná správa za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Podpisový vzor člena predstavenstva z 1.8.2016 - Ing. Ľubomír Kuťka
 • Rozhodnutie jediného akcionára č. 59/RA-2016
 • rozhodnutie jediného akcionára č. 25/RA - 2016, 44,46,47/RA - 2016
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Úplné znenie stanov z 1.7.2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Stanovy akciovej spoločnosti -úplné znenie zo dňa 30.10.2017
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Oprávnenie Zn.: 407/2005-ŠDÚ-K/Vr,Al zo dňa 15.4.2005
 • Oprávnenie Zn.: 363/2005-ŠDÚ/D-Sl zo dňa 6.4.2005
 • Licencia Č.j 998/2005 -ŠDÚ-ŠOD/Ha zo dňa 9.5.2005
 • Vydanie oprávnenia na vykonávanie určených činností zo dňa 18.3.2005
 • Oprávnenie Zn.:405/2005- ŠDÚ-P/Mj, Jg. zo dňa 6.4.2005
 • Oprávnenie Č.j. 404/2005-ŠDÚ-Z/Ma zo dňa 21.4.2005
 • Licencia č.j. 855/2003-ŠDÚ-ŠOD/Ks ev. č. 0659/2003/L zo dňa 27.5.2003
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisové vzory - Ing. Bartolomej Kun, Mgr. Zita Verčíková
 • Uznesenie predstavenstva č. 65, č.66, listina prítomných, z 30.5.2016
 • podpisový vzor Ing. Martin Vozár, MBA
 • podpisový vzor Ing. Jaroslav Daniška
 • zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 30.5.2016
 • podpiosvý vzor Ing. Róbert Nemčík, PhD.
 • podpisový vzor Ing. Miroslav Hopta
 • Rozhodnutie jediného akcionára č. 24/RA-2016, z 27.5.2016
 • Podpisové vzory - Ing. Miroslav Hopta, Ing. Jaroslav Daniška, z 10.6.2016
 • Rozhodnutie jediného akcionára č. 25/RA-2016, z 31.5.2016
 • Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady z 7., 8., 9.12.2009
 • Protokol o výsledku volieb dozornej rady z 25., 26., 27.11.2014
Dátum aktualizácie
02.04.2020
Domény