Country Club, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hv 28
5 Tržby z predaja služieb 25 25
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k 9ae 4 eqe 8 wrz 2 xpi j 393 8 ljm
14 Služby o hoh z r9k 7 5k8 x no9 z zq4 o c8j
20 Dane a poplatky bsl 6 p cin 3 3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 v5n -q 7fy -l 1mh -a 52s -t hfy -6 gaw
28 Pridaná hodnota -e cf7 -5 ds4 -x r7u -8 qdd -r 8mf -i kiu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4g gx8 rvc 9 buu a 09s w au4 g 2o9
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 5f 8ak
39 Výnosové úroky 75 kb7 a k7g y ziy 3 m5o x uw8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8t g7i 13 lj 0 7mj i7 0b
46 Predané cenné papiere a podiely 4h txu
48 Opravné položky k finančnému majetku i 6bg
49 Nákladové úroky e5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n0 wz vk s5 wv 5s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti ri 9z9 rnx g yp9 -chg a uq5 v w6w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ed ang -fs3 -f 70d -s 2r6 cq8 -1yz
57 Daň z príjmov 5r lnm u f
58 Daň z príjmov splatná 7e 5d8 a q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 347 -791 -1 644 -3 189 974 -326